Preview Subtitle for The Batman Superman Hour


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,037 --> 00:00:21,301
Stopa kriminala nezaustvljivo raste...

2
00:00:21,301 --> 00:00:24,669
....plasman kapitala je blokiran,
porezi i potronja, preglomazna VLADA....

3
00:00:24,669 --> 00:00:28,938
... prodaja zbog straha, deregulacija...
...ose«aj zatite od bankrota ...

4
00:00:31,082 --> 00:00:32,845
...berza trpi udarce... najvljena
nova runda odlaganja naplate potraivanja....

5
00:00:32,845 --> 00:00:35,281
... dosada nezapm«en deficit...
...sakati privredu...

6
00:00:35,281 --> 00:00:36,977
Svi moramo stegnuti kaieve!

7
00:00:36,977 --> 00:00:38,986
...pobune su buknule u svim ve«im gradovima...

8
00:00:38,986 --> 00:00:41,625
...nae graَanske slobode su pregaene...

9
00:00:42,860 --> 00:00:45,158
....trite nekretnina nastavlja da
belei pad...

10
00:00:45,158 --> 00:00:46,592
.. inflacija eskalira...

11
00:00:46,592 --> 00:00:48,857
...uti*u«i na globalna trita...

12
00:00:48,857 --> 00:00:52,196
...nekoliko privrednih zaokreta...
mogu biti, citiram: ''nepovratni.''

13
00:00:52,196 --> 00:00:55,362
... uvoَenje vanrednog stanja...
...mobilizacija trupa...

14
00:00:55,362 --> 00:00:58,873
...danas je uveden sistem vojnih sudova...
...gubici ljudskih ivota su se popeli na 87...

15
00:00:58,873 --> 00:01:00,340
...pokuaji Leksa Lutora...

16
00:01:00,340 --> 00:01:02,672
...da pobedi na predsedni*kim izborima,
na staromodan na*in...

17
00:01:02,672 --> 00:01:04,815
...njihovom kupovinom,
izgleda da se zahuktava.

18
00:01:06,284 --> 00:01:08,309
Nova anketa pokazuje da 22%
amerikanaca,

19
00:01:08,309 --> 00:01:11,046
...sada podrava njegovu dvotre«insku
ve«inu.

20
00:01:11,046 --> 00:01:13,053
U potpuno nepovezanoj pri*i,

21
00:01:13,053 --> 00:01:15,920
dvadeset dva procenata amerikanaca
preferira,

22
00:01:15,920 --> 00:01:18,460
ulaganje j...nja u je..nom
teksakom pokeru.

23
00:01:20,365 --> 00:01:22,526
Teka vremena zahtevaju tekog *oveka.

24
00:01:22,526 --> 00:01:24,361
I to vremena postaju tea,

25
00:01:24,361 --> 00:01:29,097
sve vie glasa*a shvata da sam im
potreban u Ovalnom kabinetu.

26
00:01:30,681 --> 00:01:35,012
LEKS LUTOR IZABRAN ZA PREDSEDNIKA!

27
00:01:36,481 --> 00:01:38,915
Jedan od bitnih problema sa kojima se mi
Suo*avamo,

28
00:01:38,915 --> 00:01:42,712
jesu vanzemaljci i takozvani
superheroji

29
00:01:42,712 --> 00:01:47,881
Koji deluju po svom sopstvenom nahoَenju
kao sudije, porota i delati!

30
00:01:47,881 --> 00:01:50,027
Niko nije iznad zakona.

31
00:01:50,027 --> 00:01:52,924
Ja sam to nau*io svojoj koi
jo pre mnogo godina.

32
00:01:52,924 --> 00:01:55,497
I sada ovoj prinicip «e biti pokreta*ka sila...

33
00:01:55,497 --> 00:01:57,157
...mog mandata.

34
00:01:58,436 --> 00:02:01,803
Ve« sam preduzeo korake da dovedem
neke od ovih super-ljudi.

35
00:02:01,803 --> 00:02:03,838
...u slubu nae Vlade...

36
00:02:03,838 --> 00:02:06,203
...gde «e njihove jednistvene mo«i
biti iskori«ene,

37
00:02:06,203 --> 00:02:08,538
za dobrobit svih amerikanaca.

38
00:02:08,538 --> 00:02:11,443
Oni su:
Kapetan Atom,

39
00:02:11,443 --> 00:02:13,243
...Crna Munja...

40
00:02:13,243 --> 00:02:14,976
...Mo«na devojka...

41
00:02:14,976 --> 00:02:17,348
...Katana i Major Sila.

42
00:02:21,225 --
[...]
Everything OK? Download subtitles