Preview Subtitle for Atlantic City


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,559 --> 00:00:02,801
A tak, po šesti mìsících od rozchodu

2
00:00:02,812 --> 00:00:05,424
byli teta Lily a strejda Marshall koneènì zpátky spolu.

3
00:00:05,435 --> 00:00:06,802
Pane Bože.

4
00:00:07,285 --> 00:00:09,206
Ty palaèinky jsou výborný.

5
00:00:09,216 --> 00:00:10,465
Jo. Dìkuju.

6
00:00:10,476 --> 00:00:12,423
Když jsi byla pøes léto pryè nauèil jsem se vaøit.

7
00:00:12,452 --> 00:00:15,103
Nechceš dneska uvaøit veèeøi?

8
00:00:15,128 --> 00:00:17,227
Jasnì.

9
00:00:17,650 --> 00:00:19,269
Co tøeba palaèinky?

10
00:00:19,858 --> 00:00:22,394
Všechno bylo zpátky v normálu. Skoro.

11
00:00:22,406 --> 00:00:24,802
Možná toho neumí tolik, ale aspoò si beru kluka

12
00:00:24,816 --> 00:00:26,934
co umí udìlat palaèinky.

13
00:00:30,179 --> 00:00:31,717
Oh, um...

14
00:00:31,772 --> 00:00:33,242
Chci øíct...

15
00:00:33,590 --> 00:00:37,588
Vlastnì jsme si ještì nepromluvili

16
00:00:37,601 --> 00:00:41,653
jestli to že jsme zpátky spolu znamená že se vezmeme, ale...

17
00:00:42,088 --> 00:00:43,764
Já poøád chci.

18
00:00:43,778 --> 00:00:45,507
Chceš taky?

19
00:00:45,610 --> 00:00:47,195
Vážnì?

20
00:00:48,315 --> 00:00:50,064
Samozøejmì. Miluju tì.

21
00:00:50,077 --> 00:00:52,278
Ne. Chci øíct takhle to udìláš?

22
00:00:52,292 --> 00:00:56,251
"Chceš taky?" To je nejhorší žádost o ruku co jsem slyšel.

23
00:00:56,281 --> 00:01:00,189
Já si kleknul na koleno...jenom øíkám.

24
00:01:03,350 --> 00:01:06,327
Marshalle Eriksene, vezmeš si...

25
00:01:06,344 --> 00:01:08,421
Ne ne ne.
- Co?

26
00:01:08,444 --> 00:01:10,969
Nemùžeš zaèít hned tímhle. Musíš... se k tomu dopracovat.

27
00:01:10,985 --> 00:01:13,559
Musíš mít tøeba krátký proslov.

28
00:01:13,573 --> 00:01:16,294
Vzpomínáš jak si mì požádal ty?

29
00:01:16,805 --> 00:01:19,179
Mìl jsem pøipravenou øeè.

30
00:01:19,195 --> 00:01:21,109
Co bys chtìl slyšet?

31
00:01:21,122 --> 00:01:23,496
Nevim. Tøeba bys mohla øíct

32
00:01:23,521 --> 00:01:28,089
jak jsem hezkej, vtipnej a chytrej

33
00:01:28,104 --> 00:01:29,556
a poslední dobou jsem posiloval.

34
00:01:29,570 --> 00:01:33,681
Nebylo by špatný kdybys to taky zmínila.

35
00:01:34,413 --> 00:01:36,106
Marshalle...

36
00:01:36,121 --> 00:01:38,888
- jsi hezký...
- Dìkuju.

37
00:01:38,903 --> 00:01:40,279
- Jsi vtipný.
- Oh, dík.

38
00:01:40,303 --> 00:01:42,014
- Jsi chytrý.
- Pár slz by neuškodilo.

39
00:01:42,050 --> 00:01:43,770
Vezmeš si mì sakra koneènì?

40
00:01:43,783 --> 00:01:45,897
Vezmu. Samozøejmì.

41
00:01:45,913 --> 00:01:50,187
Ale dokud neuvidíš prsten na tomhle prstu neèekej žádnej sex.

42
00:01:50,201 --> 00:01:52,065
To jo.

43
00:01:54,343 --> 00:01:56,784
HOW I MET YOUR MOTHER
2x08 Atlantic City CZ

44
00:01:57,000 --> 00:02:00,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

45
00:02:02,255 --> 00:02:04,917
vysíláno 13. listopadu 2006
pøeklad www.howimetyourmother.webz.cz

46
00:02:10,095 --> 00:02:11,652
Musím uznat.

47
00:02:12,020 --> 00:02:14,500
To bylo vážnì kreativní použití sirupu.

48
00:02:15,618 --> 00:02:18,808
Ani se nemùžu podívat paní Butterworthové do oèí.

49
00:02:21,353 --> 00:02:24,119
Pane Bože, my se budeme brát.

50
00:02:24,135 --> 00:02:25,778
Já vim.

51
00:02:26,290 --> 00:02:28,203
Byl
[...]
Everything OK? Download subtitles