Preview Subtitle for A Frame


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,980 --> 00:00:04,270
аЦэПГ; аКчХЕИА; оЛОЯЖИэ;2
00:00:05,040 --> 00:00:07,380
пЯОТИЛЧ ТИР ЕЛПОЯЕЩСИЛЕР АНъЕР.3
00:00:08,540 --> 00:00:10,110
дЭЦГР лъСЙИТР бАЯ лъСЙИТР,
╪КА СВЕТИЙэ ЛЕ ЛщМА.


4
00:00:12,000 --> 00:00:14,700
йАИ АМ чТАМ ОИ ПАКИщР ГЛщЯЕР,
ХА ТО СГЛЕъЫМА СТА ЛЭМИЛА АЯВЕъА ЛОУ.


5
00:00:15,220 --> 00:00:17,170
хщКЕИР КОИПЭМ МА ЙАТАХщСЕИР
ЛИА ЕПъСГЛГ ДИАЛАЯТУЯъА...


6
00:00:17,460 --> 00:00:18,810
...ЙАТэ ТГР ПЯЭСЙКГСГР
ТОУ дЭЦГ лъСЙИТР СТО СЙэЖОР.


7
00:00:19,610 --> 00:00:21,300
оИ ДИАПЯАЦЛАТЕЩСЕИР ЖИКОНЕМъАР
ЛЕТАНЩ ТОУ лъСЙИТР...


8
00:00:21,300 --> 00:00:23,480
...ЙАИ ТГР сэКПИЦЦАР ТГР йАТАСТЯОЖчР
ЕъМАИ САМ МА ПЯОСПАХЕъР...


9
00:00:23,860 --> 00:00:26,130
... МА ЙэМЕИР ТАВУДАЙТУКОУЯЦИЙэ
ЛЕ ЕМЕЯЦщР ВЕИЯОБОЛБъДЕР ПКэСЛАТОР.


10
00:00:26,550 --> 00:00:28,270
уЬГКЭР ЙъМДУМОР, УЬГКч АМТАЛОИБч.11
00:00:28,620 --> 00:00:30,420
аМ ЕПИТЩВОУЛЕ, Г гЦЕЛОМъА хАМ
ХА ЛАР ОЖЕъКЕИ ПэЯА ПОККэ...


12
00:00:30,720 --> 00:00:32,660
...ЙАИ АМ ДЕМ ПЯОСПАХчСОУЛЕ,
ХА ЙАТАСТЯщЬОУМ ТОМ сТЯЭБИКО пИщЯПОЗМТ.


13
00:00:33,660 --> 00:00:35,020
о сТЯЭБИКОР пИщЯПОЗМТ
ЕъМАИ щМА ЙЯГСЖЩЦЕТО ЙКЕЖТЧМ.


14
00:00:35,720 --> 00:00:37,020
кщЫ М' АЖчСОУЛЕ ТОУР
хАМ МА ТОУР АМАТИМэНОУМ.


15
00:00:37,730 --> 00:00:40,830
кОИПЭМ, АУТЭР ЕъМАИ О КЭЦОР ПОУ ДЕМ
ДИЕНэЦЕИР ЕСЩ ТИР ДИАПЯАЦЛАТЕЩСЕИР.


16
00:00:41,790 --> 00:00:43,050
о дЭЦГР лъСЙИТР ЕПИБИБэФЕТАИ.17
00:00:43,810 --> 00:00:45,450
мОЛъФЫ ЭТИ ПЯщПЕИ МА ДЕъВМЫ
КъЦО ПЕЯИССЭТЕЯО ЕПъСГЛА.


18
00:00:46,740 --> 00:00:47,530
йИ ЕСЩ ЕПъСГР.19
00:00:51,710 --> 00:00:53,710
╧КПИФА ЦИА ЛИА НЕМэЦГСГ
СТГ ЦщЖУЯА ДИОъЙГСГР...


20
00:00:54,160 --> 00:00:55,660
...ЭВИ ЛИА ЛАТИэ
СТГМ ПъСЫ АУКч ЛОУ.


21
00:00:56,280 --> 00:01:00,520
г ЦщЖУЯА ЕПИСЙЕУэФЕТАИ.
еъВАЛЕ... ПЯЭСЖАТА ЙэПОИЕР БКэБЕР.


22
00:01:01,600 --> 00:01:03,480
йАИ ДЕМ ХщКЕТЕ
МА ДЫ ТА ЙАКэ ПАИВМъДИА.


23
00:01:06,120 --> 00:01:08,620
аПЭ ЕДЧ щВЕТЕ ЛИА ЫЯАъА ХщА
АПЭ ТЯОВИэР, дЭЦГ лъСЙИТР.


24
00:01:09,140 --> 00:01:10,540
еъМАИ ФЫМТАМч ЙАИ ЕУГЛЕЯОЩСА.25
00:01:10,540 --> 00:01:11,410
мАИ, МАИ.26
00:01:11,410 --> 00:01:13,940
аСЕ ТИР ЙОКАЙЕъЕР, пКОъАЯВЕ,
ПЕЯИЛщМЕТЕ АПЭ ЛщМА МА ПАЯАДЧСЫ...


27
00:01:14,150 --> 00:01:17,770
... ЭТИ ПОКУТИЛЭТЕЯО щВЫ
СЕ ЛИА ЙУЬщКГ ФЫУЖъЫМ;


28
00:01:17,770 --> 00:01:20,160
г йАЯДИэ ТОУ гЦЕЛЭМА ЛПОЯЕъ
МА ЕъМАИ щМА ПОКЩТИЛО ПЕТЯэДИ ЦИА СэР...


29
00:01:21,130 --> 00:01:24,120
...АККэ ЦИА ТОУР хАМ ЕъМАИ ИЕЯЭ
КЕъЬАМО ПОУ ИСВУЯъФОМТАИ ЭТИ щЙКЕЬЕР.


30
00:01:24,120 --> 00:01:25,480
аЦЭЯАСА, щЙКЕЬА...31
00:01:26,180 --> 00:01:28,300
ОИ хАМ ДЕМ ЕъВАМ СТГ ЙАТОВч ТОУР
АУТЭ ТО ЙЭСЛГЛА ЦИА ПщМТЕ ЦЕМИщР.


32
00:01:29,780 --> 00:01:32,120
йАИ ОИ ДЩО ЦМЫЯъФОУЛЕ ТГМ АКчХЕИА.
оИ хАМ ХщКОУМ МА ЕКщЦВОУМ АУТЭ ТО СЩСТГЛА...


33
00:01:32,660 --> 00:01:34,890
...ЙАИ ВЯГСИЛОПОИОЩМ ТГ йАЯДИэ
ЫР ДИЙАИОКОЦъА ЦИА ТГМ ЕПъХЕСГ!


34
00:01:35,120 --> 00:01:36,650
лОУ АЙОЩЦЕТАИ САМ щМАР ЙАКЭР
КЭЦОР ЦИА МА ДИАПЯАЦЛАТЕУТЕъР.


35
00:01:36,950 --> 00:01:38,070
╦ВЫ ЛИА ЙАКЩТЕЯГ ИДщА.36
00:01:39,120 --> 00:01:41,170
аУТЭ ЕъМАИ щМА ЙАТАДЯОЛИЙЭ
ЛэВГР ТГР йОИМОПОКИТЕъАР...


37
00:01:41,700 --> 00:01:45,150
╦МА ╦МДОНГР йКГЯОМОЛИэР, БАЯщЫР
ОПКИСЛщМО йАТАДЯОЛИЙЭ, ТО XMC10-284.


38
00:01:48,440 --> 00:01:50,940
тИ КЕР МА САР ДЧСЫ САЯэМТА
ДИСЕЙАТОЛЛЩЯИА ХЯОМ...


39
00:01:51,720 --> 00:01:53,
[...]
Everything OK? Download subtitles