Preview Subtitle for Future Cop


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:21,375 --> 00:01:26,207
Một thành phố trong năm 2080.

2
00:01:26,416 --> 00:01:27,290
Năm 2080

3
00:01:27,458 --> 00:01:30,415
là dịp kỷ niệm 10 năm tiến sĩ Mã phát minh ra
việc sử dụng thái dương năng

4
00:01:30,583 --> 00:01:32,415
70% dân số thế giới

5
00:01:32,541 --> 00:01:34,374
đều không phải lo âu về vấn đề khủng hoảng năng lượng

6
00:01:34,500 --> 00:01:35,499
Với nguồn năng lượng trời phú dồi dào này

7
00:01:35,625 --> 00:01:37,874
chúng ta có thể tiến đến sử dụng nhiên liệu sạch

8
00:01:38,083 --> 00:01:39,915
Còn môi trường sống được bảo vệ tốt hơn

9
00:01:41,166 --> 00:01:41,749
Hôm nay,

10
00:01:41,791 --> 00:01:43,124
Cha đẻ của nguồn thái dương năng sẽ một lần nữa

11
00:01:43,166 --> 00:01:45,457
sẽ có mặt tại triển lãm...

12
00:01:45,583 --> 00:01:46,957
...di vật nhà Đường và cắt băng khánh thành

13
00:02:31,708 --> 00:02:32,790
Đã xác nhận thông tin tình báo chưa?

14
00:02:33,375 --> 00:02:34,582
Đã được xác nhận lần nữa

15
00:02:34,708 --> 00:02:35,957
Nhưng vẫn chưa có chi tiết cụ thể

16
00:02:39,416 --> 00:02:41,249
Thông tin của chúng ta đã được xác nhận

17
00:02:42,250 --> 00:02:43,790
Bọn khủng bố đã thuê sát thủ

18
00:02:44,416 --> 00:02:47,665
Chúng lên kế hoạch sát hại Mã tiến sĩ
tại phòng triển lãm hôm nay.

19
00:02:48,041 --> 00:02:49,957
Bởi vì ông Mã đã khiến chúng mất cơ hội
mua bán máy năng lượng

20
00:02:50,166 --> 00:02:51,457
Vì thế việc chúng muốn giết ông ta cũng
không có gì lạ

21
00:02:51,666 --> 00:02:54,790
Vào lúc này thì sát thủ đều là bán cơ mộc nhân

22
00:02:54,916 --> 00:02:55,749
Làm phiền cô

23
00:03:19,250 --> 00:03:20,249
Trông kinh quá

24
00:03:20,416 --> 00:03:21,624
Trông giống như côn trùng.

25
00:03:23,708 --> 00:03:24,790
Mọi người rõ hết chứ?

26
00:03:25,041 --> 00:03:26,832
Sứ mạng lần này của chúng ta khá nguy hiểm

27
00:03:27,750 --> 00:03:29,249
Tôi khuyên các bạn nên cẩn thận

28
00:03:30,541 --> 00:03:31,332
Trang bị kỹ lưỡng

29
00:03:32,041 --> 00:03:33,499
Trước khi triển lãm bắt đầu,

30
00:03:33,750 --> 00:03:35,915
Có mặt và tìm đến cứ điểm

31
00:03:37,833 --> 00:03:38,790
Dạ, thượng cấp

32
00:03:41,166 --> 00:03:42,082
Mỹ Lài

33
00:03:46,208 --> 00:03:48,457
Em tốt hơn nên về nhà trông chừng con gái

34
00:03:48,791 --> 00:03:49,957
Sao thế?

35
00:03:50,208 --> 00:03:52,332
Cứ mỗi khi được giao một nhiệm vụ nguy cấp

36
00:03:52,500 --> 00:03:54,124
Anh luôn gạt em ra ngoài?

37
00:03:54,333 --> 00:03:55,624
Rồi tự mình làm lấy
nhiệm vụ mà không có em?

38
00:03:56,708 --> 00:03:59,457
Anh có biết là em cảm thấy thế nào khi chờ anh ở nhà?

39
00:03:59,833 --> 00:04:00,707
Em sợ

40
00:04:00,875 --> 00:04:02,332
Em lo sợ tên của chồng mình

41
00:04:02,458 --> 00:04:03,249
sẽ xuất hiện trên danh sách nạn nhân.

42
00:04:03,291 --> 00:04:05,290
Anh
[...]
Everything OK? Download subtitles