Preview Subtitle for Able


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,180 --> 00:00:03,561
Vidim to u tvom pogledu.

2
00:00:04,382 --> 00:00:08,242
Misli: Ne sla엁m se sa
tvojim odlukama, Hana.


3
00:00:09,555 --> 00:00:13,208
Kako mlada 엁na mo엁 sebi
tako da zakomplikuje 엍vot?


4
00:00:13,660 --> 00:00:16,164
I ima pravo to da misli.

5
00:00:17,520 --> 00:00:22,159
Ali i ja imam pravo da
insistiram da me saslu쉆.

6
00:00:23,432 --> 00:00:25,977
Udarila si me
쉆kom u lice, gaduro!

7
00:00:28,029 --> 00:00:33,202
Jesam. -Pred mojom decom,
biv쉏m mu엁m i tvojim sinom.

8
00:00:33,366 --> 00:00:35,912
I pogre쉏la sam.

9
00:00:36,815 --> 00:00:40,510
Rej i ti mo엁te da u엍vate
kako god po엁lite.

10
00:00:41,084 --> 00:00:45,642
Ja sam majka njegove dece. Neu
da u to uvlaite moje sinove.

11
00:00:45,765 --> 00:00:51,348
Gre쉏! Zato 쉞o su tvoji sinovi deo
toga. Udajem se za njihovog oca.

12
00:00:53,155 --> 00:00:57,630
Ovo je pozivnica na na쉟
proslavu veridbe u subotu.

13
00:00:58,082 --> 00:01:02,309
Ne mora da potvrdi dolazak.
Raunam da e doi sa sinovima.

14
00:01:02,433 --> 00:01:09,043
ë‘»a god mislile jedna o drugoj i
koliko god ovo bilo grozno obema,

15
00:01:09,166 --> 00:01:14,257
uiniemo ono 쉞o majke
ine. utke emo trpeti.

16
00:01:15,981 --> 00:01:19,347
Hvala ti 쉞o si me saslu쉆la.
Vidimo se u subotu.

17
00:01:20,000 --> 00:01:23,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

18
00:01:34,784 --> 00:01:38,397
Edi, ja sam. Gde si?
Zvala sam te ve 쉋st puta.

19
00:01:38,807 --> 00:01:41,353
Moramo da razgovaramo. Nazovi me!

20
00:01:45,063 --> 00:01:47,650
Ne znam za tebe,
ali ja sam iscrpljen.

21
00:01:47,970 --> 00:01:51,707
Sino se ni ti ni ja
nismo naspavali. -Prestani!

22
00:01:52,223 --> 00:01:57,273
Umoran sam, ali oseam se
krepko i sreno omamljeno.

23
00:01:57,396 --> 00:02:01,091
Nateenih oiju i klimav
na nogama, ali pun energije.

24
00:02:01,256 --> 00:02:04,212
Kreem u novu budunost
sa svojom dragom.

25
00:02:04,376 --> 00:02:08,153
Spavao si sa tuom devojkom.
Ne sme da se naslauje time.

26
00:02:08,563 --> 00:02:11,930
Neka ti to dopre do mozga
kroz tu omamljenost.

27
00:02:12,751 --> 00:02:16,158
Shvatio sam. Jasno mi je.
Kao da ni쉞a nije bilo!

28
00:02:19,730 --> 00:02:22,358
Halo? Zdravo, Nik!

29
00:02:24,082 --> 00:02:26,176
Molim?

30
00:02:34,017 --> 00:02:36,398
D엁net sti엁. -Hvala ti, dru엁.

31
00:02:36,562 --> 00:02:41,735
Ajki ga je dovezao. Do쉆o je nakon
쉞o su ga istukli. Morao je da zna!

32
00:02:41,899 --> 00:02:47,032
Moì—€a je hteo da ih sprei.
-Kataldo e platiti zbog ovoga!

33
00:02:47,155 --> 00:02:51,465
Ne znamo da li on imao veze sa
tim. -Met je njegov potrko.

34
00:02:51,588 --> 00:02:55,160
Ne mo엁 da mi zabrani da
ga kaznim! -Ni쉞a od toga.

35
00:02:55,283 --> 00:03:00,661
Ja odluujem o ovome. Odustani!
Imamo vremena za osvetu.

36
00:03:40,526 --> 00:03:45,863
Kako je on? -Duh mu je u
boljem stanju nego vilica.

37
00:03:46,027 --> 00:03:50,132
럌vnite malo! Fredi Veneta je
isklesan od grkog mermera,

38
00:03:50,296 --> 00:03:53,991
a kroz vene mu tee jeftin
sko. -Ne citiraj knjigu!

39
00:03:54,155 --> 00:03:56,578
Hou da ka엁m
da e se brzo oporaviti.

40
00:03:56,618 --> 00:03:58,713
A ja da...
-Jesi li mu rekao?

41
00:04:00,724 --> 00:04:05,199
Nije bio pravi
[...]
Everything OK? Download subtitles