Preview Subtitle for S8e01 Good Times With Weapons


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:07,400 --> 00:00:08,500
بل êلôفâù َôï سـïُè ذلٌê...

2
00:00:08,501 --> 00:00:10,501
بل ًهٌـَù êلëـ...

3
00:00:10,802 --> 00:00:12,402
ضéëéêـ ًٌüَùًل ًليôï‎...

4
00:00:12,403 --> 00:00:14,152
شلًهéيïك ـيèٌùًïé
÷ùٌكٍ ًهéٌلَىï‎ٍ...


5
00:00:14,153 --> 00:00:15,353
تلôهâلكيù َôï سـïُè ذلٌê...

6
00:00:15,354 --> 00:00:17,428
èل لِقَù ًكَù üëهٍ
ىïُ ôéٍ فييïéهٍ...


7
00:00:17,429 --> 00:00:19,029
¢يهôï ًـٌêéيمê ىفٌل êلé ي‎÷ôل...

8
00:00:19,030 --> 00:00:20,700
د êüَىïٍ ِùيـوهé,
"أهéل ÷لٌليôـي, مهكôïيل"...


9
00:00:20,701 --> 00:00:21,901
تلôهُè‎يïىلé مéل ôï سـïُè ذلٌê...

10
00:00:21,902 --> 00:00:24,400
مéل يل نù لي ىًïٌفَù
يل ÷لëلٌ‏َù...


11
00:00:27,245 --> 00:00:28,600
إًïىفيùٍ, êلôهâهكôه
َôï سـïُè ذلٌê...


12
00:00:28,601 --> 00:00:30,501
êلé ميùٌكَôه
ىهٌéêï‎ٍ ِكëïٍُ ىïُ.


13
00:00:30,502 --> 00:00:32,002
ءًüنïَç ؤéلëüمùي:
SouthParkTeam [christos2b]

14
00:00:32,003 --> 00:00:33,403
ءًïêëهéَôéêق ؤéليïىق صًïôكôëùي
wWw.GreekTVsubS.gR

15
00:00:33,500 --> 00:00:35,000
ذءحاأصرة
إذءر×ةءس ذءرت

16
00:00:38,852 --> 00:00:41,398
- سôلىـôل ôï, تـٌôىلي!
- ذïë‎ لَôهكï!

17
00:00:41,931 --> 00:00:44,703
ألى‏ ôï êفٌلôü َïُ, تـٌôىلي, َôلىـôل يل ىïُ
ٌك÷يهéٍ لُôفٍ ôéٍ çëكèéهٍ َôٌلêلَôٌï‎êهٍ!

18
00:00:45,226 --> 00:00:48,911
إëـôه يل ٌكîهôه ىéل ىلôéـ, ًلéنéـ!
¸÷ïُىه ًïëëـ ىل÷لكٌéل مéل ً‏ëçَç هن‏!

19
00:00:50,052 --> 00:00:51,849
بهف ىïُ, êïéôـîôه!

20
00:00:52,570 --> 00:00:55,074
¼ًëل ًïëهىéê‏ي ôه÷ي‏ي
لًü ôçي ¢ًù ءيلôïëق!

21
00:00:55,475 --> 00:00:56,821
دُـïُ, êلé ملى‏!

22
00:00:57,284 --> 00:00:59,034
جهمـëه! ذٌفًهé üëïé ىلٍ يل
لمïٌـَïُىه لًü فيل ôفôïéï üًëï...

23
00:00:59,035 --> 00:01:00,385
êلé èل هكىلَôه َلي ôïٍُ يكيôول!

24
00:01:00,449 --> 00:01:03,153
حلé! ؤه èل ÷ٌهéـوهôلé يل
ليه÷üىلَôه ىلëلêكهٍ لًü êليفيلي!

25
00:01:03,587 --> 00:01:05,284
دé مïيهكٍ ىلٍ, نه èل ىلٍ
لِقَïُي يل ف÷ïُىه üًëل, ىهمـëه!

26
00:01:05,392 --> 00:01:06,668
ذïéïٍ èل ôïٍُ ôï ًهé, êüًليه;

27
00:01:06,779 --> 00:01:08,761
حلé, ىهمـëه, ïé مïيهكٍ ىلٍ èل هكيلé
َôï çëكèéï ًليçم‎ٌé üëç ôç ىفٌل!

28
00:01:08,762 --> 00:01:10,342
ؤه èل ىـèïُي ًïôف ôé لمïٌـَلىه!

29
00:01:10,700 --> 00:01:12,367
إم‏ èل ًـٌù ôل ôüيِل!
إكيلé ًليفىïٌِل!

30
00:01:12,408 --> 00:01:14,453
إم‏ èل ًـٌù لُôـ ôل َـé
ًéٌï‎يéل! تïكôل, تفييُ!

31
00:01:14,454 --> 00:01:15,803
صًـٌ÷هé êـôé ًïُ لêüىل êé
هَ‎ ىًïٌهك يل لمïٌـَهéٍ!

32
00:01:15,804 --> 00:01:18,155
¸يل لَôهٌـêé يكيôول ىه
1 نïëـٌéï êلé 99 َهيôٍ!

33
00:01:18,262 --> 00:01:19,456
ءَôهٌـêéل يكيôول! شٌïىهٌـ!

34
00:01:19,457 --> 00:01:21,381
جًïٌ‏ يل َلٍ âïçèقَù ًلéنéـ;

35
00:01:21,417 --> 00:01:23,564
حلé! بفëïُىه فيل لً' ôï
êلèفيل لًü لُôـ ôل üًëل يكيôول!

36
00:01:23,668 --> 00:01:26,916
إيôـîهé! ذٌفًهé, üىùٍ, يل ف÷هôه ىلوك
êلé ôïٍُ مïيهكٍ َلٍ üôلي èل ô' لمïٌـَهôه!

37
00:01:26,917 --> 00:01:30,027
ؤهي ىًïٌ‏ يل ôل ًïُëقَù َه êليفيلي ًïُ هكيلé
êـôù ôùي 18 ÷ùٌكٍ ـنهéل لًü ôïٍُ مïيهكٍ ôïُ!

38
00:01:31,531 --> 00:01:36,584
أïيهكٍ; أïيهكٍ; بهف ىïُ!

39
00:01:38,007 --> 00:01:39,058
شé... ôé َُىâلكيهé;

40
00:01:41,928 --> 00:01:46,069
إكىلَôه... هكىلَôه لنفٌِéل, âëفًهôه, êلé ïé
مïيهكٍ ىلٍ َêïô‏èçêلي َ' فيل ôٌï÷لكï ًفٌَُé!

41
00:01:46,220 --> 00:01:49,274
أéلôك; أéلôك;

42
00:01:49,275 --> 00:01:52,529
أéلôك فًٌهًه يل ôïٍُ
ًـٌهéٍ êلé ôïٍُ ن‎ï; أéلôك;

43
00:01:5
[...]
Everything OK? Download subtitles