Preview Subtitle for Fingersmith


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:14,128 --> 00:00:16,274
Povedal, že bol èlenom parlamentu,...

3
00:00:16,314 --> 00:00:17,547
... a tak som mu verila.

4
00:00:18,358 --> 00:00:21,357
Povedal mi, že si želal, aby som
sa spoznala s ïalším èlenom.

5
00:00:21,392 --> 00:00:22,874
Jeho èlenom pre lásku.

6
00:00:23,403 --> 00:00:24,706
Zamkol dvere.

7
00:00:25,016 --> 00:00:26,824
Prosila som o svoju služobnú, ale...

8
00:00:28,668 --> 00:00:30,309
Slová sú bežné.

9
00:00:30,313 --> 00:00:31,917
Ale pozorujte predný obraz.

10
00:00:33,769 --> 00:00:34,808
Ukáž im, Maud.

11
00:00:37,092 --> 00:00:39,396
Zlodejka (2/2)

12
00:00:41,931 --> 00:00:44,220
Poprava èlena pre lásku.

13
00:00:45,428 --> 00:00:47,182
Delikátne prevedenie...

14
00:00:48,706 --> 00:00:50,858
... karmínového vrcholu.

15
00:00:54,663 --> 00:00:56,493
Takú si už nepožièiate.
Je ve¾mi vzácna.

16
00:00:57,485 --> 00:01:00,678
Mal som ju už ako mladý muž.
Nebolo to ve¾mi ažké. Vïaka, Maud.

17
00:01:02,045 --> 00:01:03,382
Za jeden šiling.

18
00:01:04,085 --> 00:01:06,942
Teraz by som sa
s òou nerozlúèil ani za 50 libier.

19
00:01:10,541 --> 00:01:12,837
Ale v bezsennej
noci sa pánty dverí...

20
00:01:12,872 --> 00:01:16,420
Správca jedov,
ako sa mi raz môj strýko predstavil.

21
00:01:18,656 --> 00:01:22,228
Mala som 12 rokov,
keï ma zaèal oèkova jedom.

22
00:01:22,680 --> 00:01:23,704
Zrnko po zrnku,...

23
00:01:24,393 --> 00:01:26,086
... zábrany po zábranách,...

24
00:01:26,489 --> 00:01:28,553
... aby som bola imúnna
voèi tomu, èo som èítala.

25
00:01:28,789 --> 00:01:30,226
Aby som bola jeho knihovníèkou.

26
00:01:30,699 --> 00:01:33,031
A keï prišiel o svoj zrak,...

27
00:01:33,810 --> 00:01:34,722
... jeho oèami.

28
00:01:35,200 --> 00:01:36,445
A tak sa stretli.

29
00:01:37,306 --> 00:01:39,749
Ich románik mohol
by akosi nezvyèajný,...

30
00:01:40,071 --> 00:01:42,702
... ale to mu dávalo
všetok šarm neèakaného.

31
00:01:44,214 --> 00:01:47,858
A tam, ako èervené
slnko lemuje oblohu,...

32
00:01:48,053 --> 00:01:51,009
... a štebot vtákov veští
prichádzajúcu noc,...

33
00:01:51,574 --> 00:01:52,798
... ich musíme opusti.

34
00:02:03,708 --> 00:02:05,574
Vás nezaujíma koníèek vášho strýka?

35
00:02:06,766 --> 00:02:07,828
Som jeho sekretárka.

36
00:02:08,512 --> 00:02:10,660
Táto vec mi je úplne ¾ahostajná.

37
00:02:11,076 --> 00:02:12,378
Nuž, mne to príde dos...

38
00:02:13,299 --> 00:02:15,227
... zaujímavé, že nachádzam
dámu tak chladnú...

39
00:02:15,262 --> 00:02:17,155
... a nepohnutú nieèim
vytvoreným na také...

40
00:02:18,498 --> 00:02:19,770
... povzbudenie emócií.

41
00:02:20,640 --> 00:02:23,493
Väèšina dám v tých knihách
a ma¾bách mi príde...

42
00:02:23,528 --> 00:02:25,012
... výnimoène nepohnute¾ná.

43
00:02:29,052 --> 00:02:31,585
Ste ve¾mi nezvyèajná, sleèna Lilly.

44
00:02:32,398 --> 00:02:33,984
Takže som pochopila dobre, pane.

45
00:03:10,454 --> 00:03:11,521
Sleèna Lilly.

46
00:03:22,196 --> 00:03:23,667
Drahá sleèna Lilly,
musíme sa porozpráva.

47
00:03:23,702 --> 00:03:25,110
Ide o testament vašej matky.

48
00:03:32,789 --> 00:03:34,804
Nepoznám niè, èo
èítam v tých knihách, pane.

49
00:03:35,138 --> 00:03:36,459
Kvôli tomu som nepr
[...]
Everything OK? Download subtitles