Preview Subtitle for A Woman S Face


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:09,641 --> 00:02:12,576
To je odli*an trik.
Znate da se zatvorenica boji vatre.

2
00:02:25,490 --> 00:02:26,548
Uvedite svedoke.

3
00:02:28,460 --> 00:02:30,052
Pozivaju se svedoci.

4
00:02:30,228 --> 00:02:33,095
Konzul Magnus Barring.

5
00:02:33,565 --> 00:02:36,591
Bernard Dalvik, restaurator.

6
00:02:36,768 --> 00:02:39,532
Christina Dalvik, maser.

7
00:02:39,705 --> 00:02:42,833
Emma Kristiansdotter, ku«epaziteljka.

8
00:02:43,008 --> 00:02:45,602
Herman Rundvik, konobar.

9
00:02:45,777 --> 00:02:48,405
dr. Gustaf Segert.

10
00:02:48,580 --> 00:02:51,549
Vera Segert, doma«ica.

11
00:02:55,887 --> 00:02:57,582
Pozvani ste da svedo*ite u ovom slu*aju...

12
00:02:57,756 --> 00:03:00,589
...u kome se sudi
za ubistvo prvog stepena.

13
00:03:00,759 --> 00:03:03,751
Kruna protiv Anne Holm, alias, uh...

14
00:03:03,929 --> 00:03:06,796
Alias Ingrid Paulssen.
- Alias Ingrid Paulssen.

15
00:03:06,965 --> 00:03:11,334
Ono ta «ete re«i odlu*i«e
da li «e optuena oti«i slobodna...

16
00:03:11,503 --> 00:03:13,869
...ili biti biti osuَena.

17
00:03:14,039 --> 00:03:16,405
Ovo je velika odgovornost.

18
00:03:16,575 --> 00:03:19,544
Kako se se«ate postojao je Pontije Pilat...

19
00:03:19,711 --> 00:03:23,807
...koji je rekao: "
ta je istina?"
I oprao je svoje ruke od pravde.

20
00:03:23,982 --> 00:03:27,383
Nadam se da «emo u ovom slu*aju
mi uraditi bolje od Pilata.

21
00:03:27,552 --> 00:03:32,114
I, bez predrasuda, do«i do istine
i doneti pravednu odluku.

22
00:03:32,290 --> 00:03:33,689
Slaemo se svi.

23
00:03:33,859 --> 00:03:36,123
Sada «ete poloiti zakletvu.

24
00:03:39,064 --> 00:03:44,263
Da li svako od vas ponaosob obe«ava
i kune se...

25
00:03:44,436 --> 00:03:47,303
...da «e govoriti samo istinu
i nita sem istine...

26
00:03:47,472 --> 00:03:49,337
...tako mu Bog pomogao?

27
00:03:49,508 --> 00:03:50,998
Kunem se.

28
00:03:51,176 --> 00:03:53,974
elimo da naglasimo
da ne diskutujete o slu*aju...

29
00:03:54,146 --> 00:03:56,979
...dok se nalazite u sobi za svedoke
da ne biste bili kanjeni.

30
00:03:57,149 --> 00:04:00,607
- Da li razumete sve?
- Gospodine, moete biti spokojni.

31
00:04:00,786 --> 00:04:03,186
Suَenje po*inje.

32
00:04:12,464 --> 00:04:14,625
Herman Rundvik.

33
00:04:15,367 --> 00:04:18,131
Ne zaboravite Pontije Pilata.

34
00:04:25,010 --> 00:04:26,136
Ko pui ovde?

35
00:04:28,914 --> 00:04:30,643
Izbacite to.

36
00:04:30,816 --> 00:04:33,216
Vi ste u dobrim odnosima
sa zatvorenicom?

37
00:04:33,385 --> 00:04:34,409
Bio sam, Vaa Visosti.

38
00:04:34,586 --> 00:04:36,349
Govorite glasnije, molim vas, gos'n. Rundvik.

39
00:04:36,521 --> 00:04:39,422
Vae zanimanje?
- Kono... Konobar.

40
00:04:39,591 --> 00:04:42,025
Dakle, gos'n. Rundvik, vae svedo*enje.

41
00:04:42,194 --> 00:04:44,924
Pa, pomo«i«u vam koliko mogu, gospodine.
Da li je to dovoljno glasno?

42
00:04:45,096 --> 00:04:46,085
Tiina.

43
00:04:46,264 --> 00:04:49,722
Sad, ova ena me je uvalila
u ovaj nered i...

44
00:04:50,202 --> 00:04:54,002
...ona moda misli da ja radim ovo,
jer mi je obe«an imunitet od Krune.

45
00:04:54,172 --> 00:04:57,403
- Ali, ja sam lojalan graَanin. Nikad ne bih...
- Da, da. Vau pri*u molim.

46
00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles