Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,016 --> 00:00:11,016
DA, PREMIJERU

2
00:00:13,017 --> 00:00:18,017
PREVEO KING ERIC

3
00:00:35,818 --> 00:00:39,818
OBRAÆANJE JAVNOSTI

4
00:00:51,417 --> 00:00:54,409
Sir Humphrey vas eli
vidjeti, premijeru.

5
00:00:54,576 --> 00:00:59,207
Hvala, Bernarde. Uvedi ga.
-Da, premijeru.

6
00:01:02,616 --> 00:01:06,893
Dobro jutro, premijeru.
-Humphrey, dobro jutro.

7
00:01:07,095 --> 00:01:11,288
Kako je jet lag?
-Nisam umoran.

8
00:01:11,696 --> 00:01:15,169
Otkrio sam da me jet lag vie
pogađa kad idem na drugu stranu.

9
00:01:15,815 --> 00:01:20,844
Osjeæao sam se jako umoran u Bijeloj
kuæi. Jedva se sjeæam to je govorio.

10
00:01:21,056 --> 00:01:25,175
Nije puno toga rekao, premijeru.
I on je bio jako umoran.

11
00:01:26,056 --> 00:01:30,208
Zabrinjavajuæe, zar ne? Dravnici
poput mene lete po cijelom svijetu,

12
00:01:30,377 --> 00:01:34,053
prisustvuju vanim konferencijama
o buduænosti èovjeèanstva,

13
00:01:34,155 --> 00:01:37,645
a oamuæeni smo?
-Bilo bi, premijeru.

14
00:01:37,815 --> 00:01:42,811
Moda zato pregovore unaprijed
obavljaju skromni sluge poput mene.

15
00:01:43,416 --> 00:01:46,409
Ne mogu biti ostavljeni
u rukama oamuæenih.

16
00:01:47,095 --> 00:01:49,610
Zbog èega ste me htjeli vidjeti?

17
00:01:51,177 --> 00:01:53,770
Premijeru? Premijeru!

18
00:01:53,975 --> 00:01:57,252
Da, Bernarde.
Humphrey, dobro jutro!

19
00:01:59,296 --> 00:02:02,573
Htjeli ste me vidjeti. -Jesam?

20
00:02:03,255 --> 00:02:07,612
Zar ti ne zna zbog èega? -Zaspao
je prije nego to mi je rekao.

21
00:02:07,776 --> 00:02:10,053
Vratit æu se ako me budete trebali.
Bernarde, htio bih razgovarati

22
00:02:10,054 --> 00:02:12,054
kad bude slobodan.

23
00:02:16,057 --> 00:02:17,647
Bernarde.

24
00:02:18,856 --> 00:02:21,211
Podsjeti me da vidim Humphreyja...

25
00:02:22,897 --> 00:02:25,170
Zbog neèega.

26
00:02:26,416 --> 00:02:28,625
Sad kad se vratio, imam
zaposleni tjedan pred sobom.

27
00:02:28,636 --> 00:02:32,690
Hrpu zaostataka. -Ne ba.
-Nema zaostataka?

28
00:02:32,897 --> 00:02:36,768
Uopæe. Vidite, kao premijer
morate raditi puno manje.

29
00:02:36,875 --> 00:02:40,966
Vie nemate svoje ministarstvo.
-Bernarde, nisi valjda ozbiljan.

30
00:02:41,136 --> 00:02:43,529
Sve to ste èitali u novinama
o tome kako naporno premijer

31
00:02:43,530 --> 00:02:45,930
mora raditi je zapravo mit.

32
00:02:46,295 --> 00:02:49,413
To glasnogovornitvo objavljuje
kao neto to se podrazumijeva.

33
00:02:49,575 --> 00:02:52,373
Ali ako razmislite o
tome, to morate raditi?

34
00:02:52,575 --> 00:02:55,569
Predsjedati vladom.
-2,5 sata tjedno.

35
00:02:55,736 --> 00:02:58,853
Predsjedati u nekoliko
vladinih odbora. -Èetiri sata.

36
00:02:59,016 --> 00:03:03,009
Odgovarati na pitanja u Parlamentu
dvaput tjedno. -Jo pola sata.

37
00:03:03,776 --> 00:03:06,536
Audijencija kod kraljice
utorkom naveèer. -Jo jedan sat.

38
00:03:06,637 --> 00:03:12,513
7,5 sati tjedno do sad. -Smijeno,
Bernarde, mora biti vie od toga.

39
00:03:12,775 --> 00:03:14,869
Naravno, morate
proèitati sve izvjetaje

40
00:03:14,870 --> 00:03:18,870
i slat æemo vas da se rukujete
s ljudima. Ali osim toga...

41
00:03:18,936 --> 00:03:20,907
Ima puno st
[...]
Everything OK? Download subtitles