Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:27,955 --> 00:00:32,920
Hej, Tra鑑ro! Uspori! Koga si
sad naljutio? -Ne sad, D瀍jk.

2
00:00:33,045 --> 00:00:36,513
Ako tra瀒 na歶
devojku, mimoi歭i ste se.

3
00:00:47,025 --> 00:00:50,560
Zar ti nisi Bruk Kesidi? -To sam ja.

4
00:00:52,397 --> 00:00:54,397
Pa, stvarno si nevina?

5
00:00:57,535 --> 00:01:00,570
Zaboravila si da napi歟
broj. Mogu da ti budem prvi!

6
00:01:21,810 --> 00:01:25,312
Da! To! Da!

7
00:01:27,116 --> 00:01:30,361
Pij, pij, pij! -Kako sam
dozvolila da me nagovori?

8
00:01:30,486 --> 00:01:37,458
Hajde! Pij! Pij! -Dame, imam
sobu na spratu. -Skini mi se!

9
00:01:41,162 --> 00:01:46,177
Du歰. Na歭a si svoju NDZ?

10
00:01:46,302 --> 00:01:51,221
Mani se vi歟. -Izvini, mislio
sam NGD, najboljeg gej druga.

11
00:01:56,545 --> 00:01:59,373
Prekini! -巃o mi, ostavio
sam prsten 鑙stote u sobi.

12
00:01:59,398 --> 00:02:01,398
Ho鎒 da mi pomogne da ga potra瀒mo?

13
00:02:04,819 --> 00:02:06,819
芶o.

14
00:02:18,433 --> 00:02:20,768
Postavljamo trend.

15
00:03:03,578 --> 00:03:08,042
Policija je ne歵o posle
4 h primila seriju poziva.

16
00:03:08,167 --> 00:03:11,379
Imamo telo. Lokacija nam
je anonimno javljena.

17
00:03:11,504 --> 00:03:15,349
Ko je pozvao ceo studenjak? -Znam,
stalno dolaze. Kao moljci na plamen.

18
00:03:15,474 --> 00:03:19,186
Kako bilo, ovo mesto je ozlogla歟no.
Zove se Zavr歯i most.

19
00:03:19,311 --> 00:03:23,641
Pad od 10 m do slomljenog vrata.
-Popularno za samoubistva? -Bilo je,

20
00:03:23,766 --> 00:03:26,227
dok ga fakultet nije
zatvorio pre 5 godina.

21
00:03:26,352 --> 00:03:29,603
Moram da uzmem izjave
od policajaca koji su prvi stigli.

22
00:03:31,106 --> 00:03:34,652
妕a ima? -Pa, imam pivsku fla歶.

23
00:03:34,777 --> 00:03:39,606
I to je ne歵o. Jo uvek je
mokro, zna鑙 da je od skora.

24
00:03:39,731 --> 00:03:43,995
Da, i imam neke tragove ovde na tlu.

25
00:03:44,120 --> 00:03:48,082
I ovde, kod baze bandere.

26
00:03:48,207 --> 00:03:51,719
Ovde su dva razli鑙ta otiska
obu鎒. Nisu izraziti, ali mi se 鑙ni

27
00:03:51,844 --> 00:03:56,057
da je mo瀌a do歭o do
borbe. -Da. Ima toga jo.

28
00:03:56,182 --> 00:04:00,184
Ovde, na obodu.

29
00:04:01,519 --> 00:04:08,292
Ne izgleda da je sko鑙o. -Mo瀌a je
neko gurnuo ovog klinca preko ivice.

30
00:04:08,417 --> 00:04:15,417
Mesto zlo鑙na 12x17
Trendovi sa povlasticama

31
00:04:46,933 --> 00:04:48,984
Dobro.

32
00:04:53,920 --> 00:04:59,657
Dobro si? -Da. Ni歵a 歵o
kiroprakti鑑r ne mo瀍 da popravi.

33
00:05:00,459 --> 00:05:06,007
Pet poziva na teren danas. Niko nije
umro na mestu gde ne rizikujem 瀒vot.

34
00:05:06,132 --> 00:05:11,295
Svima je bila te歬a no, naro鑙to
njemu. Mo瀍 osetiti. Popio je vi歟

35
00:05:11,420 --> 00:05:15,517
od par piva. -Duga no zabavljanja.
Stvari su se izmakle kontroli.

36
00:05:15,642 --> 00:05:19,393
Radoznalci ka瀠 da su ga poslednji
put videli na zabavi Teta Delte.

37
00:05:21,763 --> 00:05:26,194
Na iskaznici pi歟 Pit Mojer,
bruco. Ima li mobilni, Super Dejve?

38
00:05:26,319 --> 00:05:31,456
Ne, nije kod njega. -Student
bez mobilnog? Nemogu鎒.

39
00:05:32,274 --> 00:05:36,911
Na licu ima modrice nastale
pre smrti. -Mo瀌a od tu鑕.

40
00:05:38,247 --> 00:05:40,658
Lobanja je slupana. -Odgovara padu.

41
00:05:40,783 --> 00:05:45,547
Da, nije pao pravo dol
[...]
Everything OK? Download subtitles