Preview Subtitle for An American Girl


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:21,411 --> 00:00:25,584
тРХУЛЕКЛУББЕН
цИНЦИННАТИ, оХИО

2
00:00:27,113 --> 00:00:30,425
мЕДЛЕМСЖРДИГЕ

3
00:01:26,367 --> 00:01:35,954
инспиреренде тале аф
фрстедамен и охио

4
00:01:58,913 --> 00:02:01,957
<И>дЕТ ЖАР 2. МАЙ, 1934.

5
00:02:02,124 --> 00:02:05,836
<И>сЕЛЖОМ дЕПРЕССИОНЕН
ЖАР И ФУЛД СЖИНГ РУНДТ ОМ И ЖЕРДЕН, -

6
00:02:06,003 --> 00:02:08,923
<И>- ЖИРКЕДЕ ДЕН ФЙЕРН
ФРА ДЕН ЖЕРДЕН, ЙЕГ КЕНДТЕ.

7
00:02:09,381 --> 00:02:12,551
<И>йЕГ ЖАР ФОКУСЕРЕТ П ЕН ТИНГ.

8
00:02:12,718 --> 00:02:15,386
<И>йЕГ ЖИЛЛЕ ЖРЕ РЕПОРТЕР.

9
00:02:36,407 --> 00:02:41,788
<И>йЕГ ЖАР МЕРЕ СПНДТ ДЕН ДАГ,
ЕНД ЙЕГ НОГЕНСИНДЕ ХАЖДЕ ЖРЕТ ФР.

10
00:02:44,122 --> 00:02:48,710
нСТЕ СТОП, цЛИФТОН ОГ лУДЛОВ.
аЛЛЕ КЛАР ТИЛ цЛИФТОН ОГ лУДЛОВ.

11
00:02:50,337 --> 00:02:53,715
<И>хЖИС ЙЕГ СКЫНДТЕ МИГ, КУННЕ
ЙЕГ СЕ ФАР И ХАНС БИЛХАНДЕЛ.

12
00:02:53,882 --> 00:02:55,050
киттредге
аУТОМОБИЛЕР

13
00:02:55,259 --> 00:02:58,679
фАР. фАР. фАР, СЕ,
ЙЕГ СКРЕЖ МИН АРТИКЕЛ ФРДИГ.

14
00:02:58,845 --> 00:03:00,764
дЕТ ЕР ФЛОТ, СКАТ.

15
00:03:02,474 --> 00:03:04,685
- НСК МИГ ХЕЛД.
- дУ КАН, СДЕ.

16
00:03:04,851 --> 00:03:06,395
тАГ ДЕМ МЕД СТОРМ.

17
00:03:08,522 --> 00:03:10,524
хУН БЛИЖЕР РЕПОРТЕР.

18
00:03:10,691 --> 00:03:11,900
жЕНТ БАРЕ ОГ СЕ.

19
00:03:12,067 --> 00:03:13,234
киттредге
аУТОМОБИЛЕР

20
00:03:13,442 --> 00:03:16,112
жАГАБОНДКРИМИНАЛИТЕТ
ОЖЕРАЛТ И оХИО жАЛЛЕЫ.

21
00:03:16,279 --> 00:03:19,490
кБ АЖИСЕН ХЕР.

22
00:03:19,657 --> 00:03:21,200
жАГАБОНДКРИМИНАЛИТЕТ...

23
00:03:21,367 --> 00:03:24,579
<И>мИН БРОР цХАРЛИЕ
ХАЖДЕ АРРАНГЕРЕТ ЕН ИНТРОДУКТИОН -

24
00:03:24,912 --> 00:03:27,915
<И>- ХОС цИНЦИННАТИ рЕГИСТЕР.

25
00:03:31,210 --> 00:03:33,921
<И>сЕЛЖОМ ЙЕГ ГИК ИНД СОМ ГСТ, -

26
00:03:34,338 --> 00:03:38,092
<И>- ЖАР ЙЕГ СИККЕР П,
ЙЕГ ЖИЛЛЕ КОММЕ УД СОМ ЙОУРНАЛИСТ.

27
00:03:42,096 --> 00:03:45,640
<И>хЖОРДАН КУННЕ ЙЕГ ХАЖЕ ЖИДСТ,
ХЖАД ЛИЖЕТ ЖИЛЛЕ БЫДЕ П?

28
00:03:45,807 --> 00:03:48,852
<И>йЕГ ТРОЕДЕ, ЙЕГ ЖАР КЛАР.

29
00:03:49,352 --> 00:03:51,062
сЫЖ, ТАК?

30
00:03:56,526 --> 00:04:00,155
уНДСКЫЛД МИГ, МР. пЕАБОДЫ? сИР?

31
00:04:00,322 --> 00:04:02,657
- цХАРЛИЕ кИТТРЕДГЕС ССТЕР.
- кИТ, СИР.

32
00:04:02,824 --> 00:04:06,536
бИЛЛЫ, ЙЕГ ЕР КУН 19. йЕГ ЕР ИККЕ
ЕН СИР ЕНДНУ. мЕН ТАК. кОМ.

33
00:04:06,953 --> 00:04:10,207
цХАРЛИЕ САГДЕ, ДУ ЖИЛЛЕ
СЕ ЕН РЕДАКТИОН ОГ СЕ.

34
00: --> 00:04:12,499
<И>вАУЖ, цИНЦИННАТИ рЕГИСТЕР.

35
00:04:12,666 --> 00:04:15,961
- оКАЫ. хЖОР ЕР РЕДАКТРЕН?
- гИБСОН? дЕР, ХЖОРФОР?

36
00:04:16,420 --> 00:04:19,506
йЕГ ХАР СКРЕЖЕТ ЕН АРТИКЕЛ,
СОМ ДУ ГЕРНЕ М ГИЖЕ ХАМ.

37
00:04:20,716 --> 00:04:23,552
- сОМ ХЖАД?
- дУ ГЕРНЕ М ГИЖЕ ХАМ, ТИЛ ТРЫК.

38
00:04:23,719 --> 00:04:25,179
дЕТ ЕР ДИН СПГ.

39
00:04:25,721 --> 00:04:27,890
дЕТ ЕР ДЕТ ИККЕ. хУН СПГЕР ИККЕ.

40
00:04:28,057 --> 00:04:31,143
йЕГ СПГЕР ИККЕ.
жЕРДЕНСУДСТИЛЛИНГЕН И цХИЦАГО.

41
00:04:31,310 --> 00:04:34,230
йЕГ ХАР ИНТЕРЖИЕВЕТ ФЛЕРЕ,
ДЕР ХАР ЖРЕТ ДЕР.

42
00:04:34,396 --> 00:04:35,481
ЙЕНЖИДНЕР.

43
00:04:35,981 --> 00:04:38,317
еР ДЕТ ДЕТ? жИЛ ДУ ХАЖЕ ДЕН ТРЫКТ?

44
00:04:38,484 --> 00:04:39,527
йА, ТАК.

45
00:04:39,693 --> 00:04:42,570
мАН ЖАДЕР ИККЕ БАРЕ ИНД
ТИЛ РЕДАКТРЕН -

46
0
[...]
Everything OK? Download subtitles