Preview Subtitle for Sense And Sensibility


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:08,300 --> 00:01:11,200
Va sin je stigao iz Londona.

2
00:01:14,800 --> 00:01:19,200
- O*e ...
- Done ...

3
00:01:20,900 --> 00:01:28,200
Uvide«e iz mog testamenta da mi
je Norland imanje pripalo -

4
00:01:28,400 --> 00:01:34,600
na na*in na koji ga ne mogu podeliti meَu
mojim dvema porodicama.

5
00:01:34,800 --> 00:01:42,900
Norland, u celosti,
pripada tebi po zakonu.

6
00:01:43,100 --> 00:01:49,100
I sre«an sam zbog tebe i Fani.

7
00:01:50,500 --> 00:01:57,600
Ali tvoja ma«eha, moja supruga
i k«eri ostavljene su sa po 500 funti godinje.

8
00:01:57,800 --> 00:02:02,700

to je nedovoljno za ivot.
Devojke nemaju *ak ni za miraz.

9
00:02:04,100 --> 00:02:09,700
- Mora im pomo«i.
- Naravno.

10
00:02:09,900 --> 00:02:13,400
Mora obe«ati da *e to u*initi.

11
00:02:14,900 --> 00:02:20,100
Obe«avam ti, O*e.
Obe«avam.

12
00:02:20,900 --> 00:02:23,800
Da im pomogne? Kako to misli?

13
00:02:24,000 --> 00:02:31,600
Draga, da«u im 3000 funti.
Mo«i«e da ive od kamate.

14
00:02:31,700 --> 00:02:38,600
- Takvim poklonom «u sigurno ispuniti obe«anje dato ocu.
-Svakako *ak vie nego dovoljno.

15
00:02:38,700 --> 00:02:44,800
Bolje je u ovakvoj situaciji
biti dareljiv nego krt.

16
00:02:45,000 --> 00:02:49,500
Naravno, on nije naglasio
koju sumu da im dam.

17
00:02:52,000 --> 00:02:54,700
Zato im onda ne bih dao 1500 funti?

18
00:02:54,900 --> 00:03:00,400
Koji bi brat u*inio i toliko za sestre?
A kamoli za polusestre?

19
00:03:00,600 --> 00:03:06,700
- Teko da mogu vie o*ekivati.
Ni nezna ta o*ekuju. A ta ti moe da prui?

20
00:03:10,100 --> 00:03:16,800
100 funti godinje njihovoj majci za ivota
To je bolje nego dati odmah 1500.

21
00:03:16,900 --> 00:03:23,000
Ali ako bude ivela due od 15 godina
onda se ne isplati.

22
00:03:23,200 --> 00:03:27,900
Ljudi ive ve*no kada
kada imaju apanau.

23
00:03:29,500 --> 00:03:34,300
Da«u joj 20 funti
i rei«u se svog obe«anja, u pravu si.

24
00:03:34,500 --> 00:03:40,300
Premda li*no smatram da tvoj otac nije
elao da im se daju pare.

25
00:03:40,500 --> 00:03:46,000
- Ve« imaju 500 funti godinje.
-
ta «e enama vie od toga?

26
00:03:46,200 --> 00:03:52,000
Ku«ne pomo«nice ne kotaju puno,nemaju ko*ije,
a ni konje, malo slugu a ni posetilaca...

27
00:03:52,200 --> 00:03:54,500
Veoma dovoljno!

28
00:03:54,700 --> 00:03:59,600
Zar ne uviَaju
koliko udobnosti imaju?

29
00:04:21,300 --> 00:04:24,500
Merien, moe li da
svira neto drugo?

30
00:04:24,600 --> 00:04:29,200
Mama jeca jo
od doru*ka.

31
00:04:37,600 --> 00:04:40,600
Mislila sam neto manje alosno.

32
00:04:42,900 --> 00:04:49,000
Zar da budem gost u svom domu?!
To se ne moe izdrati Eleonora.

33
00:04:49,200 --> 00:04:54,700
- Mama, nemamo gde drugo da odemo.
- Don i Fani stiu iz Londona.

34
00:04:54,900 --> 00:04:59,500
Zar o*ekuje od mene da ih do*ekam?
Leinari!

35
00:05:12,300 --> 00:05:17,600
Po*e«u da nam traim
novu ku«u iz ovih stopa.

36
00:05:17,800 --> 00:05:22,300
Do tada, moramo
podneti njihov dolazak.

37
00:05:24,400 --> 00:05:30,200
Margaret, jesi li tu? Siَi,
Don i Fani uskoro stiu.

38
00:05:32,100 --> 00:05:36,900
Zato dolaze u Norland?
Ve« imaju ku«u u Londonu.

39
00:05:37,100 --> 00:05:44,700
Zato to sinov
[...]
Everything OK? Download subtitles