Preview Subtitle for Taboo Ii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:02,400 --> 00:00:05,153
кАПТАЙНЕНС ЛОГ, СТЙЕРНЕДАТО 47410,2:

2
00:00:05,280 --> 00:00:07,953
дЕН АТРЕАНСКЕ РЕГЕРИНГ
ХАР АНМОДЕТ ОМ БИСТАНД-

3
00:00:08,080 --> 00:00:10,036
-ТИЛ АТ АФЖРГЕ ЕН НАТУРКАТАСТРОФЕ.

4
00:00:10,160 --> 00:00:11,991
тО ГЕОЛОГЕР ЕР КОММЕТ ОМ БОРД.

5
00:00:12,120 --> 00:00:15,669
дЕН ЕНЕ ЕР МЕННЕСКЕ
ОГ ХАР БОЕТ П аТРЕА 4.

6
00:00:15,800 --> 00:00:20,157
сИТУАТИОНЕН ХАР ФОРЖРРЕТ СИГ,
СИДЕН МИН МАНД ОГ ЙЕГ КОНТАКТЕДЕ ЙЕР.

7
00:00:20,280 --> 00:00:25,195
пЛАНЕТЕНС СМЕЛТЕДЕ КЕРНЕ
КЛЕР ИККЕ БЛОТ НЕД, ДЕН СТРКНЕР.

8
00:00:25,320 --> 00:00:27,550
дЕТ ПЖИРКЕР ЖОРТ ТЫНГДЕФЕЛТ.

9
00:00:27,680 --> 00:00:30,911
сЕИСМИСК АКТИЖИТЕТ ЕР ТРЕДОБЛЕТ.

10
00:00:31,040 --> 00:00:33,508
хЖИС НЕДКЛИНГЕН ФОРТСТТЕР
ЖЕД ДЕННЕ ХАСТИГХЕД-

11
00:00:33,640 --> 00:00:37,474
-БЛИЖЕР аТРЕА УБЕБОЕЛИГ
ОМ 13 МНЕДЕР.

12
00:00:37,600 --> 00:00:43,675
жИ КУННЕ МИНИМЕРЕ СЕИСМИСК АКТИЖИТЕТ
ЖЕД АТ СКАБЕ ИСОБАРИСКЕ РЕЖНЕР.

13
00:00:43,800 --> 00:00:45,358
дЕТ ЖИЛЛЕ ЖРЕ МИДЛЕРТИДИГТ.

14
00:00:45,480 --> 00:00:48,597
дЕН ЕНЕСТЕ ЖАРИГЕ ЛСНИНГ
ЕР АТ ГРЕ КЕРНЕН ФЛЫДЕНДЕ ИГЕН.

15
00:00:49,280 --> 00:00:51,475
лОММЕРНЕ И МАГМАЛАГЕТ-

16
00:00:51,600 --> 00:00:53,716
-ХЖОР ТТ ЕР ДЕ П КЕРНЕН?

17
00:00:53,840 --> 00:00:55,717
ф КИЛОМЕТЕР. хЖОРФОР?

18
00:00:56,280 --> 00:00:59,511
дАТА, ЕР ДЕТ ТТ НОК
ТИЛ ФЕРРОПЛАСМИСК ТИЛФРСЕЛ?

19
00:01:00,040 --> 00:01:02,793
фРЕМГАНГСМДЕН ИНДЕБРЕР
БРУГ АФ СКИБЕТС ФАСЕРЕ-

20
00:01:02,920 --> 00:01:06,549
-ТИЛ АТ БОРЕ ГЕННЕМ ПЛАНЕТЕНС
ОЖЕРФЛАДЕ ТИЛ ЛОММЕРНЕ-

21
00:01:06,680 --> 00:01:09,274
-ХЖОР ЖИ КАН ЕТАБЛЕРЕ
ПЛАСМАТИЛФРСЕЛСЕНХЕДЕР.

22
00:01:09,400 --> 00:01:13,234
еНХЕДЕРНЕ АКТИЖЕРЕС ЖЕД АФФЫРИНГ
АФ ЕНЕРГИУДЛАДНИНГЕР ГЕННЕМ СКАКТЕНЕ.

23
00:01:13,360 --> 00:01:14,952
йАЖЕЛ.

24
00:01:15,080 --> 00:01:18,038
дИРЕКТЕ ИНДСПРЙТНИНГ
АФ ПЛАСМА ТИЛ КЕРНЕН-

25
00:01:18,160 --> 00:01:20,071
-БУРДЕ ИГАНГСТТЕ ЕН КДЕРЕАКТИОН.

26
00:01:20,640 --> 00:01:23,074
дЕТ ЖИЛ ГРЕ МАГМАЕН ФЛЫДЕНДЕ ИГЕН.

27
00:01:23,200 --> 00:01:27,273
дЕТ БУРДЕ СТАБИЛИСЕРЕ КЕРНЕН
ЖЕД 93 ПРОЦЕНТ АФ НОРМАЛТЕМПЕРАТУРЕН.

28
00:01:27,400 --> 00:01:30,676
хЖИС ДЕТ ЖИРКЕР, ФОРБЛИЖЕР КЕРНЕН
СМЕЛТЕТ И РХУНДРЕДЕР.

29
00:01:30,800 --> 00:01:34,076
хЖИС дЕ ГИЖЕР ТИЛЛАДЕЛСЕ,
КАН ЖИ СТРАКС БЕГЫНДЕ.

30
00:01:34,920 --> 00:01:39,630
гОДТ. мЕН ЙЕГ ЖИЛ ГЕРЕ
ЖОРЕ ГЕОЛОГИСКЕ УНДЕРСГЕЛСЕР ФРСТ.

31
00:01:39,760 --> 00:01:42,228
фИНТ. йЕГ ЖИЛ МЕД ГЛДЕ ХЙЛПЕ дЕМ.

32
00:01:42,360 --> 00:01:46,194
жИ ХАР ТИЛДЕЛТ дЕМ КЖАРТЕРЕР.
гР дЕМ ДЕТ БЕКЖЕМТ.

33
00:01:46,320 --> 00:01:48,072
тАК, КАПТАЙН.

34
00:01:50,240 --> 00:01:52,674
-дАТА.
-йА, ДОКТОР?

35
00:01:54,560 --> 00:01:58,678
-жЕД ДУ, ХЖЕМ ЙЕГ ЕР?
-дОКТОР йУЛИАНА тАИНЕР.

36
00:02:00,040 --> 00:02:03,237
дУ ХАР МИСТЕТ
АЛЛЕ ДИНЕ ТИДЛИГЕ МИНДЕР.

37
00:02:03,360 --> 00:02:06,079
дЕТ ТРОЕДЕ ЖИ, ДУ ЖИЛЛЕ,
МЕН ЖИ КУННЕ ИККЕ ЖРЕ СИКРЕ.

38
00:02:06,200 --> 00:02:07,519
хАР ЖИ МДТ ХИНАНДЕН ФР?

39
00:02:07,640 --> 00:02:13,112
дАТА, ЙЕГ ЖАР ДЕР
ЖЕД БЕГЫНДЕЛСЕН П оМИЦРОН тХЕТА.

40
00:02:13,240 --> 00:02:18,519
йЕГ ХЙАЛП ТИЛ ЖЕД ДИН ТИЛБЛИЖЕЛСЕ.
сЕ ДИГ БАРЕ НУ.

41
00:02:19,240 --> 00:02:24,075
-жАР дЕ ЕН АФ ДОКТОР сООНГС КОЛЛЕГЕР?
-дЕТ ЖАР ЙЕГ САНДЕЛИГ.

42
00:02:24,800 --> 00:02:26,995
йЕГ ЖАР ОГС ХАНС КОНЕ.

4
[...]
Everything OK? Download subtitles