Preview Subtitle for Reputations


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,440 --> 00:00:06,240
دًüôه, لِüôïُ ًهٌéىفيلىه 5 ‏ٌهٍ
مéل يل مكيهé َôïًُك ç مéلمéـ ôïُ شوüé,

2
00:00:06,520 --> 00:00:09,640
هك÷لىه ًëقٌç ًٌüَâلَç َôç ًéَكيل ôçٍ ىه
ïٌكوïيôل ôç èـëلََل êلé َôï ôولêï‎وé...

3
00:00:09,800 --> 00:00:13,000
ضَُéêـ, îه÷ـَلىه ôل ىلمéü ىلٍ,
لëëـ لُôü نهي ىلٍ ًôüçَه.

4
00:00:14,680 --> 00:00:17,200
تلé ى' لُôüي ôïي ôٌüًï,
ليلêلë‎ِèçêلي ôل وهëهنـêéل.

5
00:00:18,400 --> 00:00:20,600
شَـَôéôُ, قىïُيل ـٌٌùَôç
ôçي ًهٌلَىفيç هâنïىـنل,

6
00:00:20,800 --> 00:00:23,640
ôل "وهëهنـêéل" هكيلé
êùنéêüٍ مéل êـôé ـëëï;

7
00:00:23,800 --> 00:00:26,480
سُممي‏ىç, êïًفëهٍ, لëëـ ç éَôïٌكل هكيلé
"جه ًُï÷ٌهùôéêق ôçي مïيéêق َُيلكيهَç".

8
00:00:26,600 --> 00:00:28,640
ؤهي ىًïٌ‏ يل ôçي ليلِفٌù
ىًٌïَôـ َه ليçëكêïٍُ.

9
00:00:30,160 --> 00:00:34,240
إًهéنق هكىلé لً' ôï د÷ـéï, نهي َç-
ىلكيهé üôé هكىلé فيل لè‏ï êïٌéôَـêé.

10
00:00:34,400 --> 00:00:36,720
ا مهéôïيéـ ىïُ
قôلي لٌêهôـ êلêüِçىç.

11
00:00:36,840 --> 00:00:40,880
ؤهي èل ًéَôفّهôه ًüَهٍ éهٌüنïُëهٍ
êـيليه âüëôل َُيه÷‏ٍ َôï ôهôٌـمùيï ىلٍ.

12
00:00:43,840 --> 00:00:45,880
إكيلé مë‎êل!

13
00:00:48,160 --> 00:00:51,240
¸ِهٌهٍ فيل êïُêëـêé-ملôـêé...
مéل يل êïéىçèهكٍ ًéï ـيهôل;

14
00:00:51,920 --> 00:00:53,440
إكيلé ôï مï‎ٌé ىïُ.

15
00:00:55,560 --> 00:00:58,640
إيôـîهé, ىه ًéـَلôه, ôï ÷ٌçَé-
ىïًïéï‎َل مéل يل êـيù çٌùكيç.

16
00:01:10,760 --> 00:01:12,560
أëُêéـ ىïُ, َُىâلكيهé êـôé;

17
00:01:12,720 --> 00:01:14,960
إكىلé َôçي ىفَç
ىéلٍ ôٌïىهٌقٍ êٌكَçٍ.

18
00:01:15,200 --> 00:01:18,480
ا شَـَôéôُ يïىكوهé üôé هكىلé مëُêليـ-
ëلôç, êلé َ‎يôïىل èل ôï ًéَôه‎ïُي üëïé.

19
00:01:18,600 --> 00:01:19,800
ءُôü êلé لي هكيلé êٌكَç.

20
00:01:19,960 --> 00:01:23,520
سôïي كنéï âلèىü ىه ôçي ïéêïيïىéêق
êٌكَç êلé ôçي ôقîç ôùي لٌêôéê‏ي ًـمùي.

21
00:01:23,640 --> 00:01:26,640
¸ëهمîه ôï ٌلنéüِùيï ىقًùٍ ï جًüيï
ف÷هé مٌـّهé ôٌلمï‎نé مéل َفيل.

22
00:01:26,880 --> 00:01:30,360
د َلٌêلَىüٍ نهي âïçèـهé ًïôف.
¸ًٌهًه يل هكَلé ًُهٌقِليç, جًéـيêل.

23
00:01:30,520 --> 00:01:34,000
ا êلëق ِقىç َïُ لًïنكنهé ïِفëç َôçي
ًïëéôéêق, َôéٍ هًé÷هéٌقَهéٍ... هن‏ ىفَل.

24
00:01:34,120 --> 00:01:37,000
جًلىًـ, هكىلَôه َôçي تلëéِüٌيéل ًëفïي.
سôçي ًلôٌكنل ôçٍ éلôٌéêقٍ ىلٌé÷ïُـيلٍ,

25
00:01:37,160 --> 00:01:39,640
ôùي ِليلôéê‏ي ôïُ "Star Trek",
ôùي يلٌêéََéَô‏ي هًéنهéîéïىلي‏ي.

26
00:01:39,760 --> 00:01:41,520
شل êلëـ êïٌكôَéل
نهي هكيلé نçىïِéëق.

27
00:01:41,640 --> 00:01:42,920
؛َùٍ يل ىçي َه
هيï÷ëï‎َه ôüَï ًïë‎,

28
00:01:43,040 --> 00:01:45,120
لي ç لُôïهêôكىçَç َïُ نهي âلَéوüôلي
êٌُكùٍ َôçي مي‏ىç ôùي ـëëùي.

29
00:01:45,280 --> 00:01:47,760
أé' لُôüي ôïي ëüمï,
هَ‎ نهي ف÷هéٍ êïéيùيéêق وùق.

30
00:01:47,920 --> 00:01:50,920
ذٌفًهé ي' لëëـîù ôçي هéêüيل ىïُ.
ءًïِـَéَل يل âـëù َêïُëلٌكêé َôï ÷هكëïٍ,

31
00:01:51,040 --> 00:01:55,080
يل âـّù ôل ىلëëéـ ىïُ ٌïو,
ق يل يôُè‏ َلي يلوéـٌل ملôï‎ëل.

32
00:01:55,240 --> 00:01:58,040
ؤهي ف÷هé َêïُëلٌكêéل َôï ًٌüَùًï,
îفٌِهيل ÷ٌ‏ىلôل َôل ىلëëéـ, يلو...

33
00:01:58,160 --> 00:01:58,920
شé هكيلé ç يلوéـٌل ملôï‎ëل;

34
00:01:59,040 --> 00:02:00,960
إكيلé ًïëَُ‎يèهôïٍ üٌïٍ.
سôٌéًôçôوï‎نهٍ ًïُ ôٌلمïُنـيه.

35
00:02:01,080 --> 00:02:02,800
أéلôك نهي ôïٍُ ëهٍ üôé هكَلé
هîلٌôçىفيç لً' ôل َُمêٌïôقىلôل;

36
00:02:02,960 --> 00:02:05,000
¹ َلي فيلٍ لً' لُôï‎ٍ ôïٍُ
هéنéêهُüىهيïٍُ َôïي ثهُêü دكêï;

37
00:02:05,120 --> 00:02:09,320
¹ َلي ى
[...]
Everything OK? Download subtitles