Preview Subtitle for It S Like You Know


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,100 --> 00:00:03,120
םןלזןלבי ן‎ךבע ךןפ.

2
00:00:03,840 --> 00:00:07,213
סים 4 קסםיב, בנןצן‗פחףב בנ פן
כ‎ךוין לבז‗ לו פןץע צ‗כןץע לןץ.


3
00:00:07,490 --> 00:00:10,900
נסןץך פיגיע לופבךליףו
ףפח ב סךח ךבי ךבםו וניפץק‗ב.


4
00:00:11,150 --> 00:00:13,919
יפןם דיוס
נדו ףפן ןע ¢םפזוכוע.


5
00:00:14,170 --> 00:00:17,500
ד‏ דסברב םב לץטיףפסחלב ךבי וסש-
פו‎פחךב פחם וךהפסי לןץ, פחם ‗םפףות.


6
00:00:17,750 --> 00:00:19,000
סףצבפב וניףפסרבלו
ףפןם פנן לבע.


7
00:00:19,256 --> 00:00:21,490
ןץ כוירוע, . דיוס.

8
00:00:21,900 --> 00:00:24,990
‏סב ח נסןץך בםן‗דוי וה‏ ליב לנןץפ‗ך
דיב פחם ונלוםח ךןכומים פחע.


9
00:00:26,170 --> 00:00:29,410
יפןם דיוס מוךיםוי פחם
היך פחע היףךןדסבציך ופביס‗ב.


10
00:00:29,710 --> 00:00:31,600
ךבכ‎פוס לןץ צ‗כח, יכי,
סקיףו םב היהףךוי.


11
00:00:31,850 --> 00:00:34,320
סב‗ןע ך‏כןע.

12
00:00:35,600 --> 00:00:37,000
ןיןע פן ו‗נו בץפ;

13
00:00:37,254 --> 00:00:38,340
ככ הום פחע פבם ו‎ךןכן.

14
00:00:38,600 --> 00:00:39,720
¸י, צ‗כו.

15
00:00:40,170 --> 00:00:43,226
‎פו פבם ו‎ךןכן דיב פןם ף‎זץד פחע,
יטבם, נןץ ףו ליב ףפידל טץלן‎...


16
00:00:43,480 --> 00:00:46,000
ו‗הו פב םויס פןץ דיב ונבדדוכלבפיך
ךבסיסב ףפן לנףךופ םב ךבפבססןץם.


17
00:00:46,300 --> 00:00:50,100
¸קויע םבם נבםלןסצן דין
נןץ ו‗םבי וה‏!

18
00:00:50,350 --> 00:00:52,140
ד‏ ו‗לבי וה‏!

19
00:00:52,150 --> 00:00:57,890
יב פפןיב ם‎קפב בךלב, יטבם, ךבי
ףןץ ץנףקןלבי פי הום טב קויע פ‗נןפב!

20
00:01:01,050 --> 00:01:03,520
ןככ קןץם בככמוי
בנ פן כ‎ךוין לקסי פ‏סב.


21
00:01:06,370 --> 00:01:10,356
- מבךןכןץט‏ םב ף' בדבנ‏.
- י וד‏ ף' בדבנ‏, ן‎ךבע ךןפ.

22
00:01:10,630 --> 00:01:13,280
ככ דוםיךפוסב,
בץפ ו‗םבי לםן ח בסק.


23
00:01:14,525 --> 00:01:17,525
One Tree Hill Season 05 Episode 03
My Way Home is Through You

24
00:01:17,777 --> 00:01:21,777
נהןףח יבכדשם:
OneTreeHillTeam [SCOTT&JEAN, valadis]

25
00:01:22,029 --> 00:01:25,029
נילכויב/יןסט‏ףויע:
neTreeHillTeam [lerris]

26
00:01:25,280 --> 00:01:28,284
נןךכויףפיך יבםןל נןפ‗פכשם:
wWw.GreekTVsubS.gR

27
00:01:41,720 --> 00:01:43,640
¸דסבצוע כח פחם ם‎קפב;

28
00:01:45,820 --> 00:01:48,900
בי.
נןטפש נשע םבי.

29
00:01:49,150 --> 00:01:54,250
ן טלב ו‗םבי נףב בנ בץפ נןץ
דסברוע דכ‗פשףבם פחם היבדסבצ;

30
00:01:54,540 --> 00:01:58,380
- קוהם כב.
- ב ו‗ףבי פןילןע םב ךבפבססו‎ףויע.

31
00:02:00,690 --> 00:02:04,456
בףיך, הום ו‗לבי ךןץסבףלםןע.
י‏טש דו00:02:08,180
ן כדיב בנכ לןץ גדביםבם.
ום ו‗קב פפןיב לנםוץףח...

33
00:02:11,040 --> 00:02:13,650
לופ פן פוכוץפב‗ן לןץ גיגכ‗ן.

34
00:02:13,910 --> 00:02:15,600
ב‗סןלבי.

35
00:02:16,080 --> 00:02:19,220
בי ו‗םבי ךבכ נןץ
ו‗ףבי דולפןע וםסדויב.

36
00:02:22,650 --> 00:02:26,080
יבפ‗ קויע נסןנםחףח
ףו ןקפ‏ כונפ.

37
00:02:27,430 --> 00:02:30,400
- דביםו, נסןנןםחפ.
- ץפ פבם ךבסהן.

38
00:02:30,650 --> 00:02:32,270
‗ףבי ךבסהח.

39
00:02:32,680 --> 00:02:35,020
בי, פן מסויע.

40
00:02:57,730 --> 00:03:01,020
יכי, כב םב הויע.
יכי!

41
00:03:02,470 --> 00:03:04,701
ץנלבי, ח יכי הום ו‗םבי וה‏.
‗םבי ףפן ףקןכו‗ן.

42
00:03:
[...]
Everything OK? Download subtitles