Preview Subtitle for Donation


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,453 --> 00:00:04,003
EPIZODA XIII
- BORBA DO SMRTI -

2
00:01:12,047 --> 00:01:14,633
ҳta je?
Zar ne moe dalje?

3
00:01:17,804 --> 00:01:22,768
хovevce, ene su stvarno
pravi davei.

4
00:01:22,803 --> 00:01:27,064
Uopte nemaju fiziХke snage...

5
00:01:27,106 --> 00:01:29,275
...lako se razbesne...
i boleljive su jednom meseХno.

6
00:01:29,317 --> 00:01:32,237
Mislim da enama

7
00:01:32,279 --> 00:01:33,697
nije mesto u ratovima.

8
00:01:33,732 --> 00:01:35,866
ҳta ti zna?

9
00:01:35,908 --> 00:01:38,411
Ja sam mukarac, stoga
ja to nikad neФu razumeti.

10
00:01:39,620 --> 00:01:41,164
Ono to znam je...

11
00:01:41,206 --> 00:01:43,291
...da ako eni i pozli...

12
00:01:43,333 --> 00:01:47,755
...ne moemo ovde Хekati pomoФ.

13
00:01:47,796 --> 00:01:50,049
Naeg neprijatelja ba zabole
da li si ti ena ili ne.

14
00:01:50,091 --> 00:01:52,302
A opet...

15
00:01:52,343 --> 00:01:55,722
..verovatno bi se oduevili.

16
00:02:05,483 --> 00:02:06,568
Idemo.

17
00:03:01,381 --> 00:03:02,716
ҳta dodjavola?!
Imamo drutvo.

18
00:03:33,501 --> 00:03:37,714
Odakle ste svi vi izronili?!

19
00:03:39,258 --> 00:03:41,010
A tu ste!

20
00:03:43,930 --> 00:03:47,726
Jo uvek si iv?!
Drago mi je da te vidim momХe!

21
00:03:47,768 --> 00:03:50,771
Stari, izgleda priliХno dobro.

22
00:03:50,813 --> 00:03:53,566
ZaХepi! хak iako si Хistom
sreФom uspeo da me rani...

23
00:03:53,608 --> 00:03:59,490
... ja, kao nejveФi vodja
Vitezova хude...

24
00:03:59,531 --> 00:04:01,450
...moram insistirati na osveti.

25
00:04:03,077 --> 00:04:05,163
NeФu te ubiti suvie brzo.

26
00:04:05,204 --> 00:04:09,918
ZadraФu te kao roba...

27
00:04:09,960 --> 00:04:13,422
...i naterati te da trpi 200
godina tradicionalnog muХenja...

28
00:04:13,464 --> 00:04:16,968
...Хesto zvanog i
100-godinje paФenje!

29
00:04:17,010 --> 00:04:19,304
Od naeg muХenja Фe ti se
Хiniti da si siao u pakao.

30
00:04:19,346 --> 00:04:21,772
Dakle ti si jedan od onih
koji pamte pa vrate?

31
00:04:21,807 --> 00:04:26,562
Ako se mirno preda samo Фe
mo ti polomiti par kostiju.

32
00:04:26,604 --> 00:04:29,107
A ako neФe celog Фe mo
te izlomiti.

33
00:04:29,149 --> 00:04:30,859
Taman toliko dugo da se oseti
kao u ivom paklu.

34
00:04:30,901 --> 00:04:34,613
A ena Фe zabaviti trupe.

35
00:04:34,697 --> 00:04:37,408
Ne bih to radio da sam na tvom mestu.

36
00:04:39,285 --> 00:04:41,204
Gadna je ona.

37
00:04:41,246 --> 00:04:44,082
Mogla bi ti ga odgristi.

38
00:04:45,960 --> 00:04:49,714
Dosta sa priХom! Napad!

39
00:05:27,841 --> 00:05:31,345
Vie mi ne treba tvoja pomoФ!

40
00:05:31,387 --> 00:05:33,222
OdliХno!

41
00:05:33,264 --> 00:05:36,810
Ima ih samo dvoje!
Brzo ih dovrite!

42
00:05:36,851 --> 00:05:39,188
Svi, napadnite ih!

43
00:06:34,293 --> 00:06:37,379
Vi niste dovoljno dobri!

44
00:06:37,463 --> 00:06:40,258
Samson! Samson!

45
00:06:41,801 --> 00:06:43,803
Brate!

46
00:06:56,401 --> 00:07:01,282
Zamenik vodje naeg ljutog
jurinog odreda, Samson!

47
00:07:03,660 --> 00:07:07,039
On je moj mladji brat i na
najbolji borac.

48
00:07:07,080 --> 00:07:11,544
Samsonov oklop je tri puta deblji
od normalnog.

49
00:07:11,585 --> 00:07:15,215
х
[...]
Everything OK? Download subtitles