Preview Subtitle for Broken City


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

2
00:01:16,400 --> 00:01:16,627


3
00:01:16,627 --> 00:01:16,854
*Įš

4
00:01:16,854 --> 00:01:17,081
*Įšü

5
00:01:17,081 --> 00:01:17,308
*Įšüä

6
00:01:17,308 --> 00:01:17,533
*Įšüäļ

7
00:01:17,533 --> 00:01:17,761
*Įšüäļó

8
00:01:17,761 --> 00:01:17,990
*Įšüäļóē

9
00:01:17,990 --> 00:01:18,216
*Įšüäļóē ä

10
00:01:18,216 --> 00:01:18,442
*Įšüäļóē äé

11
00:01:18,442 --> 00:01:18,671
*Įšüäļóē äéį

12
00:01:18,671 --> 00:01:18,897
*Įšüäļóē äéįė

13
00:01:18,897 --> 00:01:19,124
*Įšüäļóē äéįėü

14
00:01:19,124 --> 00:01:19,351
*Įšüäļóē äéįėüć

15
00:01:19,577 --> 00:01:19,804
*Įšüäļóē äéįėüćł

16
00:01:19,804 --> 00:01:20,032
*Įšüäļóē äéįėüćłķ

17
00:01:20,032 --> 00:01:20,257
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
å

18
00:01:20,257 --> 00:01:20,486
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī

19
00:01:20,486 --> 00:01:20,713
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī į

20
00:01:20,713 --> 00:01:20,940
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī įź

21
00:01:20,940 --> 00:01:21,167
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī įźļ

22
00:01:21,167 --> 00:01:21,395
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī įźļŽ

23
00:01:21,395 --> 00:01:21,620
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī įźļŽņ

24
00:01:21,620 --> 00:01:32,061
*Įšüäļóē äéįėüćłķ
åī įźļŽņ G. V*


25
00:02:37,031 --> 00:02:40,067
- Ōé čŻėļõģå;
- Äéźįéļóżķē.


26
00:02:40,068 --> 00:02:41,457
-Šüōå ōē čŻėļõģå;
- Ōžńį!


27
00:02:41,458 --> 00:02:43,024
- Ōé čŻėļõģå;
- Äéźįéļóżķē.


28
00:02:43,025 --> 00:02:44,493
-Šüōå ōē čŻėļõģå;
- Ōžńį!


29
00:02:44,494 --> 00:02:45,818
- Ōé čŻėļõģå;
- Äéźįéļóżķē.


30
00:02:45,822 --> 00:02:47,150
-Šüōå ōē čŻėļõģå;
- Ōžńį!


31
00:02:47,151 --> 00:02:48,957
- Ōé čŻėļõģå;
- Äéźįéļóżķē.


32
00:02:48,958 --> 00:02:50,506
-Šüōå ōē čŻėļõģå;
- Ōžńį!


33
00:02:50,543 --> 00:02:52,058
- Ōé čŻėļõģå;
- Äéźįéļóżķē.


34
00:02:52,059 --> 00:02:53,479
-Šüōå ōē čŻėļõģå;
- Ōžńį!


35
00:02:54,898 --> 00:02:59,290
Źżńéå Šńüåäńå, åßķįé äļėļöļķßį.
Įźüģį źé üōįķ ōļ źÜķåé įóōõķļģßį.

36
00:02:59,709 --> 00:03:02,679
Ļ ķōåōŻźōéā Ćļõßėéįģ ŌęŻéģņ
ŌÜćźįńō, ļńźßóōēźå...

37
00:03:02,777 --> 00:03:05,760
...ķį šńļóōįōåżåé źįé ķį ķį õšēńåōåß
ōļõņ šļėßōåņ ōēņ ĶŻįņ Õüńźēņ.

38
00:03:06,016 --> 00:03:07,993
Šįńįāßįóå ōļķ üńźļ ōļõ.

39
00:03:08,499 --> 00:03:11,282
Ē Šļėéōåßį č' įšļäåßīåé
üōé õšÜń÷ļõķ šńļöįķåßņ ėüćļé...

40
00:03:11,283 --> 00:03:14,626
...ķį äéźįóōåß ćéį ōē äļėļöļķßį
ōļõ ĢÜéźé ŌįāÜńåņ.

41
00:03:14,627 --> 00:03:16,001
Óįņ åõ÷įńéóōž, źżńéå Šńüåäńå.

42
00:03:16,720 --> 00:03:18,397
- Źżńéå ĶōŻéāéņ.
- Źżńéå Šńüåäńå...

43
00:03:18,398 --> 00:03:21,601
įķ äåķ ßķįé äļėļöļķßį,
üōįķ ļ Üėėļņ šõńļāļėåß...

44
00:03:21,602 --> 00:03:25,207
...äåķ åßķįé ļżōå
źé üōįķ Ż÷åé üšėļ.

45
00:03:43,478 --> 00:03:45,988
- Ōé šßķåéņ, įń÷ēćŻ;
- Ōßšļōį, źżńéå.

46
00:03:46,091 --> 00:03:49,044
Ļ šļėéōéóģüņ Ż÷åé äéįėõčåß.

47
00:03:53,358 --> 00:03:56,341
ĪŻńåéņ, õšÜń÷ļõķ šļėėļß
ó' įõōŽ ōēķ šüėē...

48
00:03:56,605 --> 00:03:59,665
...šļõ ģå äõóźļėßį åģšéóōåżļķōįé
źÜšļéļķ ōüóļ įīéļóŻāįóōļ üšłņ åóż.

49
00:03:59,747 --> 00:04:01,842
Åćž äåķ åßģįé įšü įõōļżņ.

50
00:04:02,675 --> 00:04:06,025
Ōļ įöåķōéźü óļõ, ļ äéåõčõķōŽņ
ōēņ įóōõķļģßįņ, åßķįé ģįėÜźįņ.

51
00:04:06,071 --> 00:04:08,328
¹ńčį ķį óõęēōŽóļõģå ćéį ōēķ
õšüčåóē ŌÜćźįńō, ź
[...]
Everything OK? Download subtitles