Preview Subtitle for Osiris


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:16,400 --> 00:01:17,500
Arakis.

2
00:01:18,074 --> 00:01:19,500
Dina.

3
00:01:20,149 --> 00:01:21,855
Zaba*eni dio Carstva...

4
00:01:22,614 --> 00:01:25,851
...i najvrijednija planeta
u svemiru...

5
00:01:27,230 --> 00:01:31,895
...jer ovdje se,
i samo ovdje, moe prona«i Za*in.

6
00:01:33,333 --> 00:01:35,000
Za*in.

7
00:01:35,614 --> 00:01:38,187
Bez njega,
nema trgovine u Carstvu.

8
00:01:38,646 --> 00:01:40,323
Nema civilizacije.

9
00:01:41,897 --> 00:01:43,300
Arakis.

10
00:01:43,674 --> 00:01:45,000
Dina.

11
00:01:45,337 --> 00:01:46,603
Dom Za*ina.

12
00:01:47,202 --> 00:01:49,592
Najve«eg bogatstva u svemiru.

13
00:01:50,338 --> 00:01:54,962
I onaj ko ga kontrolie,
upravlja naom sudbinom.

14
00:02:27,017 --> 00:02:28,500
O*e!

15
00:02:28,856 --> 00:02:31,731
Mentat inenjeri, molimo
da se javite u fuzijska postrojenja.

16
00:02:31,903 --> 00:02:34,025
Tehni*ari za odravanje ivota,
pripremite se za polazak.

17
00:02:34,275 --> 00:02:38,694
Ovaj premjetaj na Arakis dolazi
u nezgodnom trenu za Ku«u Atreida.

18
00:02:39,115 --> 00:02:41,829
Test lojalnosti Vaeg oca
prema Caru.

19
00:02:42,138 --> 00:02:43,578
Mora upamtiti, Pol...

20
00:02:43,791 --> 00:02:47,924
...nae drutvo je upletena mrea
suprotstavljenih sila.

21
00:02:48,200 --> 00:02:51,442
Naa civilizacija po*iva
na politi*kom tronocu...

22
00:02:51,904 --> 00:02:53,806
...najnestabilnijom strukturom.

23
00:02:55,271 --> 00:03:00,279
Varljiva ravnotea sila
postoji izmeَu Cara...

24
00:03:00,347 --> 00:03:05,426
...Kongresa kraljevskih Ku«a,
i rascjepkanog Esnafa Za*ina...

25
00:03:05,427 --> 00:03:08,466
...sa njihovim nepovredivim
monopolom na meَuzvjezani transport.

26
00:03:09,523 --> 00:03:13,190
Komplikovana sa feudalnom
trgova*kom kulturom koja...

27
00:03:13,446 --> 00:03:15,687
Dr Jueh bi bio razo*aran.

28
00:03:16,649 --> 00:03:18,278
Onda «e znati kako se osje«am.

29
00:03:18,604 --> 00:03:21,901
Panja. Odlazak iz
kaladanskog prostora u 10:00.

30
00:03:22,622 --> 00:03:25,823
Nikad nije lako ostaviti svoj dom, Pole.

31
00:03:26,876 --> 00:03:30,450
Misli o tome kao o novoj avanturi,
avanturi ivota.

32
00:03:30,452 --> 00:03:31,962
To zove avanturom?

33
00:03:36,909 --> 00:03:41,295
Napustiti svoj dom zbog neke suhe
gomile praine usred ni*ega?

34
00:03:41,875 --> 00:03:43,177
Ti si sin Vojvode.

35
00:03:44,021 --> 00:03:46,346
Ima dunosti, odgovornosti.

36
00:03:46,995 --> 00:03:48,360
Kako da zaboravim?

37
00:03:49,275 --> 00:03:53,982
Svaki dan hranim se odgovorno«u
za doru*ak, a dunostima za ve*eru.

38
00:03:54,400 --> 00:03:56,971
Sarkazam ti ne pristaje.

39
00:03:58,881 --> 00:04:00,714
elim vidjeti svog oca.

40
00:04:06,675 --> 00:04:07,905
I ja.

41
00:04:10,611 --> 00:04:14,061
Panja. Odlazak iz
kaladanskog prostora u 10:00.

42
00:04:14,062 --> 00:04:16,566
Svo ljudstvo Atreida
da se pripremi za polazak.

43
00:04:17,327 --> 00:04:19,218
Potovana Majka je pristigla.

44
00:04:20,145 --> 00:04:22,886
eli te vidjeti
prije naeg odlaska na Arakis.

45
00:04:23,120 --> 00:04:24,847
Zato je se boji majko?

46
00:04:27,057 --> 00:04:29,223
Ton tvog glasa te odaje.

47
00:04:32,506 --> 00:04:35,285
Bila je moj u*itelj

[...]
Everything OK? Download subtitles