Preview Subtitle for Jarhead 2005


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,760 --> 00:00:08,600
ÇEVŬRMENŬN UYARISI: ALTYAZI VE FŬLM
ÇOK SAYIDA KÜFÜR ŬÇERMEKTEDŬR

2
00:00:08,960 --> 00:00:12,960
çeviren : ebrehe

3
00:00:25,680 --> 00:00:26,720
Bir hikaye.

4
00:00:27,880 --> 00:00:30,280
Bir adam yŭllarca
tüfeini ateŝler...


5
00:00:31,240 --> 00:00:32,600
...ve savaŝa gider.

6
00:00:33,640 --> 00:00:36,520
Sonrasŭnda, tüfeini silah
deposuna teslim eder...


7
00:00:36,920 --> 00:00:39,320
...ve tüfekle iŝinin
bittiine inanŭr.


8
00:00:40,560 --> 00:00:43,320
Ama elleri ne yaparsa
yapsŭn,


9
00:00:43,800 --> 00:00:46,400
...ister bir kadŭnŭ sevsin,
ister bir ev inŝa etsin...


10
00:00:47,640 --> 00:00:49,560
...ister çocuunun altŭnŭ
deiŝtirsin,


11
00:00:50,240 --> 00:00:52,040
...elleri o tüfei unutamaz.

12
00:00:53,200 --> 00:00:57,920
Artŭk ne siyah, ne kahverengi,
ne sarŭ, ne de kŭrmŭzŭsŭnŭz!

13
00:00:58,680 --> 00:01:00,600
Ŝu andan itibaren yeŝilsiniz!

14
00:01:00,600 --> 00:01:04,160
Açŭk ya da koyu yeŝil!

15
00:01:04,320 --> 00:01:06,160
Anlaŝŭldŭ mŭ?

16
00:01:06,440 --> 00:01:07,680
Evet efendim!

17
00:01:08,360 --> 00:01:09,320
Swofford!

18
00:01:09,400 --> 00:01:10,360
Evet efendim!

19
00:01:10,680 --> 00:01:13,160
Babasŭ Vietnam’da görev
alan böcek sen misin?

20
00:01:13,240 --> 00:01:14,200
Evet efendim!

21
00:01:14,320 --> 00:01:17,200
Çarpŭcŭ! Orada ölme cesaretini
gösterebilmiŝ mi bari?

22
00:01:17,200 --> 00:01:18,240
Hayŭr efendim!

23
00:01:18,320 --> 00:01:21,000
Çok yazŭk!
Hiç bahseder miydi?

24
00:01:21,200 --> 00:01:24,560
- Bir kez bahsetmiŝti efendim!
- Güzel! Demek ki yalan söylememiŝ!

25
00:01:25,800 --> 00:01:28,400
O mavi gözlerinle beni mi süzüyorsun?

26
00:01:28,520 --> 00:01:30,520
- Evet mi?
- Hayŭr efendim!

27
00:01:30,520 --> 00:01:33,600
- Bana aŝŭk mŭsŭn Swofford?
- Hayŭr efendim!

28
00:01:33,600 --> 00:01:36,840
Sence üniformam bana
yakŭŝmŭyor mu Swofford?

29
00:01:36,960 --> 00:01:39,920
Eitim çavuŝuna üniformasŭ
çok yakŭŝmŭŝ efendim!

30
00:01:40,000 --> 00:01:42,680
Demek homosun ve bana aŝŭksŭn, ha?

31
00:01:42,800 --> 00:01:44,440
Homo deilim efendim!

32
00:01:44,440 --> 00:01:47,400
- Kŭz arkadaŝŭn var mŭ Swofford?
- Evet efendim!

33
00:01:47,400 --> 00:01:50,560
Bilemedin orospu çocuu!
Asker kaçaŭyla düzüŝmekle meŝgul!

34
00:01:50,640 --> 00:01:52,480
Ŝŭnav pozisyonu al...

35
00:01:52,480 --> 00:01:54,600
...ve bu ayki her düzüŝmesi
için 25 ŝŭnav çek.

36
00:01:54,600 --> 00:01:56,040
Ŝŭnav pozisyonu!

37
00:01:57,640 --> 00:02:00,440
Eitim çavuŝu Fitch ile
tanŭŝtŭktan kŭsa süre sonra...


38
00:02:00,520 --> 00:02:03,040
...Deniz Piyadelerine katŭlmakla...

39
00:02:03,040 --> 00:02:05,040
...büyük hata yaptŭŭmŭ
düŝünmeye baŝladŭm.


40
00:02:05,040 --> 00:02:07,160
Bu da ne böyle?

41
00:02:07,440 --> 00:02:09,640
Acemi erin dolap planŭ efendim!

42
00:02:09,720 --> 00:02:12,720
Ŭsa, Yusuf ve Meryem adŭna!

43
00:02:12,800 --> 00:02:14,720
Düpedüz köpek pislii!

44
00:02:14,840 --> 00:02:16,920
Acemi erin çizim yetenei
yok efendim!

45
00:02:17,040 --> 00:02:19,320
Ne diye yazŭcŭ oldun
o zaman?

46
00:02:19,440 --> 00:02:21,640
Yazŭcŭm olacak herifin çizim
yapabilmes
[...]
Everything OK? Download subtitles