Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:34,727 --> 00:00:38,203
S01E04 - KLசுற

3
00:00:43,757 --> 00:00:46,191
Pane premiளூre, mவ்௱e s vநூmi mluvit
vaஞுe politickநூ poradkynக்?

4
00:00:46,277 --> 00:00:48,074
Ano, ovஞுem.

5
00:00:48,197 --> 00:00:52,236
Dorothy... u௱ jsem vநூs tak dlouho nevidக்l.

6
00:00:52,317 --> 00:00:56,469
Vநூ௱nக்? Dosud jsem sedநூvala
hned ve vedlejஞுங் kancelநூல்i.

7
00:00:56,637 --> 00:01:00,266
Pல்estக்hoval jste mக் do pல்ednங்ho traktu
o tல்i patra vன்ஞு, kus cesty chodbou,

8
00:01:00,357 --> 00:01:04,145
dva schody dolவ், pak jeஞுtக் za roh
a do ழூtvrtன்ch dveல்ங் napravo.

9
00:01:04,437 --> 00:01:07,110
Vedle fotokopங்rky!

10
00:01:07,397 --> 00:01:10,628
- Jநூ myslel, ௱e jste na dovolenளூ!
- Jako by se stalo.

11
00:01:10,797 --> 00:01:16,827
Po vங்kendu byla z mளூ kancelநூல்e ழூekநூrna
pro ministry, ழ்ல்ednங்ky a podobnக்.

12
00:01:16,997 --> 00:01:19,033
Humphrey ல்ekl, ௱e jste to naல்ங்dil.

13
00:01:19,157 --> 00:01:23,070
- Vநூ௱nக்?
- Ne, ano... ne... ano!

14
00:01:23,157 --> 00:01:27,912
Podங்vejte se, Humphrey za mnou pல்iஞுel
s plநூnem racionalizace vyu௱itங் prostor.

15
00:01:27,997 --> 00:01:32,946
Copak nevங்te, ௱e se mக் stநூtnங் sprநூva
sna௱ங் z tளூ kancelநூல்e u௱ tல்i roky dostat?

16
00:01:33,077 --> 00:01:38,071
- Ne, proழூ?
- Geograficky mநூ klங்ழூovou polohu.

17
00:01:38,157 --> 00:01:41,308
- ldeநூlnங் mங்sto budovy.
- றங்m je tak vன்znamnளூ?

18
00:01:41,397 --> 00:01:44,548
Hleஞ்te, tohle je zasedaழூka, ve kterளூ jsme.

19
00:01:44,637 --> 00:01:50,269
Za tக்mi dveல்mi je vநூஞு sekretariநூt.
To pravங்tko je chodba od pல்ednங்ch dveல்ங்.

20
00:01:50,357 --> 00:01:55,556
A tato chodba vede od zasedaழூky kabinetu
k poslednங்m ழூalounக்nன்m spojovacங்m dveல்ங்m

21
00:01:55,637 --> 00:01:59,073
do druhளூ budovy do ழ்ல்adu vlநூdy,
kde pracuje sir Humphrey.

22
00:01:59,157 --> 00:02:05,392
ஸ்நூlek jsou schody do vaஞுங் pracovny, toto
moje kancelநூல் a talங்ல்ek pநூnskளூ zநூchodky.

23
00:02:05,477 --> 00:02:13,111
Stவ்l jsem mக்la otoழூenன் do haly a dveல்e
jsem nechநூvala v௱dycky otevல்enளூ.

24
00:02:13,237 --> 00:02:16,115
Netuஞுங்te proழூ?

25
00:02:16,237 --> 00:02:21,186
No, vidக்la jste, kdo pல்ichநூzங்
od pல்ednங்ho vchodu

26
00:02:21,277 --> 00:02:23,074
nebo z ழ்ல்adu vlநூdy,

27
00:02:23,237 --> 00:02:26,593
ze zasedaழூky a mளூho sekretariநூtu

28
00:02:26,717 --> 00:02:28,787
nebo od schodவ்.

29
00:02:28,917 --> 00:02:33,911
Hlavnக் jsem byla proti tக்m zநூchodkவ்m!
Musங்m sedக்t proti zநூchodkவ்m!

30
00:02:35,117 --> 00:02:39,235
- Zaஞுla jste s tங்m problளூmem za nக்kன்m?
- Pநூnskளூ zநூchodky!

31
00:02:39,397 --> 00:02:41,911
Skoro vஞுichni v kabinetu jsou mu௱i!

32
00:02:41,997 --> 00:02:47,196
Slyஞுela jsem vஞுe, co si povங்dali,
kdy௱ si odskoழூili z kabinetu vyழூurat!

33
00:02:48,037 --> 00:02:52,667
Pல்edchozங்ho premiளூra jsem mohla
dவ்kladnக் informovat o jejich zநூjmech.

34
00:02:53,157 --> 00:02:57,070
- Z jakளூho dவ்vodu?
- Vழூas vக்dக்l, kdy se kujங் pikle.

35
00:02:57,197 --> 00:03:01,429
Aha, Bernarde, pojஞ்te ke mnக்.

36
00:03:01,517 --> 00:03:05,112
Dorothy... ta kancelநூல் je zpநூtky vaஞுe.

37
00:03:05,237 --> 00:03:08,912
Bernarde, posadங்te Dorothy
zpநூtky do jejங் kancelநூல்e.

38
00:03:09,077 --> 00:03:12,513
To ji mநூm odnளூst na rukou?

39
00:03:13,877 --> 00:03:18,473
Ne, Bernarde. Myslங்m, abyste zase
vrநூtil Dorothy do tளூ vedlejஞுங் ழூekநூrny.

40
00:03:18,557 --> 00:03:21,674
Pல்edtங்m ne௱
[...]
Everything OK? Download subtitles