Preview Subtitle for De Todas Todas


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:07,546 --> 00:00:10,366
еЙЕъМА ТА ВЯЭМИА
ТО МА ЖОЯэР ПАМТЕКЭМИА...

3
00:00:10,477 --> 00:00:12,588
...чТАМ ЙэТИ ПОКЩ СПэМИО.

4
00:00:12,700 --> 00:00:21,699
хУЛэЛАИ ПЫР ЕъВА ТО ЛАККъ ЙОМТЭ
ЙАИ ДЕ ЖОЯОЩСА СЙОУКАЯъЙИА.

5
00:00:21,700 --> 00:00:25,000
ТАМ ПГЦАъМАЛЕ СТА ВЫЯИэ,
ЛЕ ЙОъТАФАМ ЙИ щКЕЦАМ:

6
00:00:25,033 --> 00:00:29,699
- лИА ЦУМАъЙА ЛЕ ПАМТЕКЭМИА!
- ВИ, АЦЭЯИ ЕъМАИ!

7
00:00:29,700 --> 00:00:33,000
аККэ ЛЕТэ щБКЕПАМ ТО СТчХОР ЛОУ
ЙИ щКЕЦАМ: мАИ, ЙОПщКА ЕъМАИ!

8
00:00:33,033 --> 00:00:35,200
йИ ЕЛЕъР АСТЕИЕУЭЛАСТАМ ПОКЩ
Л' АУТЭ...

9
00:00:35,255 --> 00:00:37,255
...АККэ ЕЛщМА ЛЕ ДИЧНАМЕ
АП' ТО СПъТИ...

10
00:00:37,300 --> 00:00:38,700
...ЕПЕИДч ЖОЯОЩСА ПАМТЕКЭМИА.

11
00:01:03,500 --> 00:01:07,477
лЕ ТО НщСПАСЛА ТОУ ИСПАМИЙОЩ
ЕЛЖУКъОУ ПОКщЛОУ ТО 1936...


12
00:01:07,500 --> 00:01:10,000
...щМА ЛЕЦэКО ЛщЯОР
ТГР ЕЯЦАТИЙчР ТэНГР...


13
00:01:10,033 --> 00:01:13,200
...ЙОКЕЙТИБОПОъГСЕ СГЛАМТИЙэ
ЙщМТЯА ТГР БИОЛГВАМъАР...


14
00:01:13,255 --> 00:01:16,699
...ТГР ЦЕЫЯЦъАР
ЙАИ ТЫМ УПГЯЕСИЧМ.


15
00:01:18,100 --> 00:01:21,033
аУТщР ОИ ЦУМАъЙЕР СУЛЛЕТЕъВАМ
С' ЕЙЕъМО ТО ПЕъЯАЛА...


16
00:01:21,100 --> 00:01:23,600
...ТО ОПОъО КъЦА ВЯЭМИА ЛЕТэ
ХА ЕМТАЖъАФАМ...


17
00:01:23,699 --> 00:01:28,699
...Г ДИЙТАТОЯъА ТОУ жЯэМЙО
ЙАИ О ПЭКЕЛОР СТГМ еУЯЧПГ.


18
00:01:29,255 --> 00:01:31,691
оИ ИСТОЯъЕР ТОУР АПОТЕКОЩМ
ТЛчЛА ТГР ИСТОЯъАР....


19
00:01:31,692 --> 00:01:33,800
...ТОУ ИСПАМИЙОЩ ЕКЕУХЕЯИАЙОЩ
ЙИМчЛАТОР...


20
00:01:33,811 --> 00:01:39,699
...ТО ОПОъО ПЯОСПэХГСЕ
МА БЕКТИЧСЕИ ТГМ АМХЯЧПИМГ ЖЩСГ.


21
00:01:42,255 --> 00:01:46,699
...еж' ояоу фыгс

22
00:01:49,477 --> 00:01:53,900
г мТОКЭЯЕР пЯАТ ФЕИ СТГМ тОУКОЩФГ
ТГР цАККъАР.


23
00:01:53,922 --> 00:01:57,699
цЕММчХГЙЕ С' щМА ВЫЯИОУДэЙИ
ЙОМТэ СТГ вЕЯЭМА ТГР иСПАМъАР.


24
00:01:58,922 --> 00:02:03,600
аУТЭ ПОУ Л' щЙАМЕ М' АККэНЫ
чТАМ Г ЙАТэСТАСГ ТГР ЛэМАР ЛОУ.

25
00:02:03,699 --> 00:02:07,000
г ЙАГЛщМГ ЕъВЕ ПЯОБКчЛАТА УЦЕъАР
ЙАИ ПЯОСЕУВЭТАМ СТГМ пАМАЦъА...

26
00:02:07,033 --> 00:02:08,900
...МА ТГМ ЙэМЕИ ЙАКэ.
аККэ ДЕМ ТГМ щЙАМЕ.

27
00:02:08,901 --> 00:02:11,588
тЭТЕ СУМЕИДГТОПОъГСА ПЫР
Г ХЯГСЙЕъА ЕъМАИ щМА ЬщЛА.

28
00:02:11,600 --> 00:02:14,699
йИ щТСИ ТА ВЯЭМИА ПЕЯэСАМЕ
ЛщВЯИ ПОУ ЛИА ЛщЯА...

29
00:02:14,700 --> 00:02:18,687
...ТА вЯИСТОЩЦЕР ВЯОМИэР
ПОУ ПщХАМЕ Г ЛГТщЯА ЛОУ...

30
00:02:18,700 --> 00:02:22,144
...ПчЦАЛЕ СТО ВЫЯИЭ ЦИА ЬЧМИА.

31
00:02:22,200 --> 00:02:25,872
пЕЯэСАЛЕ АПЭ ЛИА ПКАТЕъА
САМ АУТч ЕДЧ ПщЯА ПЕЯъПОУ.

32
00:02:25,873 --> 00:02:29,366
лЭМО ПОУ ЕъВЕ ЙэТИ
ТЕЯэСТИА ЛПАКЙЭМИА ТЯИЦЩЯЫ.

33
00:02:29,400 --> 00:02:32,800
тА ЛПАКЙЭМИА чТАМ ЦЕЛэТА ЛЕ ТА
ПИО ЙАКэ ЙАИ ЭЛОЯЖА ПАИЦМъДИА...

34
00:02:32,811 --> 00:02:36,000
...ПОУ ЛПОЯОЩСЕР МА БЯЕИР
СТГ ВЧЯА.

35
00:02:36,033 --> 00:02:37,800
тЭТЕ ЯЧТГСА ТГ ЛГТщЯА ЛОУ:

36
00:02:37,811 --> 00:02:40,000
цИАТъ С' АУТэ ТА ПАИДИэ
ПОУ ЕъМАИ ПКОЩСИА...

37
00:02:40,033 --> 00:02:41,699
...О Г-бАСъКГР ЖщЯМЕИ
ТЭСА ДЧЯА...

38
00:02:41,700 --> 00:02:44,144
...ЙАИ С' ЕЛэР ПОУ 'ЛАСТЕ ЖТЫВэ
ДЕ ЖщЯМЕИ ТъПОТА;

39
00:02:44,200 --> 00:02:49,144
еЙЕъМГ АПэМТГСЕ: дЕ ЛАР БЯъСЙЕИ
ЕПЕИДч ФОЩЛЕ СЕ СИТАПОХчЙГ.

40
00:02:49,181 --> 00:02:51,477
йИ ЕЦЧ ТГ ЯЧТГСА ТЭТЕ:
лА ПЧР
[...]
Everything OK? Download subtitles