Preview Subtitle for Fight Club 1999 Hu


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:59,920 --> 00:02:03,037
Lidi se mì poøád ptají,
jestli znám Tylera Durdena.

2
00:02:03,200 --> 00:02:04,189
Tøi minuty.

3
00:02:04,280 --> 00:02:06,510
Tak je to tady. Povrchovı nulovı bod.

4
00:02:06,600 --> 00:02:10,115
Máš pro tuhle pøíleitost proslov?

5
00:02:10,200 --> 00:02:13,590
Kdy má èlovìk hlaveò pistole
mezi zuby, mluví jen v samohláskách.

6
00:02:13,680 --> 00:02:15,671
Nic mì nenapadá.

7
00:02:15,760 --> 00:02:19,469
Na okamik zapomínám
na Tylerùv projekt øízene demolice

8
00:02:19,560 --> 00:02:21,630
a uvauji, jestli je ta pistole èistá.

9
00:02:21,720 --> 00:02:23,711
Zaèíná to bıt vzrušující.

10
00:02:23,800 --> 00:02:26,837
To stare rèení,
e vdycky ubliujeme tìm, ktere milujeme,

11
00:02:26,920 --> 00:02:28,911
funguje v obou smìrech.

12
00:02:29,000 --> 00:02:33,118
Máme sedadla v první øadì
tohohle divadla hromadne zkázy.

13
00:02:33,200 --> 00:02:35,839
Demolièní vıbor projektu Chaos

14
00:02:35,920 --> 00:02:39,230
obloil základy tuctu budov vıbušninami.

15
00:02:39,960 --> 00:02:43,191
Za dvì minuty primární
náloe odpálí náloe u základù

16
00:02:43,280 --> 00:02:46,511
a nìkolik blokù se zmìní v doutnající trosky.

17
00:02:46,600 --> 00:02:49,512
Vím to, protoe to ví Tyler.

18
00:02:49,600 --> 00:02:52,831
Dvì a pùl.
Mysli na všechno, èeho jsme dosáhli.

19
00:02:52,920 --> 00:02:58,074
Náhle jsem si uvìdomil,
e tohle všechno - pistole, bomby, revoluce,

20
00:02:58,160 --> 00:03:01,311
má nìco spoleèneho s dívkou,
která se jmenuje Marla Singerová.

21
00:03:01,720 --> 00:03:03,631
AHOJ, JÁ JSEM BOB

22
00:03:03,720 --> 00:03:05,995
Bob. Bob mìl enske kozy.

23
00:03:06,080 --> 00:03:10,073
Tohle byla podpùrná skupina
pro mue s rakovinou varlat.

24
00:03:10,160 --> 00:03:13,311
Tenhle mohutnı obr,
kterı mi bulil na prsou, to byl Bob.

25
00:03:13,400 --> 00:03:15,470
Ještì poøád jsme chlapi.

26
00:03:15,560 --> 00:03:17,676
Ano, jsme chlapi.

27
00:03:17,760 --> 00:03:19,830
Chlapi, poøád jsme chlapi.

28
00:03:19,920 --> 00:03:23,230
Pøed osmi mìsíci vzali
Bobovi varlata. Pak prošel hormonální terapií.

29
00:03:23,320 --> 00:03:26,949
Narostly mu enske kozy,
protoe mìl moc testosteronu

30
00:03:27,040 --> 00:03:29,076
a jeho organismus zvıšil tvorbu estrogenu.

31
00:03:29,160 --> 00:03:32,709
- A tak jsem byl vmáèknutı...
- Budou mi muset znovu odvodnit plíce.

32
00:03:32,800 --> 00:03:35,155
...mezi ty jeho obrovske zpocene kozy,

33
00:03:35,240 --> 00:03:39,313
ktere byly tak mohutne,
jak si èlovìk pøedstavuje kozy Boí.

34
00:03:39,400 --> 00:03:41,516
Ted' mùeš breèet ty.

35
00:03:41,600 --> 00:03:44,034
Ne, poèkat. Ještì zpátky. Zaènu o nìco døív.

36
00:03:45,240 --> 00:03:47,879
Šest mìsícù jsem nemohl spát.

37
00:03:47,960 --> 00:03:50,394
Nemohl spát...

38
00:03:50,480 --> 00:03:52,550
Pøi nespavosti je všechno jako ve snu.

39
00:03:52,640 --> 00:03:54,631
Všechno vám pøipadá daleko.

40
00:03:55,520 --> 00:03:57,795
Všechno je
[...]
Everything OK? Download subtitles