Preview Subtitle for Evolve


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,280 --> 00:00:07,519
От всички въпроси,
които задава науката,

2
00:00:07,520 --> 00:00:13,440
аз се интересувам от този,
който достига сърцето на нашата същност.

3
00:00:13,441 --> 00:00:18,200
Това е въпросът какво се случва
с нас, като вид,

4
00:00:18,201 --> 00:00:20,199
сега.

5
00:00:20,200 --> 00:00:25,360
Въпросът е:
все още ли еволюират хората?

6
00:00:28,920 --> 00:00:32,520
Научили сме много за това
как сме еволюирали в миналото

7
00:00:32,521 --> 00:00:34,159
и сме станали хора.

8
00:00:34,160 --> 00:00:39,800
Но спрял ли е вече
този процес?

9
00:00:39,801 --> 00:00:43,280
Променяме ли се все още?

10
00:00:45,920 --> 00:00:49,560
Учени от целия свят търсят отговор.

11
00:00:49,561 --> 00:00:52,599
И аз ще се присъединя към тях.

12
00:00:52,600 --> 00:00:55,360
Искам да разбера какво
можем да научим

13
00:00:55,361 --> 00:00:58,119
от разгадаването на
човешката генетика.

14
00:00:58,120 --> 00:01:01,239
Вълнуващо е, защото започваме
да сглобяваме парченцата

15
00:01:01,240 --> 00:01:04,640
информация, за да добием
ясна картина за човешката еволюция.

16
00:01:06,280 --> 00:01:10,680
Искам да разбера дали екстремната
среда може да ни накара да се променим.

17
00:01:12,520 --> 00:01:16,400
И искам да разбера повече
за една технология,

18
00:01:16,401 --> 00:01:20,280
която може да промени
нашия вида ни завинаги.

19
00:01:21,280 --> 00:01:25,480
Смятате ли, че това е добра идея?
- Не съм сигурен, дали е добра идея.

20
00:01:25,481 --> 00:01:28,039
Но мисля, че да се опитаме
да го отречем като част

21
00:01:28,040 --> 00:01:31,880
от нашата еволюция, е нещо,
което няма да се осъществи.

22
00:01:31,881 --> 00:01:34,519
Това е истината.
Тя няма да е промени.

23
00:01:34,520 --> 00:01:39,040
Знаем, че еволюцията ни е
направила такива, каквито сме.

24
00:01:39,041 --> 00:01:41,760
Но все още ли еволюираме?

25
00:01:43,040 --> 00:01:50,760
BBC Horizon
Еволюират ли все още хората


26
00:01:51,000 --> 00:01:54,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

27
00:01:59,840 --> 00:02:02,239
Аз съм Алис Робъртс.

28
00:02:02,240 --> 00:02:06,120
Изучавам това как сме
еволюирали в миналото,

29
00:02:06,121 --> 00:02:10,000
но искам да разбера дали
все още се променяме.

30
00:02:14,280 --> 00:02:19,360
За да разберем това, първо трябва
да разберем как сме се появили.

31
00:02:23,480 --> 00:02:27,280
Нашата история,
и историята на живота на Земята,

32
00:02:27,281 --> 00:02:30,560
започва преди невъобразимо
много време.

33
00:02:36,600 --> 00:02:40,640
Можем да си го представим като
огромно дърво на живота, започващо преди

34
00:02:40,641 --> 00:02:47,480
3.5 милиарда години
и разклоняващо се, разклоняващо се...

35
00:02:47,481 --> 00:02:52,599
По-голяма част от тези
разклонения

36
00:02:52,600 --> 00:02:57,020
са едноклетъчни организми,
повечето са бактерии,

37
00:02:57,021 --> 00:03:01,390
и преди 600 милиона години
се появяват животните.

38
00:03:01,391 --> 00:03:05,759
На тази малка част от дървото
на живота се събират

39
00:03:05,760 --> 00:03:10,920
всички видове животни, които
някога са съществували на планетата.

40
00:03:10,921 --> 00:03:16,080
А преди 7 милиона години се появява
нашата малка част от дървото,

41
00:03:16,081 --> 00:03:19,479
човекоподобните,
нашите предци.

42

[...]
Everything OK? Download subtitles