Preview Subtitle for 10000 Bc


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:09,625 --> 00:01:13,712
Samo nas vreme moe nau*iti
ta je istina, a ta legenda.


2
00:01:15,629 --> 00:01:18,923
Neke istine ne preive vreme.

3
00:01:19,125 --> 00:01:23,176
Ali legenda o detetu plavih
o*iju ive«e ve*no...


4
00:01:23,176 --> 00:01:27,499
...i aputa«e je sva *etiri vetra
velikih belih planina.


5
00:01:28,388 --> 00:01:33,510
Mi, Yagahli, bili smo lovci na
najmo«niju od svih zveri,


6
00:01:33,510 --> 00:01:38,503
Manaka. Ali na svet
se po*eo menjati.


7
00:01:38,503 --> 00:01:41,931
Manaki su dolazili sve
kasnije i kasnije u nau dolinu...


8
00:01:41,931 --> 00:01:45,310
...a bilo je trenutaka kada
uopte nisu doli.


9
00:01:45,310 --> 00:01:47,490
Nai lovci su bili nervozni,

10
00:01:47,490 --> 00:01:50,355
a na narod je gladovao.

11
00:01:54,322 --> 00:01:58,365
Samo jedna meَu nama,
ona koju smo zvali Stara Majka,


12
00:01:58,365 --> 00:02:03,952
poslednja od svoje vrste, samo se ona
mogla obratiti duhovima zemlje


13
00:02:03,952 --> 00:02:07,855
i zatraiti mudre O*eve
da spasu na narod.


14
00:02:13,718 --> 00:02:16,678
Mnogo puta je traila.

15
00:02:16,845 --> 00:02:21,973
Dok jedne no«i, nisu odgovorili
na njen poziv i poslali nam znak.


16
00:02:25,225 --> 00:02:29,569
Znak za po*etak kraja.

17
00:02:29,569 --> 00:02:33,451
Pronali smo je u planinama.
Drala se za mrtvu enu.

18
00:03:03,888 --> 00:03:05,741
O*evi su je poslali.

19
00:03:26,641 --> 00:03:28,642
Dola nam je re«i

20
00:03:28,642 --> 00:03:35,276
da «e *etvorononi demoni
do«i da unite na svet.

21
00:03:37,064 --> 00:03:41,840
Do«i «e u nau dolinu
u vreme kada...

22
00:03:43,473 --> 00:03:46,231
...krenemo u na poslednji lov.

23
00:03:47,441 --> 00:03:50,306
Ali ne bojte se.

24
00:03:52,103 --> 00:03:56,128
Iz ovog lova, usta«e ratnik.

25
00:03:56,128 --> 00:04:01,038
A ovo «e mu biti ena.

26
00:04:01,163 --> 00:04:05,018
Oni «e nas odvesti u novi ivot

27
00:04:05,018 --> 00:04:09,924
gde Yagahli vie ne«e znati za glad.

28
00:04:14,344 --> 00:04:19,334
Te no«i, Stara Majka nije videla
lice ratnika o kome je govorila,


29
00:04:19,334 --> 00:04:22,784
ali je znala da je
dete sa plavim o*ima


30
00:04:22,784 --> 00:04:25,722
bilo blagoslov koji ona
mora zatititi.


31
00:04:26,740 --> 00:04:32,203
Naem narodu, ona je bila
Evolet, obe«anje ivota.


32
00:04:33,246 --> 00:04:37,446
De*aku po imenu D'Leh, ona je
bila puno vie od toga.


33
00:04:52,766 --> 00:04:57,299
Samo jedan Yagahl nije verovao
u proro*anstvo Stare Majke:


34
00:04:57,299 --> 00:04:59,446
Otac mladog de*aka,

35
00:05:00,213 --> 00:05:05,111
onaj koji je nosio Belo koplje
i pozivao u lov.


36
00:05:06,555 --> 00:05:09,869
Pazi«u na tvog sina
kao da je moj.

37
00:05:11,205 --> 00:05:16,598
Znam da ho«e. Ali obe«aj mi da
nikome ne«e re«i zato sam otiao.

38
00:05:21,988 --> 00:05:24,890
Ne moemo *ekati poslednji lov.

39
00:05:38,922 --> 00:05:40,776
Baci ponovo! Dobar hitac!

40
00:05:41,411 --> 00:05:42,358
Ka'Ren.

41
00:05:43,356 --> 00:05:44,555
Ka'Ren.

42
00:05:46,357 --> 00:05:48,400
Ne, ne ti.

43
00
[...]
Everything OK? Download subtitles