Preview Subtitle for Hide Seek


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:07,892 --> 00:00:08,976
Tak co, u nkoho mی?

3
00:00:09,852 --> 00:00:11,562
No, ani ne.

4
00:00:12,563 --> 00:00:18,236
Ale jی mluvil k tـ myi. Kdy jsi o tom teda
za*al, nkterـ Athosianky jsou dost pknـ.

5
00:00:18,236 --> 00:00:22,323
No, a kdy jsme je zachrیnili od Wraithؤ,
mli by si nیs povaovat za borce, ne?

6
00:00:23,324 --> 00:00:24,575
Poj se posadit, jsem hotov.

7
00:00:29,914 --> 00:00:32,416
Jsem pأekvapen, e jsi byl tak
dychtivك to zkusit, Rodney.

8
00:00:32,667 --> 00:00:34,502
Vdy m znی, vdycky toum pomoct.

9
00:00:34,836 --> 00:00:35,753
Dobأe.

10
00:00:36,754 --> 00:00:40,508
Mی njakـ otیzky ohledn prؤbhu
procesu? Jsi pأeci vdec.

11
00:00:40,508 --> 00:00:41,592
Ano.

12
00:00:41,968 --> 00:00:45,847
Omlouvیm se, ale medicna je vda
asi tak jako, ehm, voodoo?

13
00:00:47,598 --> 00:00:52,019
Vechno, co chci vdt je, zda budu moci ovlیdat
antickی zaأzen jako major Sheppard nebo ty.

14
00:00:52,019 --> 00:00:55,773
Doufejme. Jsi prvn lidskك subjekt.

15
00:00:56,023 --> 00:01:00,444
Pro* te? Tedy, kdy s genem
bude moci manipulovat.

16
00:01:00,611 --> 00:01:04,198
No, bez povolen je to na
Zemi zcela nemonـ.

17
00:01:05,616 --> 00:01:08,828
فeknme, e tady v Paegasov
galaxii je to legیln.

18
00:01:08,828 --> 00:01:10,037
A zcela bezpe*nـ?!

19
00:01:10,371 --> 00:01:12,665
Kam a sahی experimentیln
genovی terapie, tak...

20
00:01:14,208 --> 00:01:16,627
...manipuluji s tvoj DNA.
Tak jdeme na to.

21
00:01:16,711 --> 00:01:18,296
Nejsp bys mi o tom ml أct vc.

22
00:01:19,046 --> 00:01:24,552
Vأme, e aktivace antickـ technologie je vyvolیna
jedinكm genem, kterك neustیle pracuje.

23
00:01:24,552 --> 00:01:32,143
Dیvی vem buُkیm v tle za إkol tvoأit sـrii
proteinؤ a enzymؤ, kterـ reaguj s kؤ,
nervovكm systـmem a mozkem.

24
00:01:32,393 --> 00:01:36,564
V tomto pأpad pouvیme my retrovirus
k dopraven tohoto genu k tvكm buُkیm.

25
00:01:36,564 --> 00:01:37,732
My retrovirus?

26
00:01:37,732 --> 00:01:39,150
Byl deaktivovیn.

27
00:01:39,150 --> 00:01:40,568
Njakـ vedlej إ*inky?

28
00:01:41,736 --> 00:01:46,073
Sucho v puse, bolest hlavy,
neodolatelnی touha vemu velet.

29
00:01:46,073 --> 00:01:47,241
Velmi zیbavnـ.

30
00:01:47,742 --> 00:01:49,076
Jak dlouho, ne to za*ne إ*inkovat?

31
00:01:49,076 --> 00:01:50,995
Mؤe to chvli trvat. Co je to?

32
00:01:50,995 --> 00:01:53,664
Ale, nco, co jsem nael v jednـ
z tch vكzkumnكch laboratoأ.

33
00:01:53,831 --> 00:01:56,250
Nco s *m Antikovـ experimentovali.

34
00:01:57,168 --> 00:01:58,586
V, co to je?

35
00:02:00,755 --> 00:02:01,839
Jsem si docela jistك.

36
00:02:02,423 --> 00:02:06,427
Odsolovیnm moأskـ vody a skladovیnm
v kanystrech mؤeme zیsobovat celـ msto.

37
00:02:06,427 --> 00:02:08,346
Dobأe, take *erstvی voda nebude problـm.

38
00:02:08,513 --> 00:02:13,851
Vypadی to, e nkterـ technologie vyaduj k ovlیdیn
gen, dal nepotأebuj vc jak inicializovat.

39
00:02:13,935 --> 00:02:17,021
Jakmile se zaktivuj podobn jako ovlیdac
mstnost, kadك pak mؤe ma*kat tla*tka.

40
00:02:17,605 --> 00:02:18,773
Dobrـ rیno, doktorko Weirovی.

41
00:02:18,856 --> 00:02:20,858
Dobrـ rیno. Opatrn!

42
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles