Preview Subtitle for Scary Movie 4 2006


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,515 --> 00:00:45,182
Oh!

2
00:00:45,215 --> 00:00:49,215
Ow!

3
00:00:50,082 --> 00:00:52,748
Cứu tôi với!

4
00:00:52,815 --> 00:00:54,048
Tôi chết rồi hả?

5
00:00:54,115 --> 00:00:56,748
Anh chưa có chết.

6
00:00:56,815 --> 00:00:59,182
Cậu đã bị đưa đi mà không có
biết thôi.

7
00:00:59,215 --> 00:01:03,148
Kobe? Ai vậy?

8
00:01:05,782 --> 00:01:08,715
Bác sĩ Phil?
Chuyện gì xảy ra vậy?

9
00:01:08,748 --> 00:01:12,515
Tôi không biết nữa, tôi đang thực
hiện một chương trình về việc phóng túng
của thanh niên...

10
00:01:12,548 --> 00:01:14,315
Thì đột nhiên tôi thức giấc ở đây.

11
00:01:14,348 --> 00:01:18,348
Chắc hẳn là bọn trẻ giận lắm.

12
00:01:18,748 --> 00:01:20,415
Xin chào các vị.

13
00:01:20,448 --> 00:01:23,015
Các người không biết tôi nhưng tôi
biết rất rõ các người.

14
00:01:23,048 --> 00:01:26,348
Các người đều chơi một trò chơi gì đó
để sống...

15
00:01:26,415 --> 00:01:29,348
Nhưng hôm nay cuộc chơi này sẽ
đánh đổi bằng mạng sống của các người.

16
00:01:29,382 --> 00:01:33,282
Bây giờ cả căn phòng này đầy
khí ga.

17
00:01:33,315 --> 00:01:36,348
Cả hai có 120s để lấy thuốc giải độc...

18
00:01:36,382 --> 00:01:37,682
Hoặc là chết.

19
00:01:37,715 --> 00:01:39,782
Chúa ơi, chúng ta phải ra khỏi đây!

20
00:01:39,815 --> 00:01:43,048
Cuộc chơi bắt đầu.

21
00:01:43,082 --> 00:01:47,082
Đằng kia kìa!

22
00:01:51,715 --> 00:01:54,682
Dùng cái gì đập vào thanh kim
loại đi.

23
00:01:54,715 --> 00:01:58,715
Đằng kia kìa.

24
00:02:05,482 --> 00:02:09,448
Chết tiệt!

25
00:02:09,482 --> 00:02:11,215
Xin lỗi.

26
00:02:11,248 --> 00:02:14,582
Shaquille, tôi không hề nóng
giận với anh...

27
00:02:14,615 --> 00:02:17,515
Nhưng cái chết chỉ còn cách chúng
ta một phút nữa thôi.

28
00:02:17,548 --> 00:02:19,948
Nên đừng có nói không nữa.

29
00:02:19,982 --> 00:02:23,982
Hãy làm những gì mình có thể.

30
00:02:26,048 --> 00:02:28,648
Oh!

31
00:02:28,682 --> 00:02:32,682
Cứ thảy banh đi!

32
00:02:34,782 --> 00:02:36,448
Cái này để làm gì chứ?

33
00:02:36,515 --> 00:02:38,248
Anh làm vậy là tổn thương tôi đó.

34
00:02:38,282 --> 00:02:41,382
Cảm giác?
Quên chuyện đó đi!

35
00:02:41,415 --> 00:02:43,582
Ai cũng có cảm giác cả!

36
00:02:43,615 --> 00:02:46,682
Tôi béo quá.
Con tôi là thằng nhóc , Cứu tôi với.

37
00:02:46,715 --> 00:02:48,048
Thôi im đi!

38
00:02:48,082 --> 00:02:50,082
Tại sao tôi không thể chữa bệnh
cho ai hết chứ?

39
00:02:50,115 --> 00:02:54,582
Tôi thật là vô dụng, mẹ tôi nói
đúng mà!

40
00:02:54,682 --> 00:02:58,382
Hey, hey!Thôi đừng vậy mà,
anh là một bác sĩ giỏi mà.

41
00:02:58,415 --> 00:03:00,415
Không hẳn là như vậy.

42
00:03:00,448 --> 00:03:04,615
Sao?
Tôi chỉ nói mọi người là nhìn nhận
sự thật.

43
00:03:04,748 --> 00:03:07,215
Nhưng thật ra tôi không phải bác
sĩ tâm lý.

44
00:03:07,248 --> 00:03:10,115
T
[...]
Everything OK? Download subtitles