Preview Subtitle for Fantastic Four Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:01,360 --> 00:01:03,680
To je typické pro nìkoho
jako je Victor Von Doom

2
00:01:03,760 --> 00:01:05,960
aby si nechal postavit
10 metrový pomník.

3
00:01:05,960 --> 00:01:12,360
Jde o to udìlat dojem
na lidi, kteøí sem pøijdou.

4
00:01:12,360 --> 00:01:15,120
Ale nìjak to nefunguje.

5
00:01:15,120 --> 00:01:18,840
Co tady vlastnì dìláme? Ten
chlápek to je nìkdo od fast foods.

6
00:01:18,840 --> 00:01:23,280
Není to první èlovìk, kterého jsme
navštívili. Victor není zase tak špatný.

7
00:01:23,280 --> 00:01:27,960
Je pouze zamìøen jedním smìrem.

8
00:01:33,080 --> 00:01:40,840
Vesmírné bouøe i sluneèní vítr, mùžou
popohnat evoluci u ranné formy života.

9
00:01:42,120 --> 00:01:48,080
Za 6 týdnù se ukáže taková
bouøe i nad Zemskou obìžnou dráhou.

10
00:01:49,760 --> 00:01:55,120
Naše výzkumy ve vesmíru mùžou
rozšíøit naše vìdomosti o lidském DNA.

11
00:01:55,120 --> 00:01:58,120
Mùžou pomoci pøi léèbì
chorob, prodloužit život

12
00:01:58,120 --> 00:02:01,160
Dát dìtem šanci žít
déle, být zdravìjší a silnìjší.

13
00:02:01,160 --> 00:02:02,840
Pøestaòte už toho bylo dost.

14
00:02:02,840 --> 00:02:05,280
Ale ještì jsem Vám
nepøednesl svùj návrh.

15
00:02:05,280 --> 00:02:08,400
Myslím, že jste to právì udìlal.

16
00:02:08,400 --> 00:02:12,120
Poøád ten stejný Reed sahající
po hvìzdách a pøitom stojí na zemi.

17
00:02:12,120 --> 00:02:15,800
Sny se samy nezaplatí, že ano?

18
00:02:17,080 --> 00:02:20,520
Vzpomínáte si, když jsme byly ještì na
škole povídali jsem si o tom, co budeme
dìlat?

19
00:02:20,520 --> 00:02:24,080
No a právì o tomhle chci povídat.

20
00:02:24,080 --> 00:02:31,840
Ta bouøe je smrtící. Ale ochranný
štít lodì by nás mìl ochránit.

21
00:02:32,840 --> 00:02:38,680
Takže ty chceš mé
peníze na výrobu své hraèky.

22
00:02:38,680 --> 00:02:44,040
Øeknìte mi. Pokud Vám NASA
nevìøí, tak proè bych mìl já?

23
00:02:44,640 --> 00:02:49,640
Tohle je má práce. Být o krok vpøed.

24
00:02:51,440 --> 00:02:53,160
Já jsem ti to øíkal.
Už to víckrát nedìlej.

25
00:02:53,240 --> 00:02:55,080
Bene to je pouze obchod.

26
00:02:55,160 --> 00:02:58,720
Má pravdu Bene. Je to pouze obchod.

27
00:02:58,800 --> 00:03:05,560
Urèitì znáte našeho vedoucího
genetického výzkumu. Susan Storm.

28
00:03:06,000 --> 00:03:07,920
Ještì jedna vìc.

29
00:03:07,920 --> 00:03:09,440
Ahoj Susie.

30
00:03:09,520 --> 00:03:11,160
Ahoj.

31
00:03:11,240 --> 00:03:13,240
Ráda tì zase vidím.

32
00:03:13,320 --> 00:03:17,800
- Co je nového u Debbie?
- Vše pøi starém.

33
00:03:17,880 --> 00:03:19,400
A u tebe?

34
00:03:19,480 --> 00:03:22,520
Nikdy to nebylo lepší.

35
00:03:22,600 --> 00:03:24,400
To snad nebude problém?

36
00:03:24,480 --> 00:03:26,000
Vùbec ne.

37
00:03:26,080 --> 00:03:28,200
Tak to jsem rád.

38
00:03:28,280 --> 00:03:34,600
Pøišla jsi právì, když mì
velký Reed Richards prosí o pomoc.

39
00:03:34,680 --> 00:03:42,320
Jsi ve svém oboru kapacita. Dovolíš
mi, abych si tento moment malinko užil.

40
00:03:42,400 --> 00:03:45,760
Jestli podpoøíš tuhle výpravu
podepíšu vše, co si budeš pøát.

41
00:03:45,840 --> 00:03:47,720
75 procent.

42
00:03:47,800 --> 00:03:49,480
A všechny zisky z toho plynoucí.

43
00:03:49,560 --> 00:03:53,520
A nechceš ještì jeho dìti?

44
00:03:53,600 --> 00:03:58,920
25 procent z
miliardy
[...]
Everything OK? Download subtitles