Preview Subtitle for No Movie Title Yet Click On Report And Insert Imdb Link 0 Slo 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,580 --> 00:00:02,963
- Videli ste v 90210...
- Pravdepodobne sa mi


2
00:00:02,965 --> 00:00:04,648
prebúdzajú nervy. Asi by si mal
ís k doktorovi.

3
00:00:04,650 --> 00:00:05,716
Neexistuje niè èo by sa mi

4
00:00:05,718 --> 00:00:06,834
teraz postavilo do cesty.

5
00:00:06,836 --> 00:00:08,135
Myslíš že by sme sa mohli porozpráva?

6
00:00:08,137 --> 00:00:10,888
- Porozpráva o èom?
- Náš vzah je pre mòa dôležitý.

7
00:00:10,890 --> 00:00:12,122
A pre mòa je dôležitá moja kariéra.

8
00:00:12,124 --> 00:00:14,341
- Uži si vystúpenie.
- Nevidel si Ade?


9
00:00:14,343 --> 00:00:16,177
Ja vlastne h¾adám Silver.

10
00:00:16,179 --> 00:00:17,628
Nemôžem uveri tomu, že tu nie je.

11
00:00:17,630 --> 00:00:20,064
Myslím, že problémy ktoré sme mali s Dixonom
pred tou nehodou

12
00:00:20,066 --> 00:00:22,233
- nikdy skutoène nezmizli.
- Teraz bojuješ s problémami znova,

13
00:00:22,235 --> 00:00:23,800
možno by si to mala necha tak.

14
00:00:23,802 --> 00:00:24,969
Tak èo si myslíš?

15
00:00:24,971 --> 00:00:26,470
Celkom dobré nie?

16
00:00:26,472 --> 00:00:27,855
- Ak toto dokážem spravi z miesta aké bolo...
- Hej, prepáè.

17
00:00:27,857 --> 00:00:29,440
Je to fakt skvelé. Nevidel si Liama?

18
00:00:29,442 --> 00:00:30,774
Musím mu nieèo poveda.

19
00:00:30,776 --> 00:00:32,660
Nemáte žiadne právo súdi ma. Ani ma
nepoznáte.

20
00:00:32,662 --> 00:00:34,829
A vy nepoznáte mòa.

21
00:00:34,831 --> 00:00:36,780
Neuveríte, èo som práve
natoèil.


22
00:00:36,782 --> 00:00:38,782
Ten herec si to tam rozdával
s nejakou koèkou.

23
00:00:38,784 --> 00:00:40,918
Toto je súkromný klub. Nenatáèame tu
zákazníkov na video.

24
00:00:40,920 --> 00:00:43,504
- To je Liam.
- Nie je to jeho uèite¾ka?

25
00:00:43,506 --> 00:00:45,873
- Ten chalan je neuverite¾ný..
- Ten pikolík nie je tvoj jediný fanúšik.

26
00:00:45,875 --> 00:00:47,824
- Annie choï sa s ním porozpráva.
- Pôjdem...

27
00:00:47,826 --> 00:00:48,992
A dám si s ním drink.

28
00:00:48,994 --> 00:00:51,178
Kde máš priate¾a, toho cestovate¾a?

29
00:00:51,180 --> 00:00:53,097
- Colin trèí v práci.
- Môžem tu len tak sedie a

30
00:00:53,099 --> 00:00:55,466
a rozpráva nejaké blbosti èo som èítal
v èasopise o cestovaní.

31
00:00:55,468 --> 00:00:56,884
Alec presne vedel kde som bola.

32
00:00:56,886 --> 00:00:58,102
Používal tvoju GPS

33
00:00:58,104 --> 00:00:59,103
polohu.

34
00:00:59,105 --> 00:01:00,471
Viem, že by si chcela zvráti túto cestu

35
00:01:00,473 --> 00:01:03,557
tak teraz môžeš používa jeho e-mailový úèet.

36
00:01:03,559 --> 00:01:05,442
Niekto kto naozaj vedel èo robí,
sa nám nabúral

37
00:01:05,444 --> 00:01:07,194
- do nášho servera.
- Toto by nás mohlo položi.

38
00:01:07,196 --> 00:01:08,312
Nabúral som sa do manželkinho telefónu.

39
00:01:08,314 --> 00:01:13,317
Jednoduché ako facka.

40
00:01:14,000 --> 00:01:17,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

41
00:01:22,757 --> 00:01:24,924
Si si istý že nás nikto neuvidí?

42
00:01:24,926 --> 00:01:26,876
Všetky okná sú zahmlené.

43
00:01:26,878 --> 00:01:30,130
Možno by sme sa mali presunú mimo kampusu.

44
00:01:30,132 --> 00:01:32,298
Nemôm. Za desa minú mám hodinu.

45
00:01:34,770 --> 00:01:36,553
Skvelé.

46
00
[...]
Everything OK? Download subtitles