Preview Subtitle for Talaash


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:03:11,810 --> 00:03:13,818
Dì£ch bÆ¡̀‰i Emma - L.T.N --- Subteam Unknow

2
00:03:13,818 --> 00:03:21,700
Chì‰ cò bòng tĂ´̀i mÆ¡̀i tiĂª̀t lĂ´̀£ nhÆ°̀ƒng
Ä‘iĂª̀€u cĂ¢̀m Ä‘oàn cù‰a Ä‘Æ¡̀€i ngÆ°Æ¡̀€i.

3
00:03:21,701 --> 00:03:28,874
Càc nè‰o Ä‘Æ°Æ¡̀€ng mÆ¡̀‰ rĂ´̀£ng vò€ng tay
cho bĂ¢̀t cÆ°̀ kè‰ nà€o lai vàƒng.

4
00:03:37,217 --> 00:03:40,677
ÄĂ¢y là€ lĂ´̀i mò€n cù‰a nhÆ°̀ƒng mà‰nh hĂ´̀€n thĂ¢̀t là£c.

5
00:03:40,678 --> 00:03:44,681
ÄĂ¢y nù£ cÆ°Æ¡̀€i mà€ niĂª̀€m vui
chằ‰ng ành lĂªn khòe mằt.

6
00:03:44,682 --> 00:03:48,810
ChiĂª̀c mằ£t n࣠che Ä‘Ă¢̀£y bao Ä‘iĂª̀€u dĂ´̀i gian.

7
00:03:48,811 --> 00:03:52,814
Nà€y Ä‘Ă¢y lĂª̀ƒ hĂ´̀£i tÆ°ng bÆ°̀€ng khằp nÆ¡i.

8
00:03:52,815 --> 00:03:56,151
Dù€ thoàng chĂ´̀c chì‰ cò€n cĂ´ Ä‘Æ¡n ngĂ¢̀£p trà€n.

9
00:03:57,820 --> 00:04:01,823
Ngà€y hĂ´m qua ven phĂ´̀ xà,
nhÆ°̀ƒng Ä‘òa hoa bì£ dĂ¢̀£p vù€i.

10
00:04:01,824 --> 00:04:05,827
Rà£o rÆ°̀£c nĂ´̀€ng say.

11
00:04:05,828 --> 00:04:09,706
GiÆ¡̀€ cò€n là£i linh hĂ´̀€n Ä‘òi
khàt, Ä‘Ă¢̀ƒm trong quằ€n quà£i...

12
00:04:09,707 --> 00:04:13,669
lang thang...

13
00:04:13,670 --> 00:04:17,589
kiĂª̀m tì€m chì‰ mĂ´̀£t Ä‘iĂª̀€u.

14
00:04:17,590 --> 00:04:21,301
Mà€ nà€o biĂª̀t là€ vĂ´ vò£ng.

15
00:04:37,235 --> 00:04:40,821
ÄĂ¢y là€ lĂ´̀i mò€n cù‰a nhÆ°̀ƒng mà‰nh hĂ´̀€n thĂ¢̀t là£c.

16
00:04:40,822 --> 00:04:44,700
ÄĂ¢y nù£ cÆ°Æ¡̀€i mà€ niĂª̀€m vui
chằ‰ng ành lĂªn khòe mằt.

17
00:04:44,701 --> 00:04:48,704
ChiĂª̀c mằ£t n࣠che Ä‘Ă¢̀£y bao Ä‘iĂª̀€u dĂ´̀i gian.

18
00:04:48,705 --> 00:04:52,791
Nà€y Ä‘Ă¢y lĂª̀ƒ hĂ´̀£i tÆ°ng bÆ°̀€ng khằp nÆ¡i.

19
00:04:52,792 --> 00:04:56,295
Dù€ thoàng chĂ´̀c chì‰ cò€n cĂ´ Ä‘Æ¡n ngĂ¢̀£p trà€n.

20
00:04:57,672 --> 00:05:01,842
Kè£t giÆ°̀ƒa ành sàng và€ chì€m trong bòng tĂ´̀i...

21
00:05:01,843 --> 00:05:05,804
mĂ´̀£t bì mĂ¢̀£t Ä‘au buĂ´̀€n hiĂª̀£n diĂª̀£n.

22
00:05:05,805 --> 00:05:07,806
Tà£i sao là£i là€ chĂ´̀n Ä‘Ă¢y?

23
00:05:07,807 --> 00:05:13,687
ChuyĂª̀£n gì€ Ä‘àƒ xà‰y ra vÆ¡̀i
nhÆ°̀ƒng hÆ¡̀€n căm dai dằ‰ng.

24
00:05:13,688 --> 00:05:17,691
Hàƒy nòi Ä‘i hÆ¡̀ƒi mà€n Ä‘Ăªm...

25
00:05:17,692 --> 00:05:21,320
chằ‰ng Ä‘iĂª̀€u gì€ thoàt nĂ´̀‰i mằt ngÆ°Æ¡̀€i.

26
00:05:37,295 --> 00:05:40,756
ÄĂ¢y là€ lĂ´̀i mò€n cù‰a nhÆ°̀ƒng mà‰nh hĂ´̀€n thĂ¢̀t là£c.

27
00:05:40,757 --> 00:05:44,760
ÄĂ¢y nù£ cÆ°Æ¡̀€i mà€ niĂª̀€m vui
chằ‰ng ành lĂªn khòe mằt.

28
00:05:44,761 --> 00:05:48,889
ChiĂª̀c mằ£t n࣠che Ä‘Ă¢̀£y bao Ä‘iĂª̀€u dĂ´̀i gian.

29
00:05:48,890 --> 00:05:52,893
Nà€y Ä‘Ă¢y lĂª̀ƒ hĂ´̀£i tÆ°ng bÆ°̀€ng khằp nÆ¡i.

30
00:05:52,894 --> 00:05:56,772
Dù€ thoàng chĂ´̀c chì‰ cò€n cĂ´ Ä‘Æ¡n ngĂ¢̀£p trà€n.

31
00:05:56,773 --> 00:06:00,776
ÄĂ¢y nù£ cÆ°Æ¡̀€i mà€ niĂª̀€m vui
chằ‰ng ành lĂªn khòe mằt.

32
00:06:00,777 --> 00:06:04,905
ChiĂª̀c mằ£t n࣠che Ä‘Ă¢̀£y bao Ä‘iĂª̀€u dĂ´̀i gian.

33
00:06:04,906 --> 00:06:08,950
Nà€y Ä‘Ă¢y lĂª̀ƒ hĂ´̀£i tÆ°ng bÆ°̀€ng khằp nÆ¡i.

34
00:06:08,951 --> 00:06:12,788
Dù€ thoàng chĂ´̀c chì‰ cò€n cĂ´ Ä‘Æ¡n ngĂ¢̀£p trà€n.

35
00:07:55,808 --> 00:07:56,641
Chà€o buĂ´̀‰i sàng, thÆ°a Ngà€i.

36
00:07:56,642 --> 00:07:57,767
Devrath Kulkarni.

37
00:07:58,186 --> 00:07:59,269
ChuyĂª̀£n gì€ Ä‘àƒ xà‰y ra?

38
00:07:59
[...]
Everything OK? Download subtitles