Preview Subtitle for Trust Me


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,333 --> 00:00:05,728
Verujte mi
S01E04 - U trendu

2
00:00:15,806 --> 00:00:17,967
Jesi li video moju crvenu olovku? -Ne.

3
00:00:20,664 --> 00:00:24,284
Skoro je 1:00h. Da skoknemo na ruèak?
-Ne mogu. Imam sastanak za Mark Šel.

4
00:00:24,540 --> 00:00:27,603
Mark Šel? Kakav sastanak za Mark Šel?
Niko mi nije rekao za sastanak.

5
00:00:27,630 --> 00:00:31,291
Rekao sam ti. Hoæe da zapoènu
prodaju odeæe tinejderima.

6
00:00:31,326 --> 00:00:35,663
Neki sastanak na nivou pa nisam pozvan?
-Pozvan si. Ne moraš iæi. -Neæeš da idem?

7
00:00:35,776 --> 00:00:38,113
Ne, samo sam pretpostavio da
ne eliš iæi. Ti mrziš sastanke.

8
00:00:38,157 --> 00:00:41,917
Ne mrzim sastanke. -Znaèi hoæeš da ideš?
-Ne, ako ti ne eliš. -Dobrodošao si.

9
00:00:42,003 --> 00:00:46,154
Samo nisam eleo da smatraš to obavezom.
Ako eliš da ideš - molim te poği.

10
00:00:47,205 --> 00:00:49,341
Zbog mene.
-U redu.

11
00:00:51,342 --> 00:00:56,539
Zdravo Dime. -Evo ga. -Izvini što kasnim.
Koner nije mogao da doğe. Ima konflikt.

12
00:00:56,767 --> 00:00:59,621
Nema problema. -Ne verujem
da smo se upoznali.

13
00:00:59,622 --> 00:01:03,455
Mejsone, ovo je Skot Èernof.
On je deo Rotman, Teens & Mur.

14
00:01:03,566 --> 00:01:07,603
Mi smo nova jedinica RGM-a posveæena
interakciji sa tinejderskim trištem.

15
00:01:07,638 --> 00:01:12,144
Da, èuo sam za to. Rotman... Teens & Mur.

16
00:01:14,025 --> 00:01:19,035
Doği na trenutak. Nasamo.
-Naravno. Semo trenutak, izvini.

17
00:01:25,151 --> 00:01:27,960
Dime, malo sam zbunjen.
-Zdravo Dime.

18
00:01:29,510 --> 00:01:31,785
Mislio sam da hoæeš da prièaš nasamo.
-Raèunajte ko da nisam ovde.

19
00:01:31,813 --> 00:01:33,782
Mislio sam da radimo za
istu agenciju. -Mejsone.

20
00:01:33,813 --> 00:01:36,915
Ne, jer ako smo kolege, raèunam da
mi neæeš podmetati nogu.

21
00:01:36,933 --> 00:01:40,688
To mi nije namera. -Onda, šta
Skot Èernof radi na mom sastanu?

22
00:01:40,703 --> 00:01:44,205
Mark Šel eli da poveæa budet
na reklame za tinejdere.

23
00:01:44,424 --> 00:01:47,755
Znam. I spremni smo da poènemo
sa pripremom kampanje.

24
00:01:47,777 --> 00:01:51,739
Ali baš zbog ovoga je Deniz
stvorila Rotman, Teens & Mur.

25
00:01:52,614 --> 00:01:56,597
Dovodiš Rotman, Teens & Mur da radi
na našem projektu? Ne radi to. Oni

26
00:01:56,598 --> 00:02:00,581
su ko virus. Sve što oni dotaknu, èim
dobiju parèe neèega, oni se šire.

27
00:02:00,603 --> 00:02:02,300
Uskoro, æe eleti da rade na
svim našim projektima.

28
00:02:02,313 --> 00:02:06,113
O èemu se zapravo radi? U Mark Šelu
su nezadovoljni? -Nisu nezadovoljni...

29
00:02:06,316 --> 00:02:12,249
Ali mogu postati nezadovoljni. -Znaèi
moda su skoro nezadovoljni?

30
00:02:12,303 --> 00:02:16,544
Moguæe. -A zbog skoro nezadovoljstva,
spreman si da prodereš naš raèun?

31
00:02:16,577 --> 00:02:19,433
Mejsone, ne besni. -Nisam
besan. Ja sam skoro besan.

32
00:02:19,465 --> 00:02:23,903
U redu, vidi - odrasli veæ kupuju
odeæu u Mark Šelu.

33
00:02:23,942 --> 00:02:27,076
Ali ako æe kompanija da se širi,
moraju pronaæi neki naèin da

34
00:02:27,077 --> 00:02:30,211
tinejderi odaberu njih umesto
Abercrombia i American eaglea.

35
00:02:30,337 --> 00:02:34,633
Do sada, tvoja TV kampanja nije
dobro prošla sa mlağom populacijom.

36
00:02:34,686 --> 00:02:37,847
[...]
Everything OK? Download subtitles