Preview Subtitle for Conquest Of Space


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:01,500 --> 00:03:05,800
Tajne svemira

2
00:03:46,700 --> 00:03:52,800
DEO I

3
00:04:40,500 --> 00:04:42,000
uticaj nacista

4
00:05:04,900 --> 00:05:07,600
Tajne svemira

5
00:05:10,300 --> 00:05:12,300
Je li se ovo stvarno dogodilo?

6
00:05:13,400 --> 00:05:16,100
JE li èovek zaista hodao po Mesecu

7
00:05:16,100 --> 00:05:19,700
kao što je Kennedy izazivao
NASA-u da uradi?

8
00:05:36,700 --> 00:05:39,200
Fotografije sletanja na mesec Apola 11

9
00:05:39,200 --> 00:05:43,200
su kritikovane da su "suviše savršene"

10
00:05:43,200 --> 00:05:47,500
kao da su snimane u nekom TV studiju

11
00:05:47,500 --> 00:05:49,500
pod svetlima reflektora.

12
00:05:49,500 --> 00:05:54,300
Bill Kaysing je bivši raketni inenjer

13
00:05:54,300 --> 00:05:56,000
koji je ukazao na to da bi trebalo da
postoji krater od pritiska

14
00:05:56,000 --> 00:05:58,700
ispod meseèevog modula,
ali ga nema

15
00:05:59,400 --> 00:06:03,400
Svetski priznat filmadzija i fotograf, David Percy,
dobitnik mnogih priznanja

16
00:06:03,400 --> 00:06:06,500
je napisao knjigu
"Tamni Mesec"

17
00:06:06,500 --> 00:06:09,800
koja govori da su èuvene fotografije Apollo 11

18
00:06:09,800 --> 00:06:13,100
sve snimljenje korišèenjem mnoštva
razlicitih izvora svetlosti,

19
00:06:13,100 --> 00:06:19,300
nešto što nije moguèe da se desilo da su
astronauti zaista bili na Mesecu.

20
00:06:32,900 --> 00:06:38,000
James Collier, amerièki istraitelj ,je ukazao

21
00:06:38,000 --> 00:06:41,600
da je lunarni modul isuviše mali
za dva astronauta

22
00:06:41,600 --> 00:06:45,300
u punoj opremi da manevrišu u svemiru

23
00:06:48,600 --> 00:06:53,500
Collier takodje veruje da su neki od snimaka
koji pokazuju lansiranje modula

24
00:06:53,500 --> 00:06:56,700
sa povrsine meseca,
snimljeni uz pomoè

25
00:06:56,700 --> 00:07:00,600
rotirajucih modela,
baš kao specijalni efekti

26
00:07:00,600 --> 00:07:03,100
koji se koriste u Hollywoodu.

27
00:07:08,200 --> 00:07:12,900
Sada,prvi put na filmu prikazujemo
nove dokaze

28
00:07:12,900 --> 00:07:16,700
koji pokazuju da su bar neke zvaniène fotografije NASE

29
00:07:16,700 --> 00:07:20,700
snimljene na površini meseca
definitivno LANJE

30
00:07:20,700 --> 00:07:24,500
ili u najmanju ruku teško izmanipulisane.

31
00:07:26,800 --> 00:07:30,400
Pridruite nam se u putovanju za istinom

32
00:07:30,400 --> 00:07:32,700
sletanja na Mesec!

33
00:08:15,100 --> 00:08:19,700
U ovom filmu èemo ne samo dokazati da su
bez svake sumnje

34
00:08:19,700 --> 00:08:23,600
mnoge od zvaniènih slika NASINOG
istraivanja Meseca

35
00:08:23,600 --> 00:08:27,000
lane,
veè èemo istraiti i motive

36
00:08:27,000 --> 00:08:31,100
za najveèu la serviranu svetu.

37
00:08:31,100 --> 00:08:35,700
ZAšto je NASA lairala sletanje na mesec

38
00:08:35,700 --> 00:08:37,500
i footografije Meseca?

39
00:08:37,700 --> 00:08:43,200
ZAšto je NAsa prikazala expediciju na
Mesec koja se nije odigrala?

40
00:08:44,400 --> 00:08:46,500
Odgovor èe vas iznenaditi.

41
00:08:47,300 --> 00:08:49,900
MOe se saeti u samo dve reèi.

42
00:08:49,900 --> 00:08:53,500
NOVAC i NLO.

43
00:09:22,800 --> 00:09:28,500
Ali pre nego predjemo na motive za tako velike lai,

44
00:09:28,500 --> 00:09:32,200

[...]
Everything OK? Download subtitles