Preview Subtitle for Chinesisches Roulette


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:00,120 --> 00:02:01,177
Pìkné?

2
00:02:29,274 --> 00:02:30,942
Dobrý den, Traunitz!

3
00:02:36,854 --> 00:02:39,187
-Dobrý den, milostivá paní!
-Dobrý den, pane Kolbe!

4
00:02:42,954 --> 00:02:44,497
Dobrý den, malièká!

5
00:02:48,967 --> 00:02:50,491
Jak se daøí?

6
00:02:51,270 --> 00:02:52,895
Jde to, otèe.

7
00:02:55,383 --> 00:02:58,217
To je divné, mohl bych pøísahat,
vèera jsem ten dopis zde vidìl.

8
00:02:58,300 --> 00:03:00,055
Hledáš nìco?

9
00:03:00,138 --> 00:03:02,806
Ano, dopis od Gressmanna z Baselu.

10
00:03:02,913 --> 00:03:04,247
Já myslím...

11
00:03:05,485 --> 00:03:07,247
je v pouzdøe.

12
00:03:11,991 --> 00:03:13,217
Skuteènì.

13
00:03:16,822 --> 00:03:20,282
-A odpovìzte co rychleji místo mì.
-V poøádku. Pìkný let!

14
00:03:24,103 --> 00:03:26,592
-Kdy letí letadlo?
-Za 40 minut.

15
00:03:26,806 --> 00:03:28,294
Musím si pospíšit.

16
00:03:28,907 --> 00:03:31,306
Odjíždíte v pìt, že?

17
00:03:31,411 --> 00:03:32,877
Ano, deset minut po páté.

18
00:03:33,669 --> 00:03:37,092
-Kdy jsi v Oslo?
-Poèítám v pùl šesté.

19
00:03:37,342 --> 00:03:39,967
Myslím máme mezipøistání v Hamburku.

20
00:03:41,419 --> 00:03:44,447
-Mohla bys zavolat Faruccimu?
-Ano, když budu mít èas.

21
00:03:44,924 --> 00:03:46,687
Pozdravuj ho ode mne.

22
00:03:48,561 --> 00:03:50,288
Mnoho úspìchù v Milánì!

23
00:03:53,330 --> 00:03:54,698
Nápodobnì.

24
00:04:01,473 --> 00:04:04,169
-V pondìlí, moje malièká!
-V pondìlí, tati!

25
00:04:04,199 --> 00:04:05,870
Mìjte se dobøe!

26
00:04:27,516 --> 00:04:31,312
Tvùj pradìd musel vyhrát
v bojích u Katowic.

27
00:04:57,213 --> 00:04:59,423
LETIŠTÌ MNICHOV

28
00:05:23,122 --> 00:05:24,951
Mám zpoždìní.

29
00:05:25,257 --> 00:05:26,747
To je má vina.

30
00:05:26,826 --> 00:05:29,158
Naøídila jsem pilotovi, aby letìl rychleji.

31
00:05:29,329 --> 00:05:30,887
Dìkuji, moje malièká.

32
00:05:31,163 --> 00:05:33,708
-Pùjdeme do hor?
-Ne ne, pojedeme na zámek.

33
00:05:33,932 --> 00:05:36,834
Ariane poletí do Milána.
A zámek je hezèí, ne?

34
00:05:36,869 --> 00:05:38,129
Urèitì.

35
00:05:44,242 --> 00:05:47,177
-Ve støedu jsem mìl letìt do Paøíže.
-Ano?

36
00:05:47,579 --> 00:05:50,810
Ano, naposledy to nebylo tak dùležité
a tak letìl Kolbe.

37
00:05:50,882 --> 00:05:53,783
Však víš, ten drobný èerný chlapík.

38
00:05:54,552 --> 00:05:56,317
Ano, vzpomínám si.

39
00:05:56,689 --> 00:05:57,781
Škoda!

40
00:05:58,257 --> 00:05:59,951
Ano, škoda.

41
00:06:02,762 --> 00:06:04,389
A tvá dcera?

42
00:06:04,764 --> 00:06:06,129
Je vše v poøádku?

43
00:06:06,908 --> 00:06:08,492
Ano, ano, dobrì.

44
00:06:11,403 --> 00:06:13,064
Co je?

45
00:06:14,706 --> 00:06:18,004
Zapomnìl jsem øíct vychovatelce,
že nepojede na venkov...

46
00:06:18,076 --> 00:06:19,567
na víkend.

47
00:06:20,913 --> 00:06:22,608
Tak jí musíš zatelefonovat?

48
00:06:22,682 --> 00:06:24,581
Ano. Musím zavolat.

49
00:07:00,819 --> 00:07:05,778
ÈÍNSKÁ RULETA

50
00:07:36,689 --> 00:07:38,713
Kdo? To jsi ty, Angelo!

51
00:07:38,958 --> 00:07:40,788
Je tam ješte maminka?

52
00:07:41,259 --> 00:07:43,922
Škoda! Zapomnìl jsem jí nìco øíci.

53
00:07:45,497 --> 00:07:47,625
Ano, nìco s tím udìlám.

54
00:07:48,367 --> 00:07:53,100
-A co dìláš ty o víkendu?
-Nic moc. Jdeme do
[...]
Everything OK? Download subtitles