Preview Subtitle for Annie Hall


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,369 --> 00:00:49,442
Ovako ide jedan stari vic. Dve starije ene
su u restoranu na Katskil planini.

2
00:00:49,569 --> 00:00:52,879
Jedna od njih kae,
"Ovde je hrana oèajna."

3
00:00:53,009 --> 00:00:56,398
A druga na to kae,
"Da, znam. I tako su im male porcije."

4
00:00:56,528 --> 00:00:58,996
Ovo odslikava suštinu mog viğenja ivota.

5
00:00:59,128 --> 00:01:02,882
Prepun samoæe i bola
i patnje i nesreæe.

6
00:01:03,008 --> 00:01:05,124
I sve se prebrzo završi.

7
00:01:05,248 --> 00:01:10,276
Drugi za mene vaan vic je onaj
koji se uglavnom vezuje za Gruèo Marksa.

8
00:01:10,408 --> 00:01:14,798
Mislim da se originalno pojavljuje u
Frojdovoj dosetki u "Odnos prema nesvesnom".

9
00:01:14,927 --> 00:01:19,125
Ide ovako - Parafraziram.
"Ne elim nikada da pripadam klubu...

10
00:01:19,247 --> 00:01:21,841
...koji bi za èlana
imao nekog kao ja".

11
00:01:21,967 --> 00:01:26,119
Ovo je kljuèni vic mog ivota kao odrasle osobe
u vezi mog odnosa prema enama.

12
00:01:26,247 --> 00:01:29,717
U poslednje vreme mi se kroz glavu
motaju najèudnije misli.

13
00:01:29,847 --> 00:01:33,236
Ušao sam u èetrdesete i pretpostavljam
da prolazim kroz ivotnu krizu.

14
00:01:33,366 --> 00:01:37,245
Nisam zabrinut zbog starenja.
Iako pomalo æelavim na temenu.

15
00:01:37,366 --> 00:01:39,834
To je najgore šta moete
da kaete o meni.

16
00:01:39,966 --> 00:01:42,161
Mislim da æu postati sve bolji
kako budem stario.

17
00:01:42,286 --> 00:01:44,800
Mislim da æu postati
æelavi muevan tip,...

18
00:01:44,926 --> 00:01:48,600
...suprotno od, naprimer
izrazito osedelog.

19
00:01:48,725 --> 00:01:52,877
Osim ako ne budem kao oni tipovi
kojima pljuvaèka curi iz usta,...

20
00:01:53,005 --> 00:01:55,997
...koji uğu u restoran
sa torbom za kupovinu,...

21
00:01:56,125 --> 00:01:58,081
...i koji vrište o socijalizmu.

22
00:01:58,205 --> 00:02:01,880
Eni i ja smo raskinuli.
I ja se još ne mogu pomiriti sa tim.

23
00:02:02,005 --> 00:02:05,917
Uporno kroz glavu prebiram
deliæe naše veze,...

24
00:02:06,044 --> 00:02:10,560
...ocenjujem svoj ivot u pokušaju da provalim-
gde smo pogrešili?

25
00:02:10,684 --> 00:02:13,323
Do pre godinu dana smo... bili u ljubavi, znate.

26
00:02:13,444 --> 00:02:18,120
I... to je najsmešnije... Ja nisam mrzovoljan tip.
Nemam depresivan karakter.

27
00:02:18,244 --> 00:02:19,916
Ja... Ja... Znate veæ...

28
00:02:20,044 --> 00:02:22,319
Bio sam prilièno sreæan tip, pretpostavljam.

29
00:02:22,444 --> 00:02:25,401
Rastao sam u Bruklinu
tokom Drugog svetskog rata.

30
00:02:26,203 --> 00:02:29,752
Postao je depresivan.
Odjednom ništa nije mogao radi.

31
00:02:29,883 --> 00:02:33,000
- Zašto si u depresiji, Alvi?
- Reci doktoru Flikeru.

32
00:02:33,123 --> 00:02:35,079
Radi se o neèemu što je proèitao.

33
00:02:35,203 --> 00:02:37,080
Nešto šta je proèitao, uh?

34
00:02:37,203 --> 00:02:40,559
- Da se svemir se širi.
- Svemir se širi?

35
00:02:40,683 --> 00:02:45,233
Svemir je sve. Ako se širi
jednog dana æe se raspuæi na pola...

36
00:02:45,362 --> 00:02:47,671
...i to æe biti kraj svemu.

37
00:02:47,802 --> 00:02:49,758
O èemu to prièaš?

38
00:02:49,882 --> 00:02:51,838
Prestao je da radi domaæe zadatke.

39
00:02:51,962 --> 00:02:55,511
- Koj
[...]
Everything OK? Download subtitles