Preview Subtitle for Bounty Hunters


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,600 --> 00:00:14,600
اevirimvar Ekibi: PANDORA
فyi seyirler diler..! :)

2
00:00:24,000 --> 00:00:26,300
Peki, bu nefis deًil mi?

3
00:00:26,200 --> 00:00:29,600
San‎r‎m bu, bir ِdül avc‎s‎n‎n
hayat‎ndaki güzel günlerden biri.

4
00:00:29,800 --> 00:00:31,800
Bir bakal‎m burada
nelerimiz varm‎‏?

5
00:00:31,900 --> 00:00:37,100
Bir mafya babas‎. Tamam.
Kafama doًrultulmu‏ bir silah. Tamam.

6
00:00:37,300 --> 00:00:41,200
Terk edilmi‏ bir depoday‎z.
Mükemmel.

7
00:00:41,900 --> 00:00:43,600
Ve, evet...

8
00:00:43,700 --> 00:00:45,700
Okul üniformas‎ giydiًime gِre,

9
00:00:45,800 --> 00:00:47,300
Bugün Cuma olmal‎.

10
00:00:47,300 --> 00:00:51,600
Bugün Cuma m‎?
Aç‎kça gِrülüyor ki A Plan‎ uygulamada.

11
00:00:53,200 --> 00:00:57,400
Adam‎m, faturalar‎ ِdemenin ba‏ka bir
yolunu bulmal‎y‎m. Bu i‏ berbat.

12
00:00:57,500 --> 00:00:59,200
Berbat olan ‏eylerden bahsedeceksek,

13
00:00:59,300 --> 00:01:01,100
Yerde yatan adam‎n ad‎ Chase.

14
00:01:01,200 --> 00:01:02,700
Ortaً‎m olur kendisi.

15
00:01:02,700 --> 00:01:05,700
Bilincini kaybetmemi‏ olsayd‎,
eminim ‏imdi beni kurtar‎rd‎.

16
00:01:05,900 --> 00:01:08,700
Veya en az‎ndan ne‏eli
bir ‏eyler sِylerdi.

17
00:01:08,800 --> 00:01:11,400
Bu Ridley.
Patronumuz.

18
00:01:11,700 --> 00:01:13,200
Chase kadar ne‏eli deًildir.

19
00:01:13,500 --> 00:01:17,700
Ama ‏u an kendisi, buradan saً
ç‎kabilmem için en iyi ‏ans.

20
00:01:19,000 --> 00:01:21,200
Ya içimizden biri buradan
sürünerek saً ç‎kana kadar,

21
00:01:21,300 --> 00:01:24,400
hepimiz ate‏ ederiz...

22
00:01:25,400 --> 00:01:28,100
ya da ak‎ll‎ca davran‎r
paray‎ al‎rs‎n.

23
00:01:28,200 --> 00:01:30,700
Sِylediًim gibi, bunu yapamam.

24
00:01:30,800 --> 00:01:33,300
- Ben yapar‎m.
- Ne?

25
00:01:33,400 --> 00:01:37,200
Ya hapse gireceًim ya da ِleceًim.

26
00:01:37,400 --> 00:01:40,000
Bu yüzden o çanta dolusu paray‎
al‎p buradan ç‎kacaً‎m...

27
00:01:40,100 --> 00:01:43,000
... ve sizi, birbirinize ate‏ ederken b‎rakacaً‎m.
Evet tam olarak bunu yapacaً‎m.

28
00:01:43,100 --> 00:01:46,800
Mario! O çantay‎ almaya çal‎‏;
ben de kad‎n‎ ِldüreyim.

29
00:01:47,000 --> 00:01:49,300
Haydi, vur ‏u kaltaً‎.

30
00:01:49,400 --> 00:01:51,600
Mario, durumu daha kِtü hale getiriyorsun.

31
00:01:53,400 --> 00:01:55,300
Lütfen yapma.

32
00:01:55,400 --> 00:01:57,400
فzle beni.

33
00:02:11,000 --> 00:02:13,100
- Kaçtay‎z?
- Dِrt.

34
00:02:13,100 --> 00:02:14,300
- Dِrt mü?
- Evet.

35
00:02:14,400 --> 00:02:18,300
- Aman Tanr‎m. 20'ye gelmi‏ gibiyim.
- Hay‎r, bir dakika oldu.

36
00:02:18,500 --> 00:02:21,400
Digerlerine 20 tane yapt‎ً‎m‎
sِyleyeceًim. Nas‎l ama?

37
00:02:21,500 --> 00:02:25,200
- Peki, seni destekleyeceًim.
- Bileًim ac‎yor. B‎rak‎yorum ben.

38
00:02:26,400 --> 00:02:28,100
- Aman Tanr‎m!.
- Buras‎ m‎?

39
00:02:28,200 --> 00:02:33,300
Evet. Muhtemelen travma
kliniًine gideceًim.

40
00:02:33,500 --> 00:02:36,800
- Etkileyici, etkileyici, etkileyici.
- Ac‎t elini. Ac‎t elini.

41
00:02:36,900 --> 00:02:39,000
- Haz‎r m‎s‎n?
- Haz‎r‎m. Haydi.

42
00:02:40,300 --> 00:02:43,000
- Yüzüme yak‎nla‏‎yorsun.
- Tamam, bunu izle.

43
00:02:43,100 --> 00:02:45,300
- Merhaba, nas‎ls‎n?
- Hey, merhaba. فyiyim. Sen nas‎ls‎n?

44
00:02:45,400 --> 00:02:47,000
- Gayet iyiyim, te‏ekkür ederim.
- Güzel.

45
[...]
Everything OK? Download subtitles