Preview Subtitle for Anime Abandon


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,449 --> 00:00:07,122
—поред легендата н¤къде
в иракската пустин¤ съществува

2
00:00:07,289 --> 00:00:09,678
книга с басни,
записани от древни мъдреци,

3
00:00:09,849 --> 00:00:11,805
известни като летописите јкиша,

4
00:00:11,969 --> 00:00:16,759
в които са записани всички
значими събити¤ за всички времена.

5
00:00:16,929 --> 00:00:18,044
ќгромен материал.

6
00:00:18,569 --> 00:00:22,084
«а този, който ги открие, това би било
нещо като сигурна печалба от тотото.

7
00:00:22,249 --> 00:00:24,160
»ли поне един вид
застраховка живот.

8
00:00:24,929 --> 00:00:28,638
ѕознаването на бъдещето дава,
разбира се, извънредна сила.

9
00:00:28,809 --> 00:00:32,245
«атова всички, от ’еродот до ’итлер,
са търсили тези летописи.

10
00:00:32,409 --> 00:00:34,206
Ќо за да бъдат намерени...

11
00:00:34,369 --> 00:00:37,725
«а да бъдат намерени,
е необходима карта.

12
00:00:38,769 --> 00:00:41,442
“ази плочка, намерена миналата година
на Ѕрега на слоновата кост,

13
00:00:41,609 --> 00:00:43,327
е била древната карта.

14
00:00:43,489 --> 00:00:48,085
Ќо надписите са на загубен език,

15
00:00:48,249 --> 00:00:50,160
който до сега дори учени като мен
не са успели да разчетат.

16
00:00:50,329 --> 00:00:52,524
Ќо сме близо до това.

17
00:00:53,249 --> 00:00:57,288
 ойто успее да ги разчете, ще знае
точните координати на скривалището

18
00:00:57,449 --> 00:00:59,519
на аналите јкиша.
- √осподи, това е!

19
00:01:01,209 --> 00:01:03,643
ћол¤?
- Ќе, не. »звинете ме.

20
00:01:05,529 --> 00:01:09,078
ўе ви покажа следващи¤ обект,
който ни интересува.

21
00:01:09,289 --> 00:01:11,280
—анаториум

22
00:01:14,249 --> 00:01:16,922
ƒешифрирах го.
“атко, останалата част от картата.

23
00:01:17,089 --> 00:01:20,081
“ова е транспозици¤ от секвенции,
точно както ти каза.

24
00:01:20,249 --> 00:01:25,243
ј сега всичко е тук вътре.
—кривалището на аналите јкиша.

25
00:01:25,569 --> 00:01:30,120
—ега те ще преследват мен,
така както го правеха с теб.

26
00:01:30,289 --> 00:01:32,405
Ќо ще съм подготвен за т¤х, татко.

27
00:01:33,969 --> 00:01:36,767
«дравейте!
- «дравей!

28
00:01:37,449 --> 00:01:39,758
 ак е днес?
- Ѕез пром¤на.

29
00:01:40,169 --> 00:01:43,286
Ѕлагодар¤ ви, че винаги украс¤вате
ста¤та му. “ова е много мило.

30
00:01:43,689 --> 00:01:47,602
Ќе се притесн¤вайте. ƒоколкото знаем,
той чува и разбира всичко.

31
00:01:47,769 --> 00:01:49,919
Ќали заради това
посто¤нно говорите с него?

32
00:01:50,089 --> 00:01:52,398
≈рик, мога ли
да говор¤ с теб насаме?

33
00:01:54,569 --> 00:01:57,606
ƒа, аз ще изл¤за.

34
00:02:00,009 --> 00:02:04,321
Ќ¤ма да го местим, д-р —тоун.
- ≈рик, той е тук вече шеста седмица.

35
00:02:04,489 --> 00:02:07,287
“ова заведение не е оборудвано
за дълготрайно лечение.

36
00:02:07,449 --> 00:02:10,566
√оворите за баща ми!

37
00:02:10,729 --> 00:02:13,562
» скоро той ще е по-добре.
ўе остане тук.

38
00:02:19,089 --> 00:02:20,158
»звинете!

39
00:02:25,049 --> 00:02:26,528
≈рик, почакай!

40
00:02:36,089 --> 00:02:38,284
ћисл¤, че ƒжак е магьосник.
-  ой?

41
00:02:38,449 --> 00:02:41,964
ƒжак. ƒжак Ўеридън, момчето от
интернет аукциона, помниш ли го?

42
00:02:42,129 --> 00:02:44,359
»сках да отида за кафе,
той се озова директно пред мен,


[...]
Everything OK? Download subtitles