Preview Subtitle for Human Body Pushing The Limits


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,906 --> 00:00:36,375
LJUDSKO TELO

2
00:00:46,660 --> 00:00:51,476
Mi idemo kroz nae ivote, gotovo
ne razmiljaju«i o kona*noj sudbini.

3
00:00:57,383 --> 00:01:01,323
A, ipak, svakog trenutka,
mi smo okrueni smr«u.

4
00:01:01,698 --> 00:01:06,181
Oko 60 ljudi «e umreti u
Velikoj Britaniji, do kraja ove epizode.

5
00:01:12,325 --> 00:01:14,389
Mi retko prisustvujemo umiranju.

6
00:01:14,878 --> 00:01:18,328
Naj*e«e su naa iskustva
samo iz filmova i sa televizije,

7
00:01:18,659 --> 00:01:21,952
a oni ga mogu predstavljati
kao nasilan i veoma bolan dogaَaj.

8
00:01:26,786 --> 00:01:29,924
Mi ne elimo da se
suo*imo sa naom smtno«u,

9
00:01:30,266 --> 00:01:34,945
da prihvatimo *injenicu, da u
sred ivota mi smo u smrti.

10
00:01:41,020 --> 00:01:43,957
U ovom poslednjem delu
serijala o ljudskom telu,

11
00:01:44,299 --> 00:01:46,947
idemo na teko putovanje,
da vidimo ta se deava

12
00:01:47,270 --> 00:01:49,897
kad ova biloka masa
prestane da bude to jeste.

13
00:01:50,973 --> 00:01:56,418
Da vidimo kako se, sve godine koje su
nam prethodile, gube u poslednjem *inu.

14
00:02:05,257 --> 00:02:08,587
KRAJ IVOTA

15
00:02:10,821 --> 00:02:14,169
Proces umiranja, u ljudskom
telu, je zapanjuju«i.

16
00:02:17,571 --> 00:02:23,522
Ovako bi izgledalo, kad bi mogli gledati
ljudsko telo kako se hladi due od 24h.

17
00:02:26,364 --> 00:02:31,980
Smrt ne dolazi kao pojedina*ni dogaَaj,
ve« kao sporo propadanje.

18
00:02:32,335 --> 00:02:36,961
Teko je re«i kada svaka
«elija u telu, prestaje da ivi.

19
00:02:40,307 --> 00:02:43,869
Mnogo pre nego to mi prestanemo
da diemo, na mozak moe da umre;

20
00:02:44,105 --> 00:02:47,266
naa li*nost se gubi zauvek.

21
00:02:48,416 --> 00:02:54,445
Ali, bioloka strana smrti moe delovati
hladna i udaljena od ljudske pri*e.

22
00:03:19,925 --> 00:03:25,991
elim da umrem kod ku«e, jer
nije prijatno umreti u bolnici.


23
00:03:26,584 --> 00:03:30,882
Tamo ni*ega nema,
samo ste jo jedan broj, znate.


24
00:03:31,650 --> 00:03:34,232
Kod ku«e moete
da umrete u miru.


25
00:03:35,370 --> 00:03:39,181
Herbi i njegova ena Henelora
su se zaljubili u Irsku

26
00:03:39,462 --> 00:03:42,119
i odlu*ili da se presele ovde,
iz Nema*ke, 1981.

27
00:03:43,321 --> 00:03:47,888
Po*eli smo da snimamo Herbija godinu
dana poto je otkrio da ima smrtonosni rak.

28
00:03:49,639 --> 00:03:55,789
Vozio sam se autom za Loh Ree,
i na putu do tamo, onesvestio sam se.


29
00:03:56,425 --> 00:03:59,911
Boleo me je stomak,
ovde u ovom delu.


30
00:04:00,487 --> 00:04:05,083
To je bio vraki bol.
Mislio sam da umirem.


31
00:04:06,114 --> 00:04:11,400
Tada smo pozvali hitnu pomo«,
i oni su me prebacili u bolnicu u Golvej.


32
00:04:12,083 --> 00:04:14,864
Hirurg je rekao Henelor
da je jako loe.


33
00:04:15,209 --> 00:04:19,257
Da je tumor veli*ine dve
fudbalske lopte- veoma velik.


34
00:04:19,678 --> 00:04:22,758
A ja sam ga pitao: "
ta mislite,
koliko mi je preostalo?"

35
00:04:24,144 --> 00:04:27,988
Hanelor je pitala koliko mi je
ostalo: pola godine, godina.

36
00:04:28,447 --> 00:04:31,583
A on je rekao: "O, zaboga, ne.
Par meseci, ne vie."

37
00:04:32,572 --> 00:04:38,169
[...]
Everything OK? Download subtitles