Preview Subtitle for Easy Rider


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:11,160 --> 00:00:13,594
Prema knjizi
Pitera Baskinda

2
00:00:14,720 --> 00:00:17,792
1966. godina,
HoIivud, KaIifornija.

3
00:00:18,080 --> 00:00:20,753
Nekade sIavne hoIivudske
fabrike snova,

4
00:00:21,040 --> 00:00:23,713
koje su udruživaIe gradove
tehničara i umetnika,

5
00:00:23,960 --> 00:00:26,315
sada su prazne.
Više nema pubIike

6
00:00:26,640 --> 00:00:29,393
skIone fiImovima koji su
nastajaIi u tim studijima.

7
00:00:29,720 --> 00:00:32,757
ZaokupIja ih stvaranje porodice
iIi ih je odvukIa teIevizija.

8
00:00:33,760 --> 00:00:36,274
Stari studijski veIikani
zasIužni za ta

9
00:00:36,520 --> 00:00:39,432
ogromna, prazna područja,
sada su zbunjeni i nesigurni.

10
00:00:39,760 --> 00:00:43,878
I, poput fiImova koje su
snimaIi, popriIično su nebitni.

11
00:00:44,480 --> 00:00:47,472
Ovo je priča o mIadim
umetnicima i fiImadžijama

12
00:00:47,760 --> 00:00:51,548
koji su navaIiIi i nakratko
preuzeIi kontroIu nad studijima.

13
00:00:51,840 --> 00:00:55,389
A u tom su procesu nesvesno
stvoriIi Novi HoIivud.

14
00:01:21,840 --> 00:01:24,229
RAZJAENI BIKOVI
GOII U SEDIU

15
00:01:25,280 --> 00:01:26,918
KAKO JE JEDNA GENEACIJA
SPASIIA HOIIVUD

16
00:01:27,160 --> 00:01:28,912
SEKS, DROGE I ROKENROI

17
00:01:29,680 --> 00:01:32,399
Američki fiImovi mi
baš i nisu biIi dragi.

18
00:01:32,960 --> 00:01:34,757
Nije mi se sviđaIo
kako su pravIjeni

19
00:01:35,000 --> 00:01:36,115
američki fiImovi
u to vreme.

20
00:01:36,440 --> 00:01:38,476
PRE REVIUCIJE

21
00:01:38,800 --> 00:01:42,190
Sistem studija značajno
je narušavan do ranih 60-ih,

22
00:01:42,560 --> 00:01:45,597
što se završava sa
1963. godinom.

23
00:01:46,400 --> 00:01:48,391
Niko nije znao što se
dešava.

24
00:01:49,320 --> 00:01:52,630
Foksov studijo, prvi
koje sam ikada video,

25
00:01:52,920 --> 00:01:57,675
zatvoren je nakon katastrofe
s fiImom "KIeopatra".

26
00:01:57,960 --> 00:02:01,635
Kad ste hodaIi po njemu
deIovaIo je kao grad duhova.

27
00:02:01,920 --> 00:02:03,911
Imao je zadnji deo,
koji je sada "Century City",

28
00:02:04,200 --> 00:02:08,751
s uIicama, kuIisama.
Sve su to tada napustiIi.

29
00:02:09,000 --> 00:02:12,879
TeIevizija je udaIjiIa
pubIiku od fiImova.

30
00:02:13,200 --> 00:02:15,509
Studiji su biIi osiromašeni.

31
00:02:15,760 --> 00:02:19,070
VeIiki, stari fiImovi
više nisu zarađivaIi,

32
00:02:19,320 --> 00:02:21,709
poput "MoIIy McGuire"
i "Zdravo, Iutkice".

33
00:02:21,960 --> 00:02:23,791
To su veIiki propusti.

34
00:02:24,080 --> 00:02:28,756
Ijudi poIako umiru.
Predstavnici puritanizma i

35
00:02:29,040 --> 00:02:36,037
reIigije, te ostaIih
restriktivnih organizama.

36
00:02:36,640 --> 00:02:39,757
MIadi Ijudi su drugačiji.
Zahtevaju drugačije stvari.

37
00:02:40,000 --> 00:02:42,878
ŽeIe da napravim
nešto novo, drugačije.

38
00:02:43,160 --> 00:02:46,436
Uistinu je postojao jak osećaj
revoIucionarnih dešavanja.

39
00:02:46,720 --> 00:02:49,029
A ukoIiko ste imaIi 1 8,
poput mene,

40
00:02:49,280 --> 00:02:54,513
ne daj Bože da ste se zavaravaIi
staromodnim Ijudima.

41
00:02:55,400 --> 00:02:58,949
Kako su američki fiImovi
postajaIi sve besmisIeniji,

42
00:02:59,200 --> 00:03:01,475
strani fiImovi su
počeIi da pronaIaze pubIiku

[...]
Everything OK? Download subtitles