Preview Subtitle for Bail Enforcers


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
اevirimvar Ekibi: PANDORA
فyi seyirler diler..! :)

2
00:00:23,820 --> 00:00:26,180
Peki, bu nefis deًil mi?

3
00:00:26,180 --> 00:00:29,540
San‎r‎m bu, bir ِdül avc‎s‎n‎n
hayat‎ndaki güzel günlerden biri.

4
00:00:29,540 --> 00:00:31,500
Bir bakal‎m burada
nelerimiz varm‎‏?

5
00:00:31,500 --> 00:00:36,740
Bir mafya babas‎. Tamam.
Kafama doًrultulmu‏ bir silah. Tamam.

6
00:00:36,740 --> 00:00:40,620
Terk edilmi‏ bir depoday‎z.
Mükemmel.

7
00:00:41,180 --> 00:00:42,860
Ve, evet...

8
00:00:42,860 --> 00:00:44,860
Okul üniformas‎ giydiًime gِre,

9
00:00:44,860 --> 00:00:46,380
Bugün Cuma olmal‎.

10
00:00:46,380 --> 00:00:50,660
Bugün Cuma m‎?
Aç‎kça gِrülüyor ki A Plan‎ uygulamada.

11
00:00:51,940 --> 00:00:56,100
Adam‎m, faturalar‎ ِdemenin ba‏ka bir
yolunu bulmal‎y‎m. Bu i‏ berbat.

12
00:00:56,100 --> 00:00:57,820
Berbat olan ‏eylerden bahsedeceksek,

13
00:00:57,820 --> 00:00:59,620
Yerde yatan adam‎n ad‎ Chase.

14
00:00:59,620 --> 00:01:01,140
Ortaً‎m olur kendisi.

15
00:01:01,140 --> 00:01:04,180
Bilincini kaybetmemi‏ olsayd‎,
eminim ‏imdi beni kurtar‎rd‎.

16
00:01:04,180 --> 00:01:06,900
Veya en az‎ndan ne‏eli
bir ‏eyler sِylerdi.

17
00:01:06,900 --> 00:01:09,540
Bu Ridley.
Patronumuz.

18
00:01:09,780 --> 00:01:11,260
Chase kadar ne‏eli deًildir.

19
00:01:11,460 --> 00:01:15,620
Ama ‏u an kendisi, buradan saً
ç‎kabilmem için en iyi ‏ans.

20
00:01:16,780 --> 00:01:18,940
Ya içimizden biri buradan
sürünerek saً ç‎kana kadar,

21
00:01:18,940 --> 00:01:22,060
hepimiz ate‏ ederiz...

22
00:01:22,820 --> 00:01:25,580
ya da ak‎ll‎ca davran‎r
paray‎ al‎rs‎n.

23
00:01:25,580 --> 00:01:28,060
Sِylediًim gibi, bunu yapamam.

24
00:01:28,060 --> 00:01:30,580
- Ben yapar‎m.
- Ne?

25
00:01:30,580 --> 00:01:34,380
Ya hapse gireceًim ya da ِleceًim.

26
00:01:34,380 --> 00:01:36,900
Bu yüzden o çanta dolusu paray‎
al‎p buradan ç‎kacaً‎m...

27
00:01:36,900 --> 00:01:39,820
... ve sizi, birbirinize ate‏ ederken b‎rakacaً‎m.
Evet tam olarak bunu yapacaً‎m.

28
00:01:39,820 --> 00:01:43,540
Mario! O çantay‎ almaya çal‎‏;
ben de kad‎n‎ ِldüreyim.

29
00:01:43,540 --> 00:01:45,820
Haydi, vur ‏u kaltaً‎.

30
00:01:45,820 --> 00:01:48,020
Mario, durumu daha kِtü hale getiriyorsun.

31
00:01:49,740 --> 00:01:51,660
Lütfen yapma.

32
00:01:51,660 --> 00:01:53,660
فzle beni.

33
00:02:06,540 --> 00:02:08,660
- Kaçtay‎z?
- Dِrt.

34
00:02:08,660 --> 00:02:09,860
- Dِrt mü?
- Evet.

35
00:02:09,860 --> 00:02:13,780
- Aman Tanr‎m. 20'ye gelmi‏ gibiyim.
- Hay‎r, bir dakika oldu.

36
00:02:13,780 --> 00:02:16,620
Digerlerine 20 tane yapt‎ً‎m‎
sِyleyeceًim. Nas‎l ama?

37
00:02:16,620 --> 00:02:20,300
- Peki, seni destekleyeceًim.
- Bileًim ac‎yor. B‎rak‎yorum ben.

38
00:02:21,380 --> 00:02:23,020
- Aman Tanr‎m!.
- Buras‎ m‎?

39
00:02:23,020 --> 00:02:28,100
Evet. Muhtemelen travma
kliniًine gideceًim.

40
00:02:28,140 --> 00:02:31,460
- Etkileyici, etkileyici, etkileyici.
- Ac‎t elini. Ac‎t elini.

41
00:02:31,460 --> 00:02:33,580
- Haz‎r m‎s‎n?
- Haz‎r‎m. Haydi.

42
00:02:34,620 --> 00:02:37,340
- Yüzüme yak‎nla‏‎yorsun.
- Tamam, bunu izle.

43
00:02:37,340 --> 00:02:39,580
- Merhaba, nas‎ls‎n?
- Hey, merhaba. فyiyim. Sen nas‎ls‎n?

44
00:02:39,580 --> 00:02:41,100
- Gayet iyiyim, te‏ekkür ederim.
- Güzel.

45
[...]
Everything OK? Download subtitles