Preview Subtitle for Bienvenue Chez Les Chtis


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,994 --> 00:00:23,650
!ّôàى, ْôٌé÷ ىّهُ. àْن ْéôهى

2
00:00:23,860 --> 00:00:25,626
.نîëهًéْ ّçه÷ن, àًçًه ًٌْلê

3
00:00:30,264 --> 00:00:30,812
?نéà éôن, ًëهï

4
00:00:31,615 --> 00:00:32,083
...àًé ىà éهمٍْ

5
00:00:32,573 --> 00:00:33,660
...نëى ًّàن îٌهلê

6
00:00:33,932 --> 00:00:35,333
,ىà... ٍهم ْéّàé
.ون éùًن àْ çééًه

7
00:00:36,146 --> 00:00:36,956
...îن ùْâéم

8
00:01:09,057 --> 00:01:12,057
لّهëéي نلàéي ىàîٍِ ùهي-î÷هي

9
00:01:18,801 --> 00:01:21,801
"لî÷هّ: "لّهëéي نلàéي ىàُّ نùèé

10
00:01:26,920 --> 00:01:30,920
ùèé" نهà ëéًهé ىْهùلéه ن÷ًّْééي ùى"
îçهو ôé÷àّمé نëôّé ùًîِà لِôهï ِّôْ

11
00:02:23,164 --> 00:02:26,664
srub:ّْâهي
Qsubs îِههْ

12
00:02:29,661 --> 00:02:31,543
àنن... ًéنéن ë"ë îàهùّéي ل÷ٌé

13
00:02:32,771 --> 00:02:34,038
?ëé àًçًه ىà îàهùّéي ëàï

14
00:02:34,410 --> 00:02:35,605
!àًçًه لنçىè ëï

15
00:02:35,982 --> 00:02:37,602
.àلى ëàï éù âي éي

16
00:02:38,074 --> 00:02:38,496
!هâي... àهôٌ

17
00:02:39,994 --> 00:02:41,453
!àى ًٍْن, ْéنéن ىًه ْàهًن

18
00:02:41,453 --> 00:02:42,160
.àًé àùْîù لمéلهّéْ

19
00:02:42,955 --> 00:02:43,847
!نًن

20
00:02:43,847 --> 00:02:45,134
!نىه? ëï

21
00:02:45,509 --> 00:02:49,247
,àنن, و'àï! îِçé÷ ùنْ÷ùّْ
!ëé لمéه÷ àًçًه îملّéي ٍى ÷àٌé

22
00:02:50,283 --> 00:02:52,040
éù ىé لùهّهْ ىà èهلهْ -
... لًهâٍ ىنٍلّن ùىê

23
00:02:52,931 --> 00:02:53,571
.àًé àْ÷ùّ àىéê éهّْ îàهçّ

24
00:02:54,722 --> 00:02:55,413
?îن ÷هّن

25
00:02:56,647 --> 00:02:57,553
àْ ىà ِّéëن ىٍوهل àْ نٍلهمن ùىê

26
00:02:57,787 --> 00:02:58,604
?îن

27
00:02:59,275 --> 00:03:00,194
...ىà ÷éلىْé àْ ننٍلّن

28
00:03:02,152 --> 00:03:02,716
...ىٍوàوى

29
00:03:03,164 --> 00:03:05,005
...àْ ىà ِّéëن ىنٍِْلï

30
00:03:05,005 --> 00:03:06,115
!àًé ىà îٍِْلًْ

31
00:03:06,115 --> 00:03:07,288
?àًé ًّàéْ ٍِلًéْ ٍëùéه

32
00:03:07,630 --> 00:03:08,428
...ىà ىà

33
00:03:08,428 --> 00:03:10,828
!àو àى ْâéم ىé ùàًé îٍهِلًْ, ىٍوàوى

34
00:03:14,636 --> 00:03:15,240
?àْن لٌمّ

35
00:03:17,826 --> 00:03:19,908
...àًé îلéï, ëï, îن ùàْن éëهى ىٍùهْ

36
00:03:20,179 --> 00:03:21,405
...àًé àْ÷ùّ àىéê éهّْ îàهçّ

37
00:03:21,405 --> 00:03:22,435
!ْهمن ّلن و'àï

38
00:03:24,749 --> 00:03:25,818
?ىîن àْن îهمن ىه

39
00:03:26,395 --> 00:03:27,803
,ون îîù ىà ٍوّ
!ùنهà نôٍéى ÷ùّéي لùلéىê

40
00:03:28,473 --> 00:03:29,389
...وàْ ىà àùîْه

41
00:03:29,389 --> 00:03:30,949
!àمي ًëن ÷éلى àْ نْô÷éم

42
00:03:30,949 --> 00:03:32,397
ىàمي ًëن éù ٍمéôهْ

43
00:03:33,029 --> 00:03:35,486
?ِّéê ىنéهْ ًëن ëمé ىçéهْ لمّهي ِّôْ

44
00:03:35,486 --> 00:03:36,716
...لّهّ ùىà

45
00:03:37,687 --> 00:03:39,170
...ùîçْé ىٍلهّ

46
00:03:39,577 --> 00:03:40,887
!àلى لٍلّ, ىà ِّéْ

47
00:03:40,887 --> 00:03:42,937
ىà ِّéْé ëéههï ùéمٍْé ùًٍلهّ

48
00:03:43,170 --> 00:03:45,453
!ٍëùéه, îùىà ًٍلهّ, çٌّ ىًه îùنه çùهل

49
00:03:46,266 --> 00:03:47,124
...àي àْ ّهِن, ن÷éُ

50
00:03:47,124 --> 00:03:47,829
!ىà

51
00:03:47,829 --> 00:03:48,552
ىà àéëôْ ىé îنçهôùهْ

52
00:03:48,957 --> 00:03:50,263
àîّْé ىé ùًمهّ ىéم نéي

53
00:03:50,263 --> 00:03:52,478
,ٍلمْ ë"ë ÷ùن لùلéى ننٍلّن نوàْ
.ùىà ّàéًه ون àْ وه

54
00:03:53,099 --> 00:03:55,430
!àًé ّهِن ىçéهْ ùي ëى نùًن
?ùîٍْ àهْé, ôéىéô àلّنîٌ

55
00:03:55,430 --> 00:03:56,429
ëï, îهْ÷

56
00:03:57,036 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles