Preview Subtitle for Greys Anatomy S03e04 What I Am


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,976 --> 00:00:05,566
"Grey's Anatomy" de önceki bölümler...
- Mark kim?


2
00:00:05,973 --> 00:00:07,961
Derek ikimizi yatakta yakaladŭ.

3
00:00:08,516 --> 00:00:09,338
Bana aŝŭksŭn.

4
00:00:10,076 --> 00:00:12,347
Para içinde yüzmüyorum ama
halim vaktim yerinde. Hem de ateŝliyim.

5
00:00:12,842 --> 00:00:15,578
Bunun yanŭnda, büyümüŝ,
iflas etmiŝ bir kalbi

6
00:00:15,737 --> 00:00:18,506
ve tŭbbi cihazlara baŭmlŭlŭŭ
görmezden gelmelisin.

7
00:00:18,625 --> 00:00:20,938
- Birlikte yaŝamaya hazŭr deilim.
- Bir saate kadar gitmiŝ olurum.

8
00:00:21,490 --> 00:00:22,826
Bir saat önce
evlenme teklif ediyordu...

9
00:00:23,577 --> 00:00:24,689
Shepherd'a söyleyecek misin
Ŝeyi...

10
00:00:26,040 --> 00:00:28,033
- Henüz deil.
- Eer akŝama kadar karar veremezsem,

11
00:00:28,176 --> 00:00:29,697
yazŭ tura atacaŭm.

12
00:00:30,072 --> 00:00:31,893
Bir kŭz uzun süre naz yapamaz.

13
00:00:41,422 --> 00:00:45,623
Stajyerlerin çou,
cerrahi ihtisaslarŭnŭ yaparken, bir noktada


14
00:00:47,233 --> 00:00:49,117
hangi cerrahi dalŭnŭ seçeceklerine
karar verirler.


15
00:00:50,233 --> 00:00:52,365
Eer onlara sorarsanŭz,
size...


16
00:00:52,934 --> 00:00:54,587
genel cerrah...

17
00:00:55,667 --> 00:00:57,715
ortopedik cerrah...

18
00:00:58,134 --> 00:01:00,051
beyin cerrahŭ...

19
00:01:00,500 --> 00:01:02,109
biçiminde,uzmanlŭk alanlarŭndan çok

20
00:01:02,400 --> 00:01:03,907
kendilerinin kim olduunu

21
00:01:04,867 --> 00:01:06,331
tanŭmlayan yanŭtlar vereceklerdir.

22
00:01:06,734 --> 00:01:09,201
Çünkü ameliyat
odasŭnŭn dŭŝŭnda,


23
00:01:09,236 --> 00:01:11,836
cerrahlarŭn çounun, kim olduklarŭyla ilgili
en ufak bir fikri olmamasŭnŭn yanŭnda,


24
00:01:12,333 --> 00:01:14,400
bunu farketmekten de korkarlar.

25
00:01:21,167 --> 00:01:22,136
Zaman tut.

26
00:01:22,701 --> 00:01:23,574
Tutuyorum ya.

27
00:01:24,833 --> 00:01:26,938
Son seferi 6 saniye geçtim.

28
00:01:27,134 --> 00:01:29,225
Bu hŭzla ilgili deil,
kesinlikle ilgili.

29
00:01:29,365 --> 00:01:30,647
Yani,
Dikiŝlerin gayet iyi.

30
00:01:31,034 --> 00:01:32,797
Dikiŝlerim benim çalŭŝma kitabŭm.

31
00:01:33,401 --> 00:01:35,733
- Kenarlar mükemmel ŝekilde dikildi.
- Hŭ, hŭ. Hazŭrsŭn.

32
00:01:36,634 --> 00:01:37,277
Daha çok tavuk gerek.

33
00:01:37,755 --> 00:01:38,844
Daha fazla tavuk yok, tamam mŭ?

34
00:01:38,956 --> 00:01:40,826
Bu Meredith'in veterinerle çŭkmasŭ
kadar kötü.

35
00:01:40,906 --> 00:01:41,857
Bir tavuk cerrahŭyla çŭkmŭyorum.

36
00:01:43,143 --> 00:01:45,373
Endiŝelenmeyi bŭrak.
Bu sana göre deil.

37
00:01:46,660 --> 00:01:49,141
Elin iyi, ve Shepherd
ameliyata girmen için onay verecek.

38
00:01:54,635 --> 00:01:55,411
Cristina.

39
00:01:55,987 --> 00:01:56,475
Evet, bebeim?

40
00:01:59,650 --> 00:02:00,410
Yok bir ŝey.

41
00:02:01,434 --> 00:02:02,458
Tamam.

42
00:02:12,467 --> 00:02:13,928
Sonunda Ŭzzie bu sabah evden çŭktŭ.

43
00:02:14,268 --> 00:02:16,999
- Ŭyiye iŝaret.
- Ŭyi misin?
- Evet.

44
00:02:17,008 --> 00:02:18,798
Sadece kendim gibi
hissetmiyorum.

45
00:02:18,937 --> 00:02:20,670
O'malley kadŭnlarda böyle
bir etki bŭrakŭyor.

46
00:02:20,6
[...]
Everything OK? Download subtitles