Preview Subtitle for You Got Served 1cd 2004 Czech Srt Subtitles3820161


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:19,053 --> 00:01:20,221
Pane!

2
00:01:21,764 --> 00:01:25,059
Obdrželi jsme další výhrùžku ve vaší kanceláøi.

3
00:01:26,102 --> 00:01:28,605
Cože?
Kolikrát budou volat tentokrát?

4
00:01:28,646 --> 00:01:31,357
Fakt chtìjí, abych nekandidoval na prezidenta!

5
00:01:31,483 --> 00:01:33,651
Je to vážná hrozba.

6
00:01:33,777 --> 00:01:37,197
Jestli neodstoupíte z voleb do tøí minut,

7
00:01:37,238 --> 00:01:39,240
tak vás zabijí.

8
00:01:39,365 --> 00:01:41,951
Zabijí mì za tøi minuty?

9
00:01:41,993 --> 00:01:44,454
To si tak akorát dojdu na záchod.

10
00:01:44,579 --> 00:01:49,584
A na toaleáku bude ještì moje hovno!

11
00:01:49,626 --> 00:01:52,086
- Cože?
- Ale nic.

12
00:01:52,170 --> 00:01:54,714
Za tøi minuty se mùžete vyèùrat,

13
00:01:54,839 --> 00:01:59,636
ale ani si ho nestaèíte poøádnì vyklepat.

14
00:02:00,678 --> 00:02:05,642
A netvaøte se poøád tak hloupì. Vy tupèe!

15
00:02:05,725 --> 00:02:08,269
- Omlouvám se!
- Uvidíme.

16
00:02:08,394 --> 00:02:12,232
Ubìhla první minuta od toho tupého rozhovoru.

17
00:02:12,357 --> 00:02:16,236
Než jen tak èekat na smrt, zatanèím si bláznivì s Kotone!

18
00:02:16,319 --> 00:02:17,779
- Odejdìte!
- Ale pane...

19
00:02:17,862 --> 00:02:19,197
Ven!

20
00:02:32,168 --> 00:02:39,134
Jestli jdeme hrát baseball, bude to takhle, pøesnì tak!

21
00:02:39,259 --> 00:02:42,887
Aut! Meta!
Jedna, dva, tøi!

22
00:02:43,012 --> 00:02:45,974
Když mám zakryté oèi, nevím jestli vyhrávám nebo prohrávám.

23
00:02:50,770 --> 00:02:56,192
Kotone, urèitì ty volby vyhraju.

24
00:02:56,276 --> 00:03:03,074
Páni, tak to budete premiér?
To je skvìlé. Bájeèné!

25
00:03:03,199 --> 00:03:06,786
Tak... proè nechcete být mou sladkou mamkou?

26
00:03:06,953 --> 00:03:11,875
Pak zmìním Japonsko, jak budeš chtít.

27
00:03:12,000 --> 00:03:15,545
Myslíš si, že je to jen tak, ovlivnit politiku láskou?

28
00:03:15,587 --> 00:03:20,717
Tak proè neprosadit zákon, který by dovolil

29
00:03:20,800 --> 00:03:22,677
být se mnou po zbytek vašeho života?

30
00:03:22,760 --> 00:03:27,766
Dobrá!
Kotone, nikdy tì nenechám odejít!

31
00:03:27,891 --> 00:03:30,727
Myslím, nenechám tì opustit mì!

32
00:03:46,618 --> 00:03:48,745
Co?
Udìlal jsem nìco špatnì?

33
00:03:53,082 --> 00:03:56,252
Teda... co?

34
00:03:59,506 --> 00:04:00,673
Co?

35
00:04:01,466 --> 00:04:03,551
Ty jsi se rozštìpila!

36
00:04:05,261 --> 00:04:06,638
Jo!

37
00:04:06,721 --> 00:04:08,932
- Jo! Teï jsi Tengu!
- Jo, jo!

38
00:04:10,308 --> 00:04:14,813
- Tetsuma Gotokuji, nenechám tì odejít!
- Ne! Nech mì být!

39
00:04:14,854 --> 00:04:18,191
- Haló! Pojïte sem nìkdo!
- Jo!

40
00:04:19,859 --> 00:04:22,737
- Ano! Volal jste, tak jsem tu!
- Zase?

41
00:04:22,779 --> 00:04:26,449
- Pomozte mi nìkdo!
- Ne! Pane!

42
00:04:26,533 --> 00:04:30,036
- Udìlejte nìco!
- Mohu vám pomoci, pane?

43
00:04:31,955 --> 00:04:34,666
Zrùdy... Co jste zaè?

44
00:04:34,791 --> 00:04:36,668
Nevíte co je Tengu?

45
00:04:36,751 --> 00:04:40,588
Tengu je tradièní japonské strašidlo s falickým znázornìním.

46
00:04:40,630 --> 00:04:43,883
Ano. My jsme Tengu krásky

47
00:04:43,967 --> 00:04:47,512
s úkolem zabít Tetsumu Gotokuji!

48
00:04:47,637 --> 00:04:48,847
Jmen
[...]
Everything OK? Download subtitles