Preview Subtitle for Sense And Sensibility


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:08,385 --> 00:01:11,305
Va sin je stigao iz Londona.

2
00:01:14,934 --> 00:01:19,355
- O*e ...
- Done ...

3
00:01:21,023 --> 00:01:28,322
Uvide«e iz mog testamenta da mi
je Norland imanje pripalo -

4
00:01:28,489 --> 00:01:34,745
na na*in na koji ga ne mogu podeliti meَu
mojim dvema porodicama.

5
00:01:34,912 --> 00:01:43,045
Norland, u celosti,
pripada tebi po zakonu.

6
00:01:43,212 --> 00:01:49,260
I sre«an sam zbog tebe i Fani.

7
00:01:50,636 --> 00:01:57,726
Ali tvoja ma«eha, moja supruga
i k«eri ostavljene su sa po 500 funti godinje.

8
00:01:57,893 --> 00:02:02,773

to je nedovoljno za ivot.
Devojke nemaju *ak ni za miraz.

9
00:02:04,191 --> 00:02:09,822
- Mora im pomo«i.
- Naravno.

10
00:02:09,989 --> 00:02:13,492
Mora obe«ati da *e to u*initi.

11
00:02:15,035 --> 00:02:20,207
Obe«avam ti, O*e.
Obe«avam.

12
00:02:21,000 --> 00:02:23,919
Da im pomogne? Kako to misli?

13
00:02:24,086 --> 00:02:31,677
Draga, da«u im 3000 funti.
Mo«i«e da ive od kamate.

14
00:02:31,844 --> 00:02:38,684
- Takvim poklonom «u sigurno ispuniti obe«anje dato ocu.
-Svakako *ak vie nego dovoljno.

15
00:02:38,851 --> 00:02:44,940
Bolje je u ovakvoj situaciji
biti dareljiv nego krt.

16
00:02:45,107 --> 00:02:49,612
Naravno, on nije naglasio
koju sumu da im dam.

17
00:02:52,156 --> 00:02:54,825
Zato im onda ne bih dao 1500 funti?

18
00:02:54,992 --> 00:03:00,539
Koji bi brat u*inio i toliko za sestre?
A kamoli za polusestre?

19
00:03:00,706 --> 00:03:06,837
- Teko da mogu vie o*ekivati.
Ni nezna ta o*ekuju. A ta ti moe da prui?

20
00:03:10,215 --> 00:03:16,889
100 funti godinje njihovoj majci za ivota
To je bolje nego dati odmah 1500.

21
00:03:17,056 --> 00:03:23,145
Ali ako bude ivela due od 15 godina
onda se ne isplati.

22
00:03:23,312 --> 00:03:27,983
Ljudi ive ve*no kada
kada imaju apanau.

23
00:03:29,568 --> 00:03:34,448
Da«u joj 20 funti
i rei«u se svog obe«anja, u pravu si.

24
00:03:34,615 --> 00:03:40,412
Premda li*no smatram da tvoj otac nije
elao da im se daju pare.

25
00:03:40,579 --> 00:03:46,126
- Ve« imaju 500 funti godinje.
-
ta «e enama vie od toga?

26
00:03:46,293 --> 00:03:52,132
Ku«ne pomo«nice ne kotaju puno,nemaju ko*ije,
a ni konje, malo slugu a ni posetilaca...

27
00:03:52,299 --> 00:03:54,635
Veoma dovoljno!

28
00:03:54,802 --> 00:03:59,723
Zar ne uviَaju
koliko udobnosti imaju?

29
00:04:21,370 --> 00:04:24,582
Merien, moe li da
svira neto drugo?

30
00:04:24,748 --> 00:04:29,295
Mama jeca jo
od doru*ka.

31
00:04:37,761 --> 00:04:40,681
Mislila sam neto manje alosno.

32
00:04:43,017 --> 00:04:49,148
Zar da budem gost u svom domu?!
To se ne moe izdrati Eleonora.

33
00:04:49,273 --> 00:04:54,862
- Mama, nemamo gde drugo da odemo.
- Don i Fani stiu iz Londona.

34
00:04:55,029 --> 00:04:59,617
Zar o*ekuje od mene da ih do*ekam?
Leinari!

35
00:05:12,421 --> 00:05:17,760
Po*e«u da nam traim
novu ku«u iz ovih stopa.

36
00:05:17,927 --> 00:05:22,389
Do tada, moramo
podneti njihov dolazak.

37
00:05:24,475 --> 00:05:30,356
Margaret, jesi li tu? Siَi,
Don i Fani uskoro stiu.

38
00:05:32,233 --> 00:05:37,029
Zato dolaze u Norland?
Ve« imaju ku«u u Londonu.

39
00:05:37,196 --> 00:05:44,787
Zato to sinov
[...]
Everything OK? Download subtitles