Preview Subtitle for Good Show


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,814 --> 00:00:03,348
VESELE
SEDAMDESETE

2
00:00:09,698 --> 00:00:13,311
To je bio drugi najbolji rat
èipsom koji smo ikada vodili.

3
00:00:16,314 --> 00:00:18,070
Šta je ovo?

4
00:00:20,605 --> 00:00:25,630
Poèistiæemo kasnije, ortak. - Nisam
ti ortak i nikada ništa ne poèistite.

5
00:00:27,459 --> 00:00:31,009
Nameravamo, ali onda odemo
i kada se vratimo sve je poèišæeno.

6
00:00:34,126 --> 00:00:38,394
Hranite se kod mene, prljate mi kuæu
i kad god poðem u spavaæu sobu

7
00:00:39,214 --> 00:00:42,739
pitam se da li æu nekoga od vas zateæi
golog s nekom jadnom devojkom.

8
00:00:44,780 --> 00:00:47,470
Ako zatekneš mene golog,
bar znaš da sam sam.

9
00:00:49,145 --> 00:00:53,360
Hoæu da svi koji ne žive
u ovoj kuæi odmah izaðu.

10
00:00:57,694 --> 00:00:59,883
Truba si, èoveèe.

11
00:01:00,453 --> 00:01:02,918
Feze, hajdemo u naš stan
gde ljudi mogu da rade šta hoæe

12
00:01:03,293 --> 00:01:08,573
i kad hoæe. I u Bibliji piše:
"Pusti moj narod da radi šta hoæe".

13
00:01:12,942 --> 00:01:16,070
Škola je poslala tvoje ocene
što znaèi da možeš da konkurišeš

14
00:01:16,730 --> 00:01:20,693
na koledž za uèitelje. Reci mi
u koju školu hoæeš da ideš

15
00:01:21,115 --> 00:01:26,345
i poslaæu im pitu. Niko ne
može da jede pitu neke žene

16
00:01:26,826 --> 00:01:30,719
i da ne primi njenog sina
u školu. - Moram da priznam

17
00:01:31,857 --> 00:01:34,896
da je lepo videti da konaèno
nešto radiš. Skoro da me inspirišeš

18
00:01:35,272 --> 00:01:39,621
da svoju radnju pretvorim
u najbolju u kraju... Jok.

19
00:01:41,919 --> 00:01:45,311
Piše da Erik ima
"NEP" iz fizièkog.

20
00:01:46,406 --> 00:01:51,061
"NEP"... Kladim se da
to znaèi "neprevaziðeno".

21
00:01:58,358 --> 00:02:03,258
Znaèi "nepotpuno". - Znam,
ali treba dodati "prevaziðeno".

22
00:02:06,187 --> 00:02:10,492
"Niste ispunili uslove za
diplomiranje. Da biste dobili diplomu

23
00:02:10,935 --> 00:02:14,410
morate da pohaðate letnji
kurs fizièkog obrazovanja."

24
00:02:20,052 --> 00:02:23,830
Nisam diplomirao i sve
što imaš da kažeš je "ha"?

25
00:02:26,397 --> 00:02:29,570
Dodao bih i hi, hi.

26
00:02:30,311 --> 00:02:33,475
Ovo je bezveze. - Da, ali
ne zaboravi jednu stvar.

27
00:02:34,360 --> 00:02:36,885
To je bezveze
samo za tebe.

28
00:03:22,190 --> 00:03:24,706
Ne mogu da verujem da sam
opet u sali za fizièko,

29
00:03:25,210 --> 00:03:28,358
tj. "Institut za ono
što ne mogu".

30
00:03:30,891 --> 00:03:34,851
Kejsi Kelso?
- Zdravo, Pinsiotijeva.

31
00:03:38,107 --> 00:03:42,509
Dovela si malog Predigru.
- Da, to sam ja. Prestani!

32
00:03:45,678 --> 00:03:50,904
Gðo Forman, svaki put kad vas
vidim sve ste mlaði. - Takoðe.

33
00:03:56,287 --> 00:04:00,690
Pinsiotijeva, odlièno izgledaš.
Žao mi je što sam raskinuo s tobom.

34
00:04:01,194 --> 00:04:05,808
Stvar je u tome što imam
tendenciju da... Kako se kaže?

35
00:04:07,146 --> 00:04:13,088
Tinjaš. - Mislim da hoæeš da
kažeš izbegavaš, izvlaèiš i bežiš.

36
00:04:14,144 --> 00:04:17,606
Ne... Da li si rekla
"izvlaèiš"? Da.

37
00:04:21,500 --> 00:04:27,300
Kejsi, kako to da smo imali sreæe da
te vidimo ovde... pomalo znojavog?

38
00:04:32,476 --> 00:04:34,109
Ja sam uèitelj.

39
00:04:35,365 --> 00:04:38,274
Nemoguæe.
Sala izg
[...]
Everything OK? Download subtitles