Preview Subtitle for Beyond


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,609 --> 00:00:07,329
Princip, gospodine Podel.

2
00:00:12,609 --> 00:00:14,569
Zastareo princip.

3
00:00:25,089 --> 00:00:27,449
Hvala vam puno.

4
00:00:27,489 --> 00:00:31,969
Ne znam da li ste primetili kako je
danas divna stvar televizija.

5
00:00:32,049 --> 00:00:36,449
Imam Holivud Kalifornija na jednom kanalu,
i od svih ljudi, imam Laulu Parsons.

6
00:00:36,529 --> 00:00:39,769
Nikad ne«u zaboraviti da je
svoj program po*ela re*ima:

7
00:00:39,809 --> 00:00:42,769
"Dobro ve*e iz Holivuda."

8
00:00:54,209 --> 00:00:57,569
Ne znate ko sam ja?
Ja sam sestra Bobija Darina!

9
00:00:57,649 --> 00:01:00,889
Mi*i ruke od mene,
ulazim tamo!

10
00:01:00,929 --> 00:01:03,569
Ne govori mi gde treba da idem,
ja znam gde treba da idem!

11
00:01:03,649 --> 00:01:07,529
Idem tamo da vidim gospodina Darina.
Ja sam njegova sestra.

12
00:01:07,569 --> 00:01:09,529
Nemoj mi nita pri*ati!

13
00:01:09,569 --> 00:01:12,049
Nina.

14
00:01:12,129 --> 00:01:14,049
Nina!
ta se deava?

15
00:01:14,129 --> 00:01:16,489
Ovi magarci ne«e da
me puste da te vidim.

16
00:01:16,529 --> 00:01:19,449
Ja sam iz porodice. Odnose se prema meni
kao da sam prokleti oboavalac.

17
00:01:19,489 --> 00:01:22,569
Imaju instrukcije da ne putaju
nikoga blizu koncertu.

18
00:01:22,609 --> 00:01:24,609
Oh, onda sam samo
bilo ko, zar ne?

19
00:01:24,689 --> 00:01:26,609
Ne, ti si...
Momci, dajte mi momenat.

20
00:01:26,689 --> 00:01:29,009
Nina, moram da se pripremim
da izaَem na binu.

21
00:01:29,089 --> 00:01:31,209
- Zato opet sedimo pozadi?
- O *emu pri*a?

22
00:01:31,249 --> 00:01:35,289
Moj sto je prakti*no u kuhinji.
Moda sam ti trebala poneti kafu.

23
00:01:35,329 --> 00:01:38,649
Zna da su stolovi napred za momke
o kojima moram da vodim ra*una.

24
00:01:38,689 --> 00:01:41,929
- Sindi sedi napred.
- Zato to je ele tamo.

25
00:01:41,969 --> 00:01:44,609
Zato prosto ne kae
da nas se stidi?

26
00:01:44,689 --> 00:01:48,529
- Ne stidim se, duo, ali to su stolovi
gospodina Podela. - Oh, to je sranje!

27
00:01:48,609 --> 00:01:50,529
To nije sranje. Sad idi
i uivaj u predstavi.

28
00:01:50,609 --> 00:01:52,849
Ovo je najvanije ve*e mog ivota.

29
00:01:52,929 --> 00:01:55,089
Potrudi«u se najbolje to mogu.
Ne«u videti nita.

30
00:01:55,169 --> 00:01:58,289
Moda «e mi sluavka
ispri*ati kako je bilo!

31
00:02:00,129 --> 00:02:03,409
Dame i gospodo, Bobi Darin!

32
00:02:18,449 --> 00:02:20,009
Hvala vam.

33
00:02:23,489 --> 00:02:26,369
# Hello, young lovers, whoever you are

34
00:02:26,449 --> 00:02:29,489
# I hope your troubles are few

35
00:02:29,569 --> 00:02:32,329
# All my good wishes go with you tonight

36
00:02:32,369 --> 00:02:34,529
# I've been in love like you

37
00:02:35,569 --> 00:02:38,649
# You be brave, young lovers,
and follow your star

38
00:02:38,689 --> 00:02:41,409
# Brave and faithful and true

39
00:02:41,489 --> 00:02:44,809
# And cling very close to each other tonight

40
00:02:44,849 --> 00:02:46,729
# I've been in love like you

41
00:02:47,729 --> 00:02:50,889
# And I know how it feels
to have wings on your heels

42
00:02:50,929 --> 00:02:53,489
# And to fly down the street in a trance

43
00:02:53,569 --> 00:02:56,689
# You wi
[...]
Everything OK? Download subtitles