Preview Subtitle for X Files S05e12 Bad Blood


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,576 --> 00:00:12,652
Pomoæ!

2
00:00:15,038 --> 00:00:17,078
Pomoæ!

3
00:00:17,165 --> 00:00:19,241
Neka mi neko pomogne!

4
00:00:23,713 --> 00:00:25,789
Pomoæ!

5
00:00:28,217 --> 00:00:31,302
Agh! On æe me ubiti!

6
00:00:33,097 --> 00:00:36,881
Pomoæ! Boe! Neka mi neko pomogne!

7
00:00:38,102 --> 00:00:39,893
Bei!

8
00:00:41,355 --> 00:00:42,730
Pomoæ!

9
00:00:47,610 --> 00:00:49,686
Molim Vas pomozite mi!

10
00:00:58,079 --> 00:01:00,154
Pomoæ!

11
00:01:09,005 --> 00:01:11,081
Mulder?

12
00:01:26,772 --> 00:01:28,848
Pogledaj to.

13
00:01:31,568 --> 00:01:33,644
A? A?

14
00:01:47,541 --> 00:01:48,656
Oh, sranj...

15
00:02:08,394 --> 00:02:13,679
BAD BLOOD

16
00:02:48,056 --> 00:02:50,132
- Mulder...
- Nemoj.

17
00:02:51,017 --> 00:02:53,686
Nemoj ni poèinjati sa mnom o tome.

18
00:03:10,077 --> 00:03:12,153
Znam šta sam video.

19
00:03:18,168 --> 00:03:21,002
Skinner eli izveštaj za sat vremena.

20
00:03:22,922 --> 00:03:25,294
- Šta æeš mu reæi?
- Kako to misliš?

21
00:03:25,383 --> 00:03:28,253
Reæi æu mu taèno ono što sam video.

22
00:03:28,802 --> 00:03:32,930
- Šta æeš mu to reæi?
- Reæi æu mu taèno ono što sam videla.

23
00:03:33,640 --> 00:03:36,048
Pa sad, u èemu je tu razlika?

24
00:03:36,768 --> 00:03:38,844
Vidi, Ja sam taj koji moe otiæi u zatvor.

25
00:03:38,937 --> 00:03:42,270
Moram da znam ako æeš me pokrivati
ili šta æeš veæ?

26
00:03:42,357 --> 00:03:47,943
Kao prvo, ako porodica Ronnie Stricklanda
namerava da optui FBI na...

27
00:03:48,029 --> 00:03:51,397
...mislim da sam shvatila
446 miliona dolara...

28
00:03:51,490 --> 00:03:54,776
...onda æemo ti i Ja oboje
biti naverovatnije optueni.

29
00:03:54,868 --> 00:03:59,447
A kao drugo... uopšte nema kao drugo Mulder.

30
00:03:59,539 --> 00:04:02,374
446 miliona dolara.

31
00:04:02,459 --> 00:04:05,828
U ovome sam duboko kao i ti,
i nisam ona koja preteruje!

32
00:04:05,920 --> 00:04:07,794
Nisam uradila ništa... sa tim stvorenjem.

33
00:04:07,881 --> 00:04:10,502
Nisam preterao. Strickland je bio vampir.

34
00:04:10,800 --> 00:04:14,085
- Gde ti je dokaz?
- Ti si mi dokaz. Bila si tamo.

35
00:04:14,178 --> 00:04:17,095
Dobro, sada me plašiš.
Šta æeš reæi Skinneru?

36
00:04:17,181 --> 00:04:21,889
- Oh, eliš da naše prièe budu jaèe.
- Samo elim èuti naèin na koji æeš reæi.

37
00:04:22,436 --> 00:04:25,187
- Nije mi baš prijatno oko toga.
- Zatvor.

38
00:04:25,272 --> 00:04:30,895
Nadimak tvog cimera u æeliji biæe Large
Marge. Ona æe ti èitati o Gertrude Stein.

39
00:04:32,737 --> 00:04:35,654
- Dobro.
- Dobro. Poèni od poèetka.

40
00:04:37,575 --> 00:04:39,900
Baš od poèetka?

41
00:04:43,831 --> 00:04:46,322
Dobro.

42
00:04:49,378 --> 00:04:54,086
Juèe ujutru, kada sam stigla na posao...

43
00:04:54,174 --> 00:04:56,250
...bio si, uh...

44
00:04:56,801 --> 00:04:59,339
...karakteristièno bujan.

45
00:04:59,846 --> 00:05:03,760
- Nadam se da si ponela svoje kaubojske èizme.
- Hoæeš da idemo u Dallas?

46
00:05:03,849 --> 00:05:08,725
Yee-ha! Zapravo, gradiæ koji se zove Chaney
na oko 50 milja junije, 361 stanovnik.

47
00:05:08,812 --> 00:05:11,766
Prema svim stanovnicima veoma prost
i šarmirajuæi, ali od skora...

48
00:05:11,857 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles