Preview Subtitle for I Caught


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,600 --> 00:00:08,000
F R A S I E R (11x02)
- Èovek, plan i devojka Julia -

2
00:00:09,500 --> 00:00:12,700
Zvanièno je. Doktor Lee
kae da sam u drugom stanju.

3
00:00:14,000 --> 00:00:16,200
Tako sam uzbuğen!

4
00:00:17,100 --> 00:00:19,400
Æao, ti tamo...

5
00:00:19,800 --> 00:00:22,200
Ovde tvoj otac.
-Prekini!

6
00:00:24,300 --> 00:00:26,900
Pa, kako hoæeš da objavimo?

7
00:00:27,600 --> 00:00:30,000
Frasier je na putu ovamo...
-Ne!

8
00:00:30,600 --> 00:00:33,900
On je traèara. Pozovimo
njega i tvog oca na veèeru,

9
00:00:34,100 --> 00:00:38,500
i reæi æemo im u isto vreme. -Ako si
veæ isplanirala, što onda pitaš mene?

10
00:00:38,700 --> 00:00:41,700
Jer ako bi ti imao istu ideju
sa kojom bi se ja sloila,

11
00:00:41,900 --> 00:00:45,100
onda bi ti umislio da driš
sve pod kontrolom.

12
00:00:45,800 --> 00:00:48,400
U èekaonici je bio Cosmo.

13
00:00:49,000 --> 00:00:50,700
Dobro...

14
00:00:51,600 --> 00:00:55,300
Imam citat za poèetak naše
objave, od Robert Burns-a...

15
00:00:55,800 --> 00:00:58,400
Pod krošnjom starog drveta,

16
00:00:58,600 --> 00:01:03,100
išèekivali su u stomaku,
i ritajuæi se probijali put

17
00:01:03,300 --> 00:01:07,900
da upoznaju svoje oèeve
sa pobednièkim urlikom i sjajem.

18
00:01:10,000 --> 00:01:11,900
Ideš, ha?
-Da.

19
00:01:12,100 --> 00:01:15,300
Ali nije samo zbog citata,
zakasniæu kod frizera.

20
00:01:16,600 --> 00:01:19,200
Gde ste vas dvoje?
-Æao. -Æao.

21
00:01:19,400 --> 00:01:23,300
Zdravo, Niles. -Zdravo.
-Moje uobièajeno, molim vas.

22
00:01:23,600 --> 00:01:27,200
Uništio sam još jednu vezu i mislim
da eliš èuti celu tunu prièu.

23
00:01:27,350 --> 00:01:30,050
Ne, hvala.
-Sinoæ je Julia svratila i...

24
00:01:30,200 --> 00:01:33,500
kao i obièno ja sam zabrljao
stvari... Rekao si ne?!

25
00:01:33,650 --> 00:01:35,600
Rekao sam, ne hvala.

26
00:01:36,000 --> 00:01:40,500
Ali eleo sam da se olakšam.
-A ja da zadrim lepo raspoloenje.

27
00:01:42,000 --> 00:01:44,700
Dakle, odbijam.
-Odbijaš?! -Odbijam.

28
00:01:46,000 --> 00:01:49,400
Usput, sigurno sam je veæ èuo.
-Ne ovog puta! Zaista sam mislio

29
00:01:49,520 --> 00:01:51,520
da ona moe biti ta!

30
00:01:53,600 --> 00:01:55,100
Dobro...

31
00:01:55,500 --> 00:01:57,200
Baš glupo od mene...

32
00:01:57,400 --> 00:02:01,700
što sam mislio da mogu raèunati na
jedinog brata, kao rame za plakanje.

33
00:02:01,850 --> 00:02:06,250
Ono što tebi treba nije rame, veæ
brzi voz da te izvuèe iz tog šablona.

34
00:02:06,900 --> 00:02:10,600
Kog šablona? -Tvog, da upropastiš
stvari pre nego što su i poèele.

35
00:02:10,800 --> 00:02:13,400
A kada sam to uradio?
-Da vidimo...

36
00:02:13,600 --> 00:02:16,500
Faye, Cassandra,
Chelsea, Claire,

37
00:02:16,700 --> 00:02:20,300
Lana, Abby, Mia, Marie...
-Dobro, dosta!

38
00:02:21,500 --> 00:02:25,000
Znao sam da imam šablon, ali
nisam znao da pamtiš sva imena!

39
00:02:25,500 --> 00:02:28,400
Èim osetiš da imaš oseæanja
prema nekome, uplašiš se,

40
00:02:28,550 --> 00:02:33,150
i traiš neki naèin da ih sabotiraš.
-Rado bi te zveknuo, ali si u pravu!

41
00:02:35,100 --> 00:02:38,000
Slušaj, nikada neæu naæi
sreænu vezu dok...

42
00:02:38,200 --> 00:02:40,
[...]
Everything OK? Download subtitles