Preview Subtitle for Kama Sutra


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,400 --> 00:00:01,200
23.976
713,164,800

2
00:00:13,600 --> 00:00:17,200
KAMASUTRA
*** Príbeh lásky ***

3
00:02:06,600 --> 00:02:08,520
Chcela by som by ako ona.

4
00:02:08,800 --> 00:02:10,400
Ja tiež.

5
00:02:11,000 --> 00:02:13,400
Ale ty si slúžka, Maya.

6
00:02:13,800 --> 00:02:16,800
- Už musím ís. Bude ma èaka.
- A èo ja?

7
00:02:16,880 --> 00:02:20,880
Ty tam nemôžeš ís, ale keï sa vrátim,
všetko ti porozprávam.

8
00:02:33,440 --> 00:02:35,240
Takže...
Kamasutra.

9
00:02:35,440 --> 00:02:38,440
Najväèšia kniha lásky,
aká bola kedy napísaná.

10
00:02:38,800 --> 00:02:41,600
Kama znamená "láska".

11
00:02:42,080 --> 00:02:43,920
A sutra znamená...?

12
00:02:44,000 --> 00:02:46,800
- Lekcie?
- Ve¾mi dobre.

13
00:02:46,880 --> 00:02:49,600
Takže to znamená...
"Lekcie lásky."

14
00:02:49,760 --> 00:02:52,000
Je to stará kniha o mužoch a ženách

15
00:02:52,080 --> 00:02:54,480
a o ich spolunažívaní.

16
00:02:54,560 --> 00:02:58,200
Mohli by ste sa opýta,
preèo to študujeme,

17
00:02:58,400 --> 00:03:02,000
keï to bolo napísané
pred to¾kými stovkami rokov?

18
00:03:02,200 --> 00:03:05,520
Pretože láska je rovnako
dôležitá a tajuplná dnes,

19
00:03:05,600 --> 00:03:07,200
ako aj vtedy.

20
00:03:07,600 --> 00:03:09,200
Kamasutra nás uèí,

21
00:03:09,280 --> 00:03:11,800
akými spôsobmi používa
v láske telo.

22
00:03:11,880 --> 00:03:13,720
Taktiež nás uèí,

23
00:03:13,800 --> 00:03:16,400
že spôsobov lásky
je naozaj ve¾a.

24
00:03:16,600 --> 00:03:18,320
To ale znamená,

25
00:03:18,400 --> 00:03:21,400
že sa musíme nauèi
èo najlepšie používa svoje telo.

26
00:03:21,520 --> 00:03:23,520
Takže... vyhròte si sukne

27
00:03:23,600 --> 00:03:25,400
a pozrite sa na svoje...

28
00:03:25,480 --> 00:03:27,080
...nohy.

29
00:03:27,160 --> 00:03:30,800
Málokto si uvedomuje dôležitos
nôh a prstov na nohách.

30
00:03:31,000 --> 00:03:33,800
Ale verte mi, keï vám poviem,

31
00:03:33,880 --> 00:03:36,760
že ak sa dotknete prstov na nohe,
alebo nohy

32
00:03:36,840 --> 00:03:39,240
špeciálnym spôsobom,

33
00:03:39,400 --> 00:03:43,400
môže to spôsobi ohromné potešenie
vášmu milencovi.

34
00:03:57,840 --> 00:03:59,440
Maya...

35
00:04:03,800 --> 00:04:06,200
Maya, to si ty?

36
00:04:08,280 --> 00:04:10,280
Masi, preèo musím nosi

37
00:04:10,360 --> 00:04:13,120
Tarine staré šaty,
keï ona nikdy nenosí moje?

38
00:04:13,200 --> 00:04:15,600
Èím som sa previnila v minulom živote,

39
00:04:15,680 --> 00:04:18,800
že som po tvojej pomätenej matke
musela dosta teba?

40
00:04:18,880 --> 00:04:21,600
Len preto, že Tara a Biki
pili z môjho prsníka,

41
00:04:21,680 --> 00:04:23,480
a nechali a hra sa s ním.

42
00:04:23,560 --> 00:04:25,560
No a èo, že sa kúpeš s Tarou?

43
00:04:25,640 --> 00:04:28,440
To neznamená, že z teba
bude maharan.

44
00:04:28,520 --> 00:04:32,520
Buï rada že ti dovolí,
aby si s òou tancovala.

45
00:04:34,280 --> 00:04:35,480
Maya.

46
00:04:35,680 --> 00:04:36,880
Biki...

47
00:04:49,640 --> 00:04:53,640
Myslíš, že keï si princ,
môžeš ma špehova?

48
00:04:54,440 --> 00:04:56,360
Jedného dòa budem krá¾

49
00:04:56,440 --> 00:04:59,440
a ty budeš moja krá¾ovná...

50
00:05:00,160 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles