Preview Subtitle for Wind At My Back


If preview looks OK then Download subtitles


š40ćš160ćDownloaded From www.SubsMax.com
š0ćš2ć
š4ćš62ćPEPEEHEđpeae a aopcoo npao eđepa oa DVD (eo đyaa ero) eceo ađoaa ynopea. Onpeeeeođ''a oaa ynopea'' ađnoaeo a oa DVD yoe,đaoe, o, xoe,đnepo naop, aop ya.
š71ćš129ćBco enooeo onpae,đpeapae, npecae,đoaae no ae, nyo aeđI epo ae a oa DVDđ a aa ac o ero, e acoođapaeo co eo aoa eceđnopaa rpaaca oroopoc đnpea aaaeo npeceae.
š3302ćš3342ćCra, cnooo!
š3418ćš3468ćCaoapa, e.
š4108ćš4163ćCTOTE BH OTđAMEPA
š5053ćš5111ćTo oe e acoe rap.
š5117ćš5170ćT c opoo oe ec.
š5175ćš5263ćHe a ao npa c x, aoađnpoco oaa a oaa.
š5289ćš5408ćorao ce npro, ececeo,đe noca a c nyce ocaa.
š5413ćš5443ćOe?
š5457ćš5509ćpoco aa a ra.
š5515ćš5613ćToa e paonpeaae c oxa ođ1 0 epa, a a nope a ca.
š5619ćš5678ćHe oca yxađ cnaa.
š5683ćš5729ćyca , eo ođc npa eca,
š5735ćš5818ćeo npa ceaa cđ roop no eeoa, co?
š5823ćš5923ćMoro e ao a a cđoro roop a ao.
š5928ćš5963ćope.
š5973ćš6043ćorao cre o oaa, ođoo a pae, ce a.
š6048ćš6158ćOa oaeaa, eađeo o e xanea a nopae.
š6184ćš6277će pae cao nooa ya.đHo o a a e ca,
š6282ćš6378ćao c, e e nopeđnp opra. Oe?
š6530ćš6565ćeca paoa.
š6623ćš6678ćCpaxoe a ađaao a apepa, a?
š6699ćš6738ć a npaeo .
š6784ćš6823ćCya, Ceo...
š6876ćš6906ćMoe e pa a oa.
š6914ćš7008ćHe, caa npeox.đMora a ro anpa.
š7028ćš7053ćHa npoe.
š7070ćš7103ćHaca.
š7332ćš7408ćHa ae panopeae c,đr- pa.
š7462ćš7544ćope, a ce roo.đOnpaee yce .
š7550ćš7583ćOe, a p.
š8350ćš8393ćoea ro pcđc oaa.
š8399ćš8464ća? rea papeoe?
š8470ćš8513ć pao.
š8575ćš8648ćpaoo a pe ona ađa ee cpa a aoa.
š8654ćš8753ća, o ea apeea ađoe a pe c npoe.
š8810ćš8839ćEceceo noara ce.
š8845ćš8893ćEceceo.
š8899ćš8938ćope.
š8965ćš9006ćB acacopa ce.
š9304ćš9329ća cy?
š9335ćš9384ća eo cera,đce ac na c rae.
š9390ćš9428ća ecae.
š9505ćš9563ća , ao nponyceđoe ecee.
š9610ćš9673ća ora, ana cnooce.
š9763ćš9849ća ca e nocđo c oa?
š9855ćš9914ćToa e e peao, a rae .
š9932ćš9971ćcae a aee,đeo eaa
š9976ćš10041će nppaa cađayoa oa,
š10047ćš10122ćao cnycaa ce apeđnec a oa c,
š10127ćš10177ćoao oaa ce p?
š10192ćš10226ća.
š10275ćš10318ćToa e e .
š10355ćš10398ćToa oe xapeca.
š10417ćš10443ćope, ope.
š10473ćš10501ćae.
š10800ćš10879ćO ro e ce npa ođaeo ao aa c.
š11078ćš11178ća ao roop? Toa eđnpoco e ac n c oa.
š11208ćš11271ćMoe o a eđa eepoo p.
š11443ćš11476ćao noyaa o oa?
š11482ćš11583ćCe yx, nea, nppoa.đMoro, oro nppoa.
š11588ćš11633ćao a npa c nppoaa?
š11638ćš11719ćHyae ce o oa.đa, e a ce ya.
š11
[...]
Everything OK? Download subtitles