Preview Subtitle for Amigo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,400 --> 00:00:27,000
ƒ∆ј  ѕ≈ЋЏЌ— и ЅЏƒ —ѕ≈Ќ—Џ–
във филма

2
00:00:27,300 --> 00:00:30,900
ЅЏƒ —ѕ≈Ќ—Џ– и ƒ∆ј  ѕ≈ЋЏЌ—
във филма

3
00:00:33,014 --> 00:00:36,776
 ак можах да случа на такъв загубен¤к
като теб, по д¤волите?

4
00:00:37,076 --> 00:00:40,971
ўом се почувстваш уморен,
падаш на зем¤та като мъртъв.

5
00:00:42,070 --> 00:00:46,465
“ова не е нормално за кон.
«а какъв ме взимаш?

6
00:00:46,764 --> 00:00:48,661
ƒа не мислиш, че ще те нос¤?

7
00:00:49,760 --> 00:00:53,855
¬одата свърши, —лънцето жари
и тук не е м¤сто за об¤д.

8
00:01:01,146 --> 00:01:09,036
я виж кой е тук! „овекът, чиито мозък
е само куршуми, коравосърдечни¤т —они.

9
00:01:09,635 --> 00:01:15,827
—ега стана, а, защото се уплаши!
“ова се вика извинение за кон.

10
00:01:16,427 --> 00:01:18,691
ƒа се махаме оттук.

11
00:01:33,071 --> 00:01:34,771
’айде!

12
00:01:39,664 --> 00:01:41,562
»скаш да тръгнем натам, нали?

13
00:01:43,459 --> 00:01:47,956
Ќе знам дали има по-гол¤м инат от теб.
Ќе ме гледай така.

14
00:01:48,154 --> 00:01:53,647
ўе те задвижа сам, ако тр¤бва и
не ми пука, ако ще да отнеме ц¤л ден!

15
00:02:21,179 --> 00:02:25,700
≈то, че стана.  акто винаги казвам,
ако вложиш малко сърце и душа,

16
00:02:25,900 --> 00:02:28,300
всичко е възможно,
по д¤волите.

17
00:02:28,500 --> 00:02:32,200
¬Џ«ћќ∆Ќќ ≈,... јћ»√ќ! (1972)
[мъж]:  ога-то малко б¤х момче-,...


18
00:02:32,400 --> 00:02:34,900
каз-вах навред-:

19
00:02:35,200 --> 00:02:37,600
[детски хор]: ћога аз---!
”частват още: ‘–јЌ—»— ќ –јЅјЋ


20
00:02:37,800 --> 00:02:42,400
Ќо повтар¤ха ми все:
"“и лъжеш се, невъзможно е!"


21
00:02:42,600 --> 00:02:44,700
[дх]: ¬¤рно е---!
–≈Ќј“ќ —≈—“», ƒјЌ» —ј¬јЋ и други


22
00:02:45,000 --> 00:02:49,500
» дори- да летиш-
като пти-ца в небе-... възможно е.


23
00:02:49,700 --> 00:02:51,900
[дх]: ћожеш, да---!
—южет: ≈–Ќ≈—“ќ √ј—“јЋƒ»


24
00:02:52,100 --> 00:02:56,900
» при¤-тел добър-- търсиш ли-,
ще откриеш навред,...


25
00:02:57,100 --> 00:02:59,100
[дх]: ¬¤рно е---!
—ценарий: –ј‘ј≈Ћ ј— ќЌј


26
00:02:59,300 --> 00:03:04,000
...ако в¤р-ваш с усмив-ка,
че всич-ко това- възможно е.


27
00:03:04,200 --> 00:03:05,900
ќператор:
јЋƒќ “ќЌ“»

28
00:03:06,100 --> 00:03:09,099
» със свой-то кутре...
[ћќћ»„≈“ј“ј Ќј —ќЌ»]


29
00:03:09,100 --> 00:03:11,800
да до-коснеш ти небе!
[ћќћ»„≈“ј“ј Ќј —ќЌ»]


30
00:03:12,000 --> 00:03:19,100
Ќо мис-лиш: "“о- невъзможно е!" ...
ќ, да, възможно е това!


31
00:03:19,300 --> 00:03:23,100
ћожеш, да! ћожеш ти!
ћузика: Ћ”»— ≈Ќ–» ≈ Ѕј јЋќ¬


32
00:03:23,900 --> 00:03:26,600
јко- го поис-каш!

33
00:03:27,600 --> 00:03:31,600
–ежисьор:
ћј”–»÷»ќ Ћ”„»ƒ»

34
00:03:49,666 --> 00:03:53,100
ѕодушваш ли това, което и аз?
[ћожеш ти---!]

35
00:03:53,300 --> 00:03:58,000
» до-ри с метеор- да летиш,
възмож-но е това!


36
00:03:58,300 --> 00:04:00,300
[дх]: ¬¤рно е---!

37
00:04:00,500 --> 00:04:05,100
Ќа Ћуна-та съм бил-, горе там,
възмож-но е това!


38
00:04:05,300 --> 00:04:07,600
»ди да се спри¤телиш!
[ћожеш, да---!]

39
00:04:07,800 --> 00:04:12,800
» дори- да летиш-
като пти-ца в небе- възможно е.


40
00:04:13,000 --> 00:04:14,800
¬¤рно е---!

[...]
Everything OK? Download subtitles