Preview Subtitle for Barefoot Contessa


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:46,216 --> 00:01:49,156
Pretpostavljam da kada provedete veæi
deo ivota baveæi se jednim poslom...

2
00:01:49,276 --> 00:01:53,436
razvijete ono što bi moglo da se
nazove profesionalnim misljenjem.

3
00:01:53,556 --> 00:01:55,516
Tako da bi moda moglo
da mi bude oprošteno...

4
00:01:55,546 --> 00:01:57,476
zbog onoga što sam
prvo pomislio to jutro.

5
00:01:57,596 --> 00:01:59,816
Jer sam se zatekao
kako razmišljam da su...

6
00:01:59,846 --> 00:02:02,036
postavke, okolina...

7
00:02:02,156 --> 00:02:04,476
pa èak i osvetljenje
na Marijinoj sahrani...

8
00:02:04,506 --> 00:02:06,796
baš kako bi ona to htela.

9
00:02:06,916 --> 00:02:08,956
Zovem se Hari Dovs.

10
00:02:09,076 --> 00:02:10,956
Pišem i reiram filmove...

11
00:02:10,986 --> 00:02:12,836
due nego što mi seæanje dosee.

12
00:02:12,956 --> 00:02:15,396
Ja pripadam starim danima;
onda kada su filmovi bili...

13
00:02:15,426 --> 00:02:17,836
dvodimenzionalni,
jednodimenzionalni...

14
00:02:17,956 --> 00:02:20,956
a ponekad uopšte nisu
imali dimenziju.

15
00:02:21,076 --> 00:02:24,876
Napisao sam i reirao sva tri filma
u kojima je Marija D'Amata glumila.

16
00:02:24,996 --> 00:02:28,236
Njenu kratku, kompletnu karijeru,
od poèetka do kraja,

17
00:02:28,357 --> 00:02:30,876
ja sam napisao i reirao.

18
00:02:30,996 --> 00:02:33,397
Na ekranu, to jest.

19
00:02:33,516 --> 00:02:34,996
Šta sam ja radio tamo?

20
00:02:35,117 --> 00:02:36,916
Fates ili Furies...

21
00:02:36,946 --> 00:02:39,717
ili ko god da je napisao i reirao
njen kratak, kompletan ivot,

22
00:02:39,836 --> 00:02:41,997
oni su se postarali za to.

23
00:02:42,116 --> 00:02:44,597
Uglavnom, tamo sam stajao,

24
00:02:44,626 --> 00:02:47,076
na drugom kraju sveta
od Holivuda i Vinea...

25
00:02:47,196 --> 00:02:49,796
na malom groblju u blizini
Rapaloa u Italiji,

26
00:02:49,916 --> 00:02:53,596
i posmatrao kako sahranjuju
groficu Torlato-Favrini...

27
00:02:53,716 --> 00:02:57,077
u zemlju za koju
pre 6 meseci nije ni èula,

28
00:02:57,196 --> 00:03:00,136
i sa kamenom statuom
za oznaèavanje mesta.

29
00:03:01,276 --> 00:03:03,397
ivot, s' vremena na vreme,
ponaša se...

30
00:03:03,426 --> 00:03:05,516
kao da je pogledao
previše loših filmova.

31
00:03:05,636 --> 00:03:08,016
Kada je sve previše zgodno,

32
00:03:08,046 --> 00:03:10,396
poèetak, sredina i kraj,

33
00:03:10,516 --> 00:03:13,076
od postepenog pojavljivanja
do išèezavanja.

34
00:03:13,196 --> 00:03:16,037
A tamo gde sam se ja pojavio,
grofica nije bila grofica.

35
00:03:16,156 --> 00:03:19,357
Nije bila èak ni filmska zvezda
koja se zvala Marija D'Amata.

36
00:03:19,477 --> 00:03:22,517
Tamo gde sam se ja pojavio,
njeno ime je bilo Marija Vargas,

37
00:03:22,637 --> 00:03:25,736
i bila je igraèica u noænom klubu
u Madridu, u Španiji.

38
00:05:18,917 --> 00:05:22,717
I tako, nekada davno,
pre 3 godine, došli smo u Madrid...

39
00:05:22,837 --> 00:05:27,747
u ne baš tako elegantan noæni klub,
da vidimo Mariju Vargas kako igra.

40
00:05:27,757 --> 00:05:29,796
Dozvolite mi da vam kaem
ko smo to mi.

41
00:05:29,917 --> 00:05:32,317
Èovek sa znojavim licem
i preplašenim oèima...

42
00:05:32,437 --> 00:05:35,077
bio je i ostao Oskar Muldun.

43
00:05:35,197 --> 00:05:38,037
On je èovek koji se bavi odnosima
sa
[...]
Everything OK? Download subtitles